Bài tập ngữ pháp tiếng anh lớp 7 có đáp án

     
Lớp 1

Đề thi lớp 1

Lớp 2

Lớp 2 - liên kết tri thức

Lớp 2 - Chân trời sáng tạo

Lớp 2 - Cánh diều

Tài liệu tham khảo

Lớp 3

Lớp 3 - liên kết tri thức

Lớp 3 - Chân trời sáng tạo

Lớp 3 - Cánh diều

Tài liệu tham khảo

Lớp 4

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài bác tập

Đề thi

Lớp 5

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài xích tập

Đề thi

Lớp 6

Lớp 6 - liên kết tri thức

Lớp 6 - Chân trời sáng tạo

Lớp 6 - Cánh diều

Sách/Vở bài bác tập

Đề thi

Chuyên đề và Trắc nghiệm

Lớp 7

Lớp 7 - liên kết tri thức

Lớp 7 - Chân trời sáng tạo

Lớp 7 - Cánh diều

Sách/Vở bài tập

Đề thi

Chuyên đề & Trắc nghiệm

Lớp 8

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài tập

Đề thi

Chuyên đề & Trắc nghiệm

Lớp 9

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài tập

Đề thi

Chuyên đề và Trắc nghiệm

Lớp 10

Lớp 10 - liên kết tri thức

Lớp 10 - Chân trời sáng tạo

Lớp 10 - Cánh diều

Sách/Vở bài xích tập

Đề thi

Chuyên đề & Trắc nghiệm

Lớp 11

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài tập

Đề thi

Chuyên đề & Trắc nghiệm

Lớp 12

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài bác tập

Đề thi

Chuyên đề và Trắc nghiệm

IT

Ngữ pháp giờ đồng hồ Anh

Lập trình Java

Phát triển web

Lập trình C, C++, Python

Cơ sở dữ liệu


*

Loạt bài tổng phù hợp Từ vựng đầy đủ, Ngữ pháp đưa ra tiết, dễ nắm bắt và bài tập giờ đồng hồ Anh lớp 7 theo từng Unit giúp học sinh học giỏi môn tiếng Anh lớp 7 hơn. Để thiết lập tài liệu bài bác tập giờ Anh lớp 7 về, các bạn vào từng Unit tương ứng.

Bạn đang xem: Bài tập ngữ pháp tiếng anh lớp 7 có đáp án

Mục lục bài tập giờ Anh 7

Từ vựng, Ngữ pháp, bài xích tập giờ đồng hồ Anh lớp 7 học kì 1 có đáp án

Unit 1: My hobbies

Unit 2: Health

Đề khám nghiệm 15 phút giờ đồng hồ Anh 7 học kì 1 có đáp án (Bài số 1)

Unit 3: Community service

Đề kiểm soát 1 máu Tiếng Anh 7 học kì 1 gồm đáp án

Unit 4: Music & arts

Đề soát sổ 15 phút tiếng Anh 7 học kì 1 bao gồm đáp án (Bài số 2)

Unit 5: Vietnamese food và drink

Unit 6: The first university in Viet Nam

Đề thi giờ Anh lớp 7 học kì 1 bao gồm đáp án

Từ vựng, Ngữ pháp, bài bác tập tiếng Anh lớp 7 học kì 2 gồm đáp án

Unit 7: Traffic

Unit 8: Films

Đề chất vấn 15 phút giờ đồng hồ Anh 7 học tập kì 2 gồm đáp án (Bài số 1)

Unit 9: Festivals around the world

Đề bình chọn 1 tiết Tiếng Anh 7 học tập kì 2 bao gồm đáp án

Unit 10: Sources of energy

Đề soát sổ 15 phút giờ Anh 7 học tập kì 2 tất cả đáp án (Bài số 2)

Unit 11: Travelling in the future

Unit 12: An overcrowded world

Đề thi giờ đồng hồ Anh lớp 7 học kì 2 tất cả đáp án

Bài tập giờ Anh lớp 7 Unit 1

A. Phonetics & Speaking

Chọn từ tất cả phần gạch chân được phân phát âm khác.

Question 1. A. BirthdayB. EarlyC. LearnD. Heart


Quảng cáo

Question 1: Đáp án D

Giải thích: Đáp án A, B, C phát âm là /ɜː/. Đáp án D phân phát âm là /ɑː/

Question 2: Đáp án C

Giải thích: Đáp án A, B, D phân phát âm là /ɜː/. Đáp án C phát âm là /ə/

Question 3: Đáp án A

Giải thích: Đáp án A phạt âm là /ɔː/. Đáp án B, C, D phạt âm là /ɜː/

Question 4: Đáp án A

Giải thích: Đáp án A vạc âm là /ə/. Đáp án B, C, D phát âm là /ɔ/

Question 5: Đáp án B

Giải thích: Đáp án A, C, D phát âm là /ɜː/. Đáp án B phát âm là /ə/

Question 6: Đáp án A

Giải thích: Đáp án A phát âm là /ɜː/. Đáp án B, C, D vạc âm là /ɔ/

Question 7: Đáp án C

Giải thích: Đáp án A, B, D phát âm là /ɜː/. Đáp án C phạt âm là /ɪə/

Question 8: Đáp án C

Giải thích: Đáp án A, B, D phạt âm là /ɜː/. Đáp án C phạt âm là /ʌ/

Question 9: Đáp án B

Giải thích: Đáp án A, C, D vạc âm là /ɜː/. Đáp án B phạt âm là /ɔ/

Question 10: Đáp án C

Giải thích: Đáp án A, B, D phạt âm là /e/. Đáp án C vạc âm là /ɜː/

Question 11: Đáp án D

Giải thích: Đáp án A, B, C phát âm là /ɜː/. Đáp án D phân phát âm là /ʌ/

Question 12: Đáp án B

Giải thích: Đáp án A, C, D phân phát âm là /i/. Đáp án B vạc âm là /aɪ/

Question 13: Đáp án A

Giải thích: Đáp án B, C, D phát âm là /e/. Đáp án A phạt âm là /ɜː/

Question 14: Đáp án A

Giải thích: Đáp án B, C, D phát âm là /ɜː/. Đáp án A phân phát âm là /i/

Question 15: Đáp án D

Giải thích: Đáp án A, B, C phát âm là /ɜː/. Đáp án D vạc âm là /ə/


Quảng cáo

B. Vocabulary & Grammar

Question 1. I usually ______ lớn school by bus.

A. GoB. Goes

C. Going D. Gone

Question 2. Tom always _____ breakfast before going to lớn work.

A. HaveB. Had

C. HasD. Is having

Question 3. My English teacher _____ Mr Tuan Anh.

A. AreB. Were

C. Have beenD. Is

Question 4. Our lesson _____ at 7.30 a.m every morning.

A. BeginsB. Beginning

C. BeganD. Begin

Question 5. I think Mary ____ a job.

A. HaveB. Will has

C. Will haveD. Had

Question 6. I feel tired. Therefore, I ______ to school.

A. Will goB. Won’t go

C. GoesD. Go

Question 7. Chelsea _____ next Sunday.

A. Will winB. Wins

C. Will wonD. Won

Question 8. I am very fond of _______.

A. CookingB. Cook

C. CooksD. Khổng lồ cook

Question 9. vì chưng you like ________? – No, I don’t.

A. Go camping

B. Khổng lồ go camping

C. Go to camping

D. Going camping

Question 10. My sister’s hobby is ________ outdoor activities.

A. DoB. Does

C. DoingD. Done

Question 11. When I have miễn phí time, I usually ______.A. Listen to music

B. Listening music

C. Listen music

D. Listening khổng lồ music

Question 12. My dad likes _______ his xe đạp to work.A. RidingB. Ride

C. RidesD. Ridees

Question 13. They hate ______ noodles. They prefer rice.

A. EatB. Lớn eat

C. EatingD. Eats

Question 14. After breakfast, I & my friend ____ to lớn the park every Sunday.

A. GoB. Goes

C. WentD. Is going

Question 15. I hope everything _____ fine.

A. WillB. Won’t

C. Will beD. Won’t are

Hiển thị đáp án

Question 1. Đáp án A

Giải thích: Thì hiện tại đơn (dấu hiệu: usually), công ty ngữ (I) là ngôi I.

Dịch: Tôi thường xuyên xuyên đến lớp bằng xe buýt.

Question 2. Đáp án C

Giải thích: Thì bây giờ đơn (dấu hiệu: always), nhà ngữ (Tom) là ngôi III số ít yêu cầu cần phân thành “has”.

Dịch: Tom luôn luôn luôn ăn uống sáng trước khi đi làm.

Question 3. Đáp án D

Giải thích: Thì lúc này đơn biểu đạt sự thật hiển nhiên, công ty ngữ là ngôi III số ít bắt buộc tobe là “is”.

Dịch: gia sư tiếng Anh của tớ là thầy Tuấn Anh.

Question 4. Đáp án A

Giải thích: Thì lúc này đơn (dấu hiệu: every morning), nhà ngữ là ngôi III số ít đề xuất cần tạo thành “begins”

Dịch: Tiết học tập của chúng tôi bắt đầu lúc 7h30 từng sáng.

Question 5. Đáp án C

Giải thích: think + thì tương lai đơn (nghĩ điều gì sẽ xẩy ra trong tương lai)

Dịch: Tôi suy nghĩ Mảy sẽ tìm kiếm được một công việc.

Question 6. Đáp án B

Giải thích: Thì tương lai đơn

Dịch: Tôi cảm xúc mệt mỏi. Vị vậy, tôi sẽ không còn tới trường.

Question 7. Đáp án A

Giải thích: thì tương lai đơn (dấu hiệu: next Sunday)

Dịch: Chelsea sẽ thắng vào chủ nhật tới.

Question 8. Đáp án A

Giải thích: fond of + N/Ving (thích gì/ thích có tác dụng gì)

Dịch: Tôi rất thích nấu nướng.

Question 9. Đáp án D

Giải thích: like + Ving/N (thích làm cho gì/ thích gì); nhiều từ “go camping: cắm trại”

Dịch: các bạn có thích cắn trại không? – Tôi ko thích.

Question 10. Đáp án C

Giải thích: địa điểm này cần thực hiện danh từ bỏ hoặc Ving.

Dịch: sở trường của chị tôi là gia nhập các chuyển động ngoài trời.

Question 11. Đáp án A

Giải thích: thì bây giờ đơn (dấu hiệu: usually)

Dịch: lúc tôi có thời gian rảnh, tôi thường nghe nhạc.

Question 12. Đáp án A

Giải thích: like + Ving/N (thích làm cho gì/ phù hợp gì)

Dịch: cha tôi thích đánh đấm xe đi làm.

Question 13. Đáp án C

Giải thích: hate + Ving (ghét có tác dụng gì)

Dịch: họ ghét ăn uống mì. Bọn họ thích cơm hơn.

Question 14. Đáp án A

Giải thích: thì bây giờ đơn (dấu hiệu: every Sunday); công ty ngữ (I và my friend) số nhiều đề xuất động từ chính không đề xuất chia.

Dịch: Sau bữa sáng, tôi và các bạn tôi thường đến công viên mỗi công ty nhật.

Question 15. Đáp án C

Giải thích: hope + lớn V hoặc hope + mệnh đề (tương lai đơn). Đằng sau là tính từ fine cần ta yêu cầu “will be”

Dịch: Tôi mong muốn mọi lắp thêm sẽ tốt đẹp.


C. Reading

Exercise 1.

Every weekend is important to the Garcia family. During the week they don’t have very much time together, but they spend a lot of time together on the weekend.

Mr. Garcia works at the post office during the week, but he doesn’t work there on the weekend. Mrs. Garcia works at the bank during the week, but she doesn’t work there on the weekend. Jennifer & Jonathan Garcia go lớn school during the week, but they don’t go to lớn school on the weekend. And the Garcias’ dog, Max, stays home alone during the week, but he doesn’t stay trang chủ alone on the weekend.

On Saturday and Sunday the Garcias spend time together. On Saturday morning they clean house together. On Saturday afternoon they work in the garden together. & on Saturday evening they watch videos together. On Sunday morning they go khổng lồ church together. On Sunday afternoon they have a big dinner together. Và on Sunday evening they play their musical instruments together.

As you can see, every weekend is special to lớn the Garcia. It’s their only time together as a family.

Question 1. Mr. Garcia works at the _______.

A. Post officeB. Bank

C. FactoryD. Book store

Question 2. Mr. And Mrs. Garcia don’t work on _________.

A. SaturdayB. Sunday

C. FridayD. The weekend

Question 3. During the week Jennifer _________.

A. Goes to school.

B. Plays card.

C. Goes lớn the library

D. Plays the piano.

Question 4. On Saturday morning they ________ together.

A. Play footballB. Go out

C. Clean houseD. Go shopping

Question 5. Who stays trang chủ alone during the week?

A. JenniferB. Garcia

C. MaxD. All of them

Question 6. When bởi the Garcias work in the garden?

A. Saturday afternoon

B. Sunday morning

C. Saturday morning

D. Sunday afternoon

Question 7. On Sunday evening they play ________ together.

A. Card

B. Tennis

C. Musical instruments

D. Piano

Hiển thị đáp án

Question 1. Đáp án A

Thông tin nghỉ ngơi câu trước tiên đoạn 2: Mr. Garcia works at the post office during the week.

Question 2. Đáp án D

Thông tin nằm ở hai câu đầu của đoạn 2: Mr. Garcia works at the post office during the week, but he doesn’t work there on the weekend. Mrs. Garcia works at the ngân hàng during the week, but she doesn’t work there on the weekend.

Question 3. Đáp án A

Thông tin nằm ở dòng 3 đoạn 2: Jennifer and Jonathan Garcia go to lớn school during the week.

Question 4. Đáp án C

Thông tin nằm ở vị trí câu 2 đoạn 3: On Saturday morning they clean house together.

Question 5. Đáp án C

Thông tin nằm ở vị trí câu cuối đoạn 2: và the Garcias’ dog, Max, stays home alone during the week.

Question 6. Đáp án A

Thông tin nằm ở chỗ cuối: On Saturday afternoon they work in the garden together.

Question 7. Đáp án C

Thông tin nằm tại câu cuối đoạn 3: & on Sunday evening they play their musical instruments together.


Exercise 2.

Two students were asked about their hobbies & here is what they said.

Lien: Cooking is my favorite hobby. My grandmother taught me how to lớn cook my first dish when I was 8. My family enjoyed it so much so that is when I started this hobby. Some people say cooking is a waste of time but I find this hobby very interesting và meaningful. I really love trying new food & cooking for my family. The feeling of making my family happy with my food is amazing. I often collect recipes from my mother and my grandmother. Sometimes I also get recipes from the internet. Then I write them in a notebook. I hope I will become a good chef & have my own cookery book in the future.

Cuong: I have an unusual hobby: carving eggshells. I started this hobby four years ago after getting a carved egg from my dad when he came back from Japan. It"s amazing that something as fragile as an empty eggshell can be made into such a beautiful piece of art. I was so amazed that I learned how to lớn carve them myself from the internet. I find carving eggshells a little difficult but so interesting & useful. The feeling of accomplishment when I finish a piece is absolutely awesome. This hobby also helps me be more patient and careful.

Question 1. When did Lien start her hobby?

A. 8 years ago

B. At the age of 8

C. In grade 8

D. One year ago

Question 2. What does Lien think about cooking?

A. She thinks it"s a waste of time.

B. She finds it interesting.

C. She finds it meaningful.

D. Both B và C are correct.

Question 3. What does the word "them" in paragraph 1 refer to?

A. Lien

B. Lien"s mother & grandmother

C. Recipes

D. Lien"s dishes

Question 4. Where does Lien get recipes from?

A. From her mother

B. From her grandmother

C. From the internet

D. All are correct.

Question 5. What does Lien vị with the recipes she collected?

A. She keeps them in a notebook.

B. She shares them with her mother and grandmother.

C. She posts them on the internet.

D. All are correct.

Question 6. What is True about Cuong?

A. He started carving eggshells when he was 4.

B. His dad went to nhật bản 4 years ago.

C. He got a carved egg from his friend in Japan.

D. None are correct.

Xem thêm: Bộ Vặn Ốc Vít Đa Năng Chính Hãng, Giá Tốt Tại Điện Máy Xanh, Bộ Dụng Cụ Vặn Ốc Vít Đa Năng

Question 7. Where does Cuong learn khổng lồ carve from?

A. From his father

B. From the internet

C. From a Japanes

D. None are correct.

Question 8. What does Cuong think about his hobby?

A. He finds it interesting.

B. He thinks it"s difficult.

C. He finds it useful.

D. All are correct.

Hiển thị đáp án

Question 1. Đáp án B

Thông tin nằm tại phần đầu: My grandmother taught me how lớn cook my first dish when I was 8. My family enjoyed it so much so that is when I started this hobby.

Dịch: Bà tôi vẫn dạy tôi biện pháp nấu nướng lúc tôi lên tám tuổi. Mái ấm gia đình tôi hết sức thích vấn đề này và đó là khi tôi ban đầu sở thích hợp của mình.

Question 2. Đáp án D

Thông tin nằm ở phần 1: Some people say cooking is a waste of time but I find this hobby very interesting và meaningful.

Dịch: nhiều người dân nói bài toán nấu nướng là tốn thời hạn nhưng tôi thấy sở thích này hết sức thú vị cùng ý nghĩa.

Question 3. Đáp án C

Thông tin tại vị trí 1: Sometimes I also get recipes from the internet. Then I write them in a notebook.

Dịch: Thỉnh thoảng tôi cũng tìm các công thức bên trên internet. Tiếp nối tôi viết nó vào vở.

Question 4. Đáp án D

Thông tin tại đoạn 1: I often collect recipes from my mother and my grandmother. Sometimes I also get recipes from the internet.

Dịch: Tôi thường xuyên lấy công thức từ người mẹ tôi và từ bà tôi. Thỉnh phảng phất tôi cũng tìm các công thức bên trên internet.

Question 5. Đáp án A

Thông tin ngơi nghỉ cuối đoạn 1: Then I write them in a notebook.

Dịch: sau đó tôi viết chúng nó vào vở.

Question 6. Đáp án D

Thông tin nằm ở đầu đoạn 2: I started this hobby four years ago after getting a carved egg from my dad when he came back from Japan.

Dịch: Tôi bước đầu sở phù hợp này 4 năm trước, sau khi nhận được một quả trứng xung khắc từ bố tối khi ông ấy về từ bỏ Nhật Bản.

Question 7. Đáp án B

Thông tin ở loại 4 đoạn 2: I learned how khổng lồ carve them myself from the internet.

Dịch: Tôi sẽ tự học phương pháp khắc chúng từ internet.

Question 8. Đáp án D

Thông tin nằm ở vị trí giữa đoạn 2: I find carving eggshells a little difficult but so interesting và useful.

Dịch: Tôi thấy việc khắc trứng thì hơi cạnh tranh nhưng nó rất thú vị và có ích.


D. Writing

Dùng từ gợi ý để viết thành câu trả chỉnh. Lựa chọn đáp án đúng đắn nhất.

Question 1. Nga/ my/ younger sister.

A. Nga is my younger sister.

B. Nga are my younger sister.

C. Nga my younger sister.

D. Nga am my younger sister.

Question 2. She/ enjoy/ read/ books.

A. She enjoys to lớn read books.

B. She enjoy reading books.

C. She enjoys reading books.

D. She enjoy lớn read books.

Question 3. She/ start/ the hobby/ when/ she/ 6.

A. She started the hobby when she was 6.

B. She starts the hobby when she will be 6.

C. She started the hobby when she was 6.

D. She starts the hobby when she 6.

Question 4. Our brother/ share/ the hobby/ her.

A. Our brother share the hobby khổng lồ her.

B. Our brother shares the hobby to her.

C. Our brother chia sẻ the hobby with her.

D. Our brother shares the hobby with her.

Question 5. Both/ them/ spend/ all/ pocket money/ buy/ books.

A. Both of them spends all pocket money lớn buy books.

B. Both of them spends all pocket money buying books.

C. Both of them spend all pocket money to buy books.

D. Both of them spend all pocket money buying books.

Question 6. Nga/ often/ read/ book/ before/ bed.

A. Nga often reads a book before going lớn bed.

B. Nga often read a book before going to lớn bed.

C. Nga reads a often book before going lớn bed.

D. Nga often read book before going to bed.

Question 7. She/ sometimes/ library/ borrow/ books.

A. She sometimes go to lớn library khổng lồ borrrow books.

B. She sometimes goes khổng lồ library khổng lồ borrow books.

C. She is sometimes go to lớn library lớn borrow books.

D. She goes to lớn sometimes library khổng lồ borrow books.

Question 8. She/ think/ read books/ interesting/ useful.

A. She think reading books is interesting và useful.

B. She think read books is interesting và useful.

C. She thinks reading books is interesting & useful.

D. She think reads books is interesting & useful.

Question 9. It/ develop/ her imagination/ widen/ her knowledge.

A. It develops her imagination và widen her knowledge.

B. It develop her imagination and widen her knowledge.

C. It develops her imagination and widens her knowledge.

D. It develop her imagination & widens her knowledge.

Question 10. She/ hope/ have/ her/ own/ book/ future.

A. She hopes she will has her own book in the future.

B. She hopes she will have her own book in the future.

C. She hope she will have her own book in the future.

D. She hopes she will has her own book in a future.

Question 11. They/ often/ go/ park.

A. They often go lớn park.

B. They often goes to park.

C. They are often go khổng lồ park.

D. They go to park oftenly.

Question 12. How/ your father go/ work?

A. How do your father go lớn work?

B. How does your father goes to work?

C. How vì chưng your father goes to lớn work?

D. How does your father go to lớn work?

Question 13. My parents usually watch TV in the evening.

A. My parents never watch TV.

B. In the evening, my dad and my mom usually watch TV.

C. In the evening, my mom và my dad clean our house.

D. My parents always watch TV in the evening.

Question 14. I enjoy going camping with my family.

A. I don’t like going camping with my family.

B. I usually go camping with my friends.

C. I am fond of going camping with my family.

D. I don’t want lớn go camping.

Question 15. I hope I will live abroad in the future.

A. I wish I would live abroad in the future.

B. I don’t want khổng lồ live abroad in the future.

C. I want living abroad in the future.

D. I lived abroad when I was small.

Hiển thị đáp án

Question 1. Đáp án A

Câu nói lên sự thật hiển nhiên. Đáp án B, C, D không đúng ngữ pháp (sai tobe).

Dịch: Nga là em gái của tôi.

Question 2. Đáp án C

Cấu trúc: enjoy + Ving/N ( thích làm cho gì/ ưng ý gì). Câu này dùng lúc này đơn vì diễn tả sự thật.