Bài tập trắc nghiệm tiếng anh lớp 8

     

Bài tập trắc nghiệm giờ Anh lớp 8 mới bao gồm đáp án

vanhoanghean.com ra mắt bộ 720 bài bác tập trắc nghiệm giờ Anh lớp 8 chương trình mới gồm đầy đủ các kĩ năng: Phonetics and Speaking, Vocabulary and Grammar, Reading, Writing bao gồm đáp án cùng giải thích cụ thể giúp học sinh ôn tập trắc nghiệm từ đó học giỏi Tiếng Anh 8.

Bạn đang xem: Bài tập trắc nghiệm tiếng anh lớp 8

*

Unit 1: Leisure activities

Unit 2: Life in the countryside

Unit 3: Peoples of Viet Nam

Unit 4: Our customs and traditions

Unit 5: Festivals in Viet Nam

Unit 6: Folk tales

Unit 7: Pollution

Unit 8: English speaking countries

Unit 9: Natural disasters

Unit 10: Communication

Unit 11: Science and technology

Unit 12: Life on other planets

Trắc nghiệm giờ Anh 8 Unit 1 (có đáp án): Leisure activities

A. Phonetics and Speaking

Choose the letter A, B, C or D the word that has the underlined part different from others.

Question 1: A. AdoreB. WorldC. WorkerD. Word

Hiển thị đáp án

Đáp án: A

Giải thích: Đáp án A phát âm là /ɔː/ những đáp án còn sót lại phát âm là /ɜ:/


Question 2: A. BeachB. PeachC. WatchD. Chemistry

Hiển thị đáp án

Đáp án: D

Giải thích: Đáp án D phát âm là /k/ những đáp án còn lại phát âm là /tʃ/


Question 3: A. CulturalB. CommunicateC. MusicD. Student

Hiển thị đáp án

Đáp án: A

Giải thích: Đáp án A phân phát âm là /ʌ/ các đáp án còn sót lại phát âm là /ju/


Question 4: A. LeisureB. FurnitureC. FeatureD. Nurture

Hiển thị đáp án

Đáp án: D

Giải thích: Đáp án D phát âm là /ə:/ các đáp án sót lại phát âm là /ə/


Question 5: A. MindB. FireC. KitD. Socialize

Hiển thị đáp án

Đáp án: C

Giải thích: Đáp án C phạt âm là /ɪ/ các đáp án còn lại phát âm là /aɪ/


Question 6: A. WeirdB. RelaxC. NetlingoD. Detest

Hiển thị đáp án

Đáp án: C

Giải thích: Đáp án C phát âm là /e/ các đáp án còn lại phát âm là /ɪ/


Question 7: A. CraftB. GameC. CommunicateD. Bracelet

Hiển thị đáp án

Đáp án: A

Giải thích:Đáp án A phạt âm là /ɑː/ các đáp án còn lại phát âm là /ei/


Question 8: A. CentreB. Detest C. LeisureD. Relax

Hiển thị đáp án

Đáp án:D

Giải thích: Đáp án D phạt âm là /i/ các đáp án sót lại phát âm là /e/


Question 9: A. AddictedB. AdoreC. SatisfiedD. Virtual

Hiển thị đáp án

Đáp án: C

Giải thích: Đáp án C phát âm là /æ/ các đáp án sót lại phát âm là /ə/


Question 10: A. SocializeB. WindowC. NetlingoD. Communicate

Hiển thị đáp án

Đáp án: D

Giải thích: Đáp án D vạc âm là /ə/ những đáp án còn lại phát âm là /əʊ/


Question 11: A. HookedB. AddictedC. WatchedD. Shopped

Hiển thị đáp án

Đáp án: B

Giải thích: Đáp án B vạc âm là /id/ các đáp án sót lại phát âm là /t/


Question 12: A. WatchingB. RelaxC. SatisfiedD. Cultural

Hiển thị đáp án

Đáp án: D

Giải thích: Đáp án D phân phát âm là /ə/ các đáp án sót lại phát âm là /æ/


Question 13: A. LeisureB. Detest C. SociableD. Spend

Hiển thị đáp án

Đáp án: A

Giải thích: Đáp án A vạc âm là /ʒ/ các đáp án còn sót lại phát âm là /s/


Question 14:A. CraftB. AddictedC. CentreD. Cook

Hiển thị đáp án

Đáp án: C

Giải thích: Đáp án C vạc âm là /s/ các đáp án còn lại phát âm là /k/


Question 15: A. NetlingoB. SatisfiedC. WindowD. Virtual

Hiển thị đáp án

Đáp án: D

Giải thích: Đáp án D phát âm là /ɜ:/ các đáp án sót lại phát âm là /i/


B. Vocabulary & Grammar

Choose the letter A, B, C or D to complete the sentences

Question 1: He adores __________ out with his friends at weekends.

A. HangB. HangingC. To hangD. Hangs

Hiển thị đáp án

Đáp án:B

Giải thích: adore + Ving: thích làm gì

Dịch: Anh ấy thích đi dạo với bạn bè vào cuối tuần.


Question 2:My brother is addicted ___________ playing beach games.

A. OnB. OfC. ToD. At

Hiển thị đáp án

Đáp án:C

Giải thích: cấu trúc: “be addicted to Ving”: nghiện làm những gì

Dịch: Anh ấy nghiện chơi những trò chơi kho bãi biển.


Question 3:We need a craft ___________ to do dome DIYs.

A. KitB. StreetC. BraceletD. Leisure

Hiển thị đáp án

Đáp án:A

Giải thích: craft kit: cỗ đồ bằng tay

Dịch: Chúng tôi nên 1 bộ đồ bằng tay thủ công để làm các sản phẩn thủ công.


Question 4:What is your favorite ___________ activity?

A. CulturalB. LeisureC. HookedD. Addicted

Hiển thị đáp án

Đáp án:B

Giải thích: leisure activity: hoạt động thư giãn

Dịch: Hoạt động vui chơi giải trí ưa thích của chúng ta là gì?


Question 5: Anna wants to lớn ___________ the team so much.

A. JoinB. HangC. Detest D. Relax

Hiển thị đáp án

Đáp án: A

Giải thích: join the team: thâm nhập vào đội

Dịch: Anna rất ý muốn tham gia vào nhóm


Question 6: I don’t mind window ___________ if you like.

A. ShopB. ShoppingC. Lớn shopD. Shopped

Hiển thị đáp án

Đáp án: B

Giải thích: window shopping: đi chơi ngắm đồ kế bên cửa hàng.

Dịch: Tôi ko ngại đi dạo ngắm đồ không tính cửa hàng.


Question 7:The young use ___________ khổng lồ socialize on the internet.

A. NetlingoB. ActivityC. EventD. Centre

Hiển thị đáp án

Đáp án: A

Giải thích: netlingo: ngữ điệu dùng bên trên mạng

Dịch: Mọi người tiêu dùng ngôn ngữ mạng để giao tiếp tạo quan hệ trên mạng.


Question 8: People watching is right ___________ my street.

A. DownB. UpC. ToD. Of

Hiển thị đáp án

Đáp án: B

Giải thích: thành ngữ “be right up my street”: đúng vị của tôi

Dịch: Ngắm bạn qua lại là đúng vị của tớ.


Question 9: I detest ___________ with weird people.

A. CommunicatingB. RelaxingC. JoiningD. Minding

Hiển thị đáp án

Đáp án: A

Giải thích: communicate with sb: giao tiếp với ai

Dịch: Tôi vô cùng ghét thì thầm với mấy fan kì cục.


Question 10:Are you ___________ on making bracelets?

A. HookedB. HangedC. AddictedD. Adored

Hiển thị đáp án

Đáp án:A

Giải thích: be hooked on Ving: say mê làm gì

Dịch: bạn có say mê có tác dụng vòng tay không?


Question 11: Will your parents be ___________ with your school results?

A. RelaxedB. JoinedC. SatisfiedD. Detested

Hiển thị đáp án

Đáp án:

Giải thích: cấu trúc: “be satisfied with st”: thích hợp với vật gì

Dịch: Bố chị em sẽ thích hợp với kết quả học tập của doanh nghiệp chứ?


Question 12: What bởi you often ___________ at leisure time?

A. GoB. DoC. GetD. Have

Hiển thị đáp án

Đáp án: B

Giải thích: What…do…? thắc mắc làm gì

Dịch: bạn thường làm cái gi vào thời gian thư giãn nghỉ ngơi ngơi?


Question 13: bởi vì you think friendship on the internet is ___________?

A. SatisfiedB. CulturalC. VirtualD. Addicted

Hiển thị đáp án

Đáp án: C

Giải thích: virtual: ảo, không có thật, chỉ bao gồm trên mạng

Dịch: chúng ta có nghĩ về tình chúng ta trên mạng chỉ cần ảo không?


Question 14: Have you ever attended a ___________ sự kiện in your neighborhood?

A. LeisureB. RelaxingC. CulturalD. Craft

Hiển thị đáp án

Đáp án:C

Giải thích: cultural event: sự kiện văn hoá

Dịch: Bạn đã từng có lần tham gia một sự kiện văn hoá ở khu vực bạn sinh sống chưa?


Question 15:How many people are there in the community ___________?

A. CenterB. AreaC. WindowD. Leisure

Hiển thị đáp án

Đáp án: A

Giải thích: community center: trung tâm cộng đồng

Dịch: Có bao nhiêu bạn đang ngơi nghỉ trong trung tâm cộng đồng vậy?


C. Reading

Read the passage below and decide whether the statements are TRUE or FALSE?

Hello everyone. This is Alice. What bởi vì you often vì when you have không lấy phí time? There are a lot of leisure activities for young people to lớn choose from. I myself adore doing DIYs. I have a craft kit with a lot of things lớn make crafts. Thanks khổng lồ the craft kit, I can make some gifts for my friends và relatives. My mother taught me lớn make bracelets. Last week, I made a bracelet for my younger sister. I will make another for my close friend tomorrow. Making bracelet is my favorite leisure activity. I want lớn learn khổng lồ make photo collages & frames, too. Therefore, I surf the mạng internet for more information. Also, I have found a lot of useful Youtube videos teaching how lớn make scarfs and pullovers by wool. After watching them, I hope I will be able to lớn make woolen clothes for my puppy.

Question 1:Alice enjoys doing DIYs.

A. TrueB. False

Hiển thị đáp án

Đáp án: A

Giải thích: Dựa vào câu: “I myself adore doing DIYs.”.

Dịch: Bản thân tôi thích có tác dụng đồ thủ công bằng tay tự chế.


Question 2: She doesn’t have any craft kits.

A. TrueB. False

Hiển thị đáp án

Đáp án:B

Giải thích: Dựa vào câu: “I have a craft kit with a lot of things to make crafts.”.

Dịch: Tôi bao gồm một bộ đồ thủ công bằng tay để có tác dụng các sản phẩm thủ công.


Question 3: Her mother told her how to lớn make bracelets.

A. TrueB. False

Hiển thị đáp án

Đáp án:A

Giải thích: phụ thuộc vào câu: “My mother taught me to lớn make bracelets”.

Dịch: người mẹ tôi dạy phương pháp làm vòng tay.


Question 4: Alice surf the mạng internet for information on collage making.

A. TrueB. False

Hiển thị đáp án

Đáp án: A

Giải thích: Dựa vào câu: “I want to learn to lớn make photo collages và frames, too. Therefore, I surf the mạng internet for more information.”.

Dịch: Tôi có muốn làm ảnh ghép với khung hình ảnh nữa. Vì thế tôi đã lướt mạng để sở hữu thêm thông tin.


Question 5: Alice has found lots of Youtube video clip on puppies.

A. TrueB. False

Hiển thị đáp án

Đáp án: B

Giải thích: Dựa vào câu: “I have found a lot of useful Youtube videos teaching how khổng lồ make scarfs & pullovers by wool.”.

Dịch: Tôi đã và đang search thấy siêu nhiều đoạn phim youtube có ích dạy giải pháp làm khăn quàng và áo len ấm chui đầu bằng len.


Choose the letter A, B, C or D khổng lồ complete the passage below

The British spend their không tính phí time in different ways. People generally use it lớn relax. But many people also take part (6) _____________ voluntary work, especially for charities.

People spend a lot of their không tính phí time in the home, where (7) _______ popular leisure activity is watching television, the average viewing time being 25 hours a week. People often (8)______ programs on đoạn clip so that they can watch later.

Reading is also a favourite way of spending leisure time. The British ________ (9) a lot of time reading newspapers & magazines.

In the summer gardening is popular. & in winter it is often replaced by “Do-it-yourself”, (10) ________people spend their time improving or repairing their homes. Many people have pets khổng lồ look after: taking the dog for a daily walk is a regular routine.

Question 6:A. OnB. InC. AtD. For

Hiển thị đáp án

Đáp án:B

Giải thích: cấu trúc: “take part in”: gia nhập

Dịch: Nhưng không ít người cũng tham gia các chuyển động tình nguyện, đặc biệt là cho các tổ chức từ bỏ thiện.


Question 7: A. The mostB. MostC. MoreD. More than

Hiển thị đáp án

Đáp án: A

Giải thích: câu so sánh nhất cùng với tính từ lâu năm “the most + adj dài”

Dịch: Con bạn dành không hề ít thời gian nghỉ ngơi nhà, nơi vận động giải trí phổ cập nhất là xem phim…


Question 8: A. Record B. Scan C. Print D. Nguồn

Hiển thị đáp án

Đáp án:A

Giải thích: record: lưu lại

Dịch:Mọi fan thường ghi băng lại các chương trình vẫn phát giúp thấy lại.


Question 9: A. SpendB. SpendsC. SpendingD. Lớn spend

Hiển thị đáp án

Đáp án:A

Giải thích: cấu trúc: “spend + thời gian + Ving”: dành riêng thời gian làm những gì

Dịch: Người ta cùng dành nhiều thời gian lướt web đọc báo và tạp chí.


Question 10:A. What B. Why C. When D. While

Hiển thị đáp án

Đáp án:C

Giải thích: when sửa chữa mệnh đề chỉ thời gian

Dịch: Và vào ngày thu nó được thay bởi “Tự làm đều thứ”, là thời hạn khi mọi người dành thời gian tân trang nhà và sửa chữa thay thế nhà cửa.


Choose the letter A, B, C or D to answer these following questions

A favourite pastime with children & adults alike is betting on cricket fights during the rainy season. Children catch crickets và sell them for this purpose.

Horse racing held on Saturday và Sunday in a Saigon suburb draws large crowds as thousands of Vietnamese, young và old, turn out to cheer the pint-sized Asiatic horses & jockeys on to lớn victory. Betting is heavy, with profits going into the national treasury of Southern Vietnam. It is not uncommon to lớn see a horse run the wrong way around the track.

Other popular sporting events include soccer, basketball, volleyball, swimming, hiking, ping pong, & tennis. Vietnam teams often compete with other countries in soccer, tennis, bicycling, basketball, & other sports.

There are few golf courses in Southern Vietnam. The one in Saigon is located near tung Son Nhat Airport. It may well be the only golf course in the world fortified by pillbox installations on its perimeter, with soldiers và machine guns inside. There is an excellent golf course in domain authority lat. Caddies are usually women.

Question 11: What vì chưng children vì with crickets?

A. Sell B. Play C. Talk D. Give

Hiển thị đáp án

Đáp án:A

Giải thích: Dựa vào câu: “Children catch crickets and sell them for this purpose.”.

Dịch: Trẻ em bắt dế và bán cho mục đích trên.


Question 12:When are horse-racing held?

A. MondayB. TuesdayC. SaturdayD. Friday

Hiển thị đáp án

Đáp án: C

Giải thích: phụ thuộc câu: “Horse racing held on Saturday and Sunday in a Saigon suburb”.

Dịch: Đua ngựa chiến được tổ chức triển khai vào vật dụng 7- chủ nhật ở ngoại thành Sài Gòn.


Question 13: Where does the betting go?

A. Local treasury B. National treasuryC. International treasuryD. Individuals

Hiển thị đáp án

Đáp án:B

Giải thích: dựa vào câu: “Betting is heavy, with profits going into the national treasury of Southern Vietnam.”.

Dịch: Tiền cá cược siêu lớn, với lãi vay được chuyển vào ngân khố non sông phía nam giới Việt Nam.


Question 14:Do Vietnamese play soccer?

A. Yes, they doB. No, they didn’tC. Yes, they areD. No, they don’t

Hiển thị đáp án

Đáp án:A

Giải thích: Dựa vào câu: “Other popular sporting events include soccer, basketball, volleyball, swimming, hiking, ping pong, và tennis.”.

Dịch: Những sự khiếu nại thể thao khác bao gồm bóng đá, nhẵn rổ, bóng chuyền, tập bơi lội, đấm đá xe mặt đường dài, ping pong với tennis.


Question 15:Are there any golf courses in Vietnam?

A. Yes, there are no golf course.

B. Yes, there are few.

C. No, there aren’t

D. No, There are many

Hiển thị đáp án

Đáp án:B

Giải thích: nhờ vào câu: “There are few golf courses in Southern Vietnam.”.

Dịch: Có hết sức ít sảnh golf ở miền nam Việt Nam.


D. Writing

Choose the letter A, B, C or D to complete the sentences with given words

Question 1:How much/ time/ day/ you/ spend/ playing game?

A. How much time a day do you spend on playing game?

B. How much time a day bởi you spend in playing game?

C. How much time a day did you spend in playing game?

D. How much time a day did you spend on playing game?

Hiển thị đáp án

Đáp án:A

Giải thích: spend time on Ving: dành thời hạn vào việc làm những gì

Dịch: bạn dành bao nhiêu thời gian 1 ngày để chơi game?


Question 2: Nick/ just/ buy/ a CD/ Vietnamese folk songs/ & he/ think/ he/ enjoy/ listen/ khổng lồ the melodies.

A. Nick just bought a CD of Vietnamese folk songs and he thinks he’ll enjoy listening to lớn the melodies.

B. Nick has just bought a CD of Vietnamese folk songs and he thinks he’ll enjoy listening to the melodies.

C. Nick did just buy a CD of Vietnamese folk songs & he thinks he’ll enjoy listening lớn the melodies.

D. Nick just buys a CD of Vietnamese folk songs & he thinks he’ll enjoy listening to the melodies.

Hiển thị đáp án

Đáp án: B

Giải thích: câu phân tách thời hiện tại kết thúc vì tất cả trạng từ bỏ “just”

Dịch: Nick vừa mới tậu một đĩa CD dân ca việt nam và anh ấy nghĩ anh ấy sẽ tận hưởng nghe giai điệu.


Question 3: Ping/ not/ mind/ do/ a lot of/ homework/ in the evenings.

A. Ping doesn’t mind to do a lot of homework in the evenings.

Xem thêm: Mắt Kính Tròn Kiểu Lennon John, Mẫu Kính John

B. Ping didn’t mind to vì chưng a lot of homework in the evenings.

C. Ping didn’t mind doing a lot of homework in the evenings.

D. Ping doesn’t mind doing a lot of homework in the evenings

Hiển thị đáp án

Đáp án:D

Giải thích: mind + Ving: phiền/ ngại làm gì

Dịch: Ping không lo làm nhiều bài xích tập vào buổi tối


Question 4: Marie/ like/ window shopping/ her close friend/ Saturday evenings.

A. Marie likes window shopping with her close friend in Saturday evenings.

B. Marie lượt thích window shopping with her close friend in Saturday evenings.

C. Marie likes window shopping with her close friend on Saturday evenings.

D. Marie lượt thích window shopping with her close friend on Saturday evenings.

Hiển thị đáp án

Đáp án: C

Giải thích: lượt thích + Ving

On + trang bị + buổi

Dịch: Marie mê thích đi ngắm trang bị ở siêu thị với đồng bọn vào buổi tối thứ 7.


Question 5: Why/ not/ we/ help/ our parents/ some DIY projects?

A. Why not we help our parents with some DIY projects?

B. Why not we help our parents some DIY projects?

C. Why don’t we help our parents some DIY projects?

D. Why don’t we help our parents with some DIY projects?

Hiển thị đáp án

Đáp án:D

Giải thích: kết cấu đề nghị: “Why don’t we + V…?”: tại sao họ không…

Dịch: trên sao bọn họ không giúp bố mẹ chút quá trình sửa chữa tự có tác dụng nhỉ?


Rearrange the sentences to make meaningful sentences

Question 6:look/ does/ she/ what/ like?

A. What like she look does?

B. What does she look like?

C. What does like she look?

D. What she look does like?

Hiển thị đáp án

Đáp án: B

Giải thích: câu hỏi ngoại hình: “What do/ does + S + look like?”: trông như vậy nào…

Dịch: Cô ấy trông như vậy nào?


Question 7: a/ received/ Lan/ letter/ yesterday/ her/ from/ friend.

A. Lan a letter received her friend from yesterday.

B. Lan her friend received a letter from yesterday.

C. Lan received a her friend letter from yesterday.

D. Lan received a letter from her friend yesterday.

Hiển thị đáp án

Đáp án: D

Giải thích: cấu trúc: “receive st from sb”: nhận vật gì từ ai

Dịch: Lan cảm nhận lá thư từ con bạn ngày hôm qua.


Question 8: is/ My/ gardening/ activity/ favourite/ leisure.

A. My favourite leisure activity is gardening.

B. My leisure activity favourite is gardening.

C. My gardening is favourite leisure activity.

D. My activity is favourite leisure gardening.

Hiển thị đáp án

Đáp án:A

Giải thích: leisure activity: vận động thư giãn ưa thích

Dịch: hoạt động thư giãn thương mến của tôi là làm vườn.


Question 9: not/ get/ is/ She/ to/ old/ married/ enough.

A. She is not old to lớn get enough married.

B. She is not get married old enough to.

C. She is not old enough lớn get married.

D. She is not enough old lớn get married.

Hiển thị đáp án

Đáp án:C

Giải thích: cấu trúc cùng với enough: “be + adj + enough + lớn V”: đủ…để có tác dụng gì…

Dịch: Cô ấy không đủ tuổi kết hôn.


Question 10: long/ is/ a/ girl/ She/ with/ nice/ hair.

A. She is a nice girl with long hair.

B. She is a long hair girl with nice.

C. She is with a nice girl long hair.

D. She is with a long hair girl nice.

Hiển thị đáp án

Đáp án:A

Giải thích: with + N dùng để mô tả kèm theo

Dịch: Cô ấy là một cô bé bỏng xinh xắn tất cả mái tóc dài.


Rewrite sentences without changing the meaning

Question 11:

A. Making craft is as interesting than collecting stamps.

B. Making craft is less interesting than collecting stamps.

C. Collecting stamps is as interesting than making craft.

D. Collecting stamps is less interesting than making craft.

Hiển thị đáp án

Đáp án: D

Giải thích: kết cấu so sánh kém: “be less + adj + than”

Dịch: Làm đồ bằng tay thú vị hơn tích lũy tem.


Question 12: It’s tiring to sit in front of the computer for hours.

A. Sitting in front of the computer for hours is tiring.

B. Sit in front of the computer for hours is tiring.

C. Sat in front of the computer for hours is tiring.

D. Khổng lồ sit in front of the computer for hours is tiring.

Hiển thị đáp án

Đáp án:A

Giải thích: danh rượu cồn từ đi đầu câu hễ từ chia số ít

Dịch: Ngồi trước máy tính xách tay hàng giờ cực kỳ mệt.


Question 13: He passed the exam because he’s intelligent.

A. He’s intelligent, but he passed the exam.

B. He’s intelligent, and he passed the exam.

C. He’s intelligent, for he passed the exam.

D. He’s intelligent, so he passed the exam

Hiển thị đáp án

Đáp án:D

Giải thích: so: vì chưng vậy

Dịch: Anh ấy thông minh, do vậy anh ấy đỗ kì thi.


Question 14: He hates playing board games.

A. He doesn’t like playing board games.

B. He doesn’t dislike playing board games.

C. He doesn’t detest playing board games.

D. He doesn’t want playing board games

Hiển thị đáp án

Đáp án: A

Giải thích: hate + Ving = not like + Ving: không thích làm cái gi

Dịch: Anh ấy không mê thích chơi những trò đùa trên bàn cờ.


Question 15: We would prefer khổng lồ make crafts rather than play tennis.

A. We would rather to make crafts than play tennis.

B. We would rather make crafts rather than play tennis.

C. We would rather make crafts than play tennis.

D. We would rather making crafts rather than play tennis.

Hiển thị đáp án

Đáp án:C

Giải thích: cấu tạo would prefer khổng lồ V rather than V = would rather V than V: thích làm những gì hơn làm những gì