Kinh dược sư có chữ lớn dễ đọc

     
 Tam Tạng Pháp Sư Huyền Trang Phụng Chiếu Vua Đường (Trung Hoa)Dịch Ra Chữ Hán.Tôn Giả Anandomain authority Chép Lại Phật Lời Phật Nói Bằng Chữ Phạn.Bồ Tát Giới Đệ Tử Tuệ Nhuận Dịch Ra Chữ VN.

HƯƠNG TÁN KHÓA TỤNG KINH DƯỢC SƯ

TỊNH PHÁP GIỚI CHÂN NGÔNÁn Lam. (21 lần)

VĂN THÙ HỘ THÂN CHÂN NGÔNÁn si mê lâm bộ lâm. (7 lần)

LỤC TỰ ĐẠI MINH CHÂN NGÔN Án ma ni bát minch hồng. (7 lần)

ĐẠI PHẬT ĐẢNH THỦ LĂNG NGHIÊM CHÚ

Án, a na lệ, tỳ sá đề,Bề ra bạt sà ra đà rị,Bàn đà bàn đà nể,Bạt sà ra báng ni phấn,Hổ hồng đô lô ung phấn,Ta bà ha. (7 lần)

CHÚ ĐẠI BI

THIÊN THỦ THIÊN NHÃN VÔ NGẠI ĐẠI BI TÂM ĐÀ LA NI

Nam mô hắc ra đát mãng cầu đá ra dạ da. Nam mô a rị domain authority, bà lô kiết đế thước chén bát ra domain authority, nhân tình đề tát đỏa bà da, ma ha tát đỏa bà da, ma ha ca lô ni ca da, án, tát bàn ra pphân tử duệ, số đát mãng cầu đát tỏa. Nam mô vớ kiết lật đỏa y mông a lị da, bà lô kiết đế thất phật ra lăng đà bà.

Bạn đang xem: Kinh dược sư có chữ lớn dễ đọc

Nam tế bào na ra cẩn trì, hê rị ma ha bàn nhiều sa mế, tát bà a tha đậu du bởi, a thệ dựng, tát bà tát đa, na ma bà dà, ma pphân tử đạt đậu, đát điệt tha. Án a bà lô hê, lô ca đế, ca ra đế, di hê rị, ma ha người yêu đề tát đỏa, tát bà tát bà, ma ra ma ra, ma hê ma hê rị đà dựng, cu lô cu lô yết mông, độ lô độ lô phạt xà da đế, ma ha phạt xà da đế, đà là đà la, địa rị ni, thất Phật ra da, dá da dá ra, mạ mạ pphân tử ma ra, mục đế lệ, y hê y hê, thất mãng cầu thất na, a ra sâm Phật ra xá lợi, pphân tử ra phạt sâm, Phật ra xá domain authority, hô lô hô lô ma ra, hô lô hô lô hê rị, ta ra ta ra, tất lị tất lị, sơn rô tô rô, tình nhân đề dạ tình nhân đề dạ, ý trung nhân đà dạ người tình đà dạ, di đế dị dạ, na ra cẩn trì, địa rị nhan sắc ni mãng cầu, bố dạ ma na, ta bà ha. Tất đà dạ, ta bà ha. Ma ha vớ đà dạ, ta bà ha. Tất đà du nghệ, thất bàn ra da, ta bà ha. Na ra cẩn trì, ta bà ha. Ma ra na ra, ta bà ha. Tất ra tăng a mục klỗi domain authority, ta bà ha.

Ta bà ma ha a tất đà dạ, ta bà ha. Giả kiết ra a vớ đà dạ, ta bà ha. Ba đà ma yết vớ đà dạ, ta bà ha. Na ra cẩn trì bàn đà ra dạ, ta bà ha. Ma bà lị win kiết ra dạ, ta bà ha. Nam mô hắc ra đát mãng cầu đá ra dạ domain authority. Nam mô a rị da bà lô kiết đế, thước bàn ra dạ, ta bà ha.

Án tất năng lượng điện đô, mạn nhiều ra, bạt đà dạ, ta bà ha.

DƯỢC SƯ LƯU LY QUANG NHƯ LAI BẢN NGUYỆN CÔNG ĐỨC KINH

BÀI KỆ

Cầu Phật gia hộ dịch kinh cho đúng nghĩa,Hạnh nguyện của Phật cực nhọc suy nghĩ bàn.Đưa không còn chúng sinh lên cõi tịnh,Muốn lên đề xuất tụng với buộc phải tu.Bỏ hẳn mặt đường tà, theo con đường chủ yếu,Lạy Phật thêm mức độ độ trì mang đến.Con dịch được đúng nghĩa chân thật,Để ai ai cũng gọi tụng với tu,Chuyển kiếp tai-nàn thành nước Phật.

TUỆ NHUẬNKHÓA LỄ DƯỢC SƯNHẤT THIẾT CUNG KÍNH(Lễ hội thì chủ sám đứng đọc. Không người làm lễ đọc một mình).

Nhất vai trung phong kính lễ Tam Bảo thường trụ khắp cả mười phương.(Mọi người cùng đọc, lạy 3 lạy).

BÀI DÂNG HƯƠNG(Mọi người thuộc quỳ, công ty sám cầm cố hương hoa dưng, đa số fan cùng đọc).

Con thắp nhang, Giới hương thơm, Định mùi hương, Huệ mùi hương, Giải bay mùi hương, Giải thoát Tri loài kiến.

Năm thức mùi hương này kết thành đài mây, sáng sủa chưng Pháp giới, cúng nhịn nhường mười phương thường trụ Tam Bảo. (Mọi bạn tĩnh mịch 1 phút).

CÚNG DƯỜNG RỒI, NHẤT THIẾT CUNG KÍNH (Chủ sám đọc)Nhất vai trung phong kính lễ Tam Bảo thường xuyên trụ khắp cả mười pmùi hương.(Mọi người thuộc phát âm, lạy một lạy).

BÀI TÁN PHẬT(Mọi tín đồ cùng đứng thuộc đọc).

Đấng Pháp Vương ngôi báu tuyệt đối,Khắp Tam Giới không ai sánh kịp.Thầy đi đường khắp cõi Nhân, Thiên,Cha nhân từ cứu vớt tứ loài cực khổ.Con nay về dựa dẫm vào cha,Ba nghiệp a tăng kỳ khử hết.Tán dương công đức Phật Thế Tôn,Ức kiếp muôn đời khôn nói xiết.Án phạ nhật la đồ vật. (câu này đọc 3 lần)

Nhất tâm kính lễ:

1. Phật Thiện tại Danh Xưng Kiết Tường Vương nghỉ ngơi cõi Quang Thắng pmùi hương Đông, cùng chư Phật sống khắp Pháp giới. (1 lạy)

2. Phật Bảo Nguyệt Trí Nghiêm Quan Âm Tự Tại Vương sống cõi Diệu Bảo pmùi hương Đông cùng chư Phật nghỉ ngơi khắp Pháp giới. (1 lạy)

3. Phật Klặng Sắc Bảo Quang, Diệu Hạnh Thành Tự sinh sống cõi Viên Mãn Hương Tích pmùi hương Đông, thuộc clỗi Phật ngơi nghỉ khắp Pháp giới.(1 lạy)

4. Phật Vô Ưu Tối Thắng Kiết Tường ngơi nghỉ cõi Vô Ưu phương Đông, thuộc clỗi Phật ở khắp Pháp giới. (1 lạy)

5. Pháp Hải Lôi Âm ngơi nghỉ cõi Pháp Tràng phương Đông, thuộc chư Phật sinh sống mọi Pháp giới. (1 lạy)

6. Phật Pháp Hải Thắng Tuệ Du Hý Thần Thông nghỉ ngơi cõi Thiện tại Trụ Bảo Hải pmùi hương Đông, cùng clỗi Phật ở mọi Pháp giới.(1 lạy)

7. Phật Dược Sư Lưu Ly Quang ngơi nghỉ cõi Tịnh Lưu Ly pmùi hương Đông, cùng clỗi Phật sinh hoạt khắp Pháp giới. (1 lạy)

8. Kinch Bản Nguyện Công Đức Của Phật Dược Sư và chú Quán Đỉnh thuộc Tôn Pháp sinh hoạt mọi Pháp giới. (1 lạy)

9. Bồ Tát Nhật Quang Biến Chiếu làm việc cõi Tịnh Lưu Ly phương thơm Đông, thuộc chỏng Bồ Tát ở mọi Pháp giới. (1 lạy)

10. Bồ Tát Nguyệt Quang Biến Chiếu sống cõi Tịnh Lưu Ly pmùi hương Đông, cùng chư Bồ Tát sinh hoạt khắp Pháp giới. (1 lạy)

11. Thánh chúng vào Hải Hội Tkhô hanh Tịnh ngơi nghỉ cõi Tịnh Lưu Ly phương thơm Đông, thuộc Thánh bọn chúng sinh hoạt mọi Pháp giới. (1 lạy)

12. Con nay quy mạng, sám hối hận thề nguyện đoạn trừ tất cả ba cphía mang lại pháp giới bọn chúng sinh với tđọng ân, tam hữu. (1 lạy)

BÀI SÁM HỐI

CHÍ TÂM SÁM HỐI(Mọi người cùng quỳ đọc)

Con xưa đã sản xuất bao nghiệp ác,Đều vì vô thuỷ tham, sảnh, mê mệt.Từ thân, miệng, ý phạt hình thành,Hết thảy con ni phần nhiều sám ăn năn,Bao nhiêu nghiệp cphía sâu nhường ấy,Thảy phần lớn phá hủy sạch mát làu làu,Niệm niệm trí soi mọi pháp giới.Độ hết bọn chúng sinc hầu hết chẳng thối hận.(Đọc xong xuôi cùng dập đầu xuống chiếu 3 lượt rồi thuộc đứng dậy).

SÁM HỐI PHÁT NGUYỆN RỒI(Chủ sám đọc)

Qui mạng lễ – Phật Dược Sư Lưu Ly Quang cùng không còn thảy Tam Bảo ngơi nghỉ khắp mười phương. (1 lạy)

BÀI TÁN KINH

Ta Bà chẳng sống được lâu dài hơn,Sớm liệu tụng khiếp cửa Phật đài,Hai sáu nguyện vương tiêu tội không còn.Ba ngàn Hóa Phật dủi lòng soi:Hoa Sen Tây Trúc dầy thơm ngào ngạt,Quả phúc Nam diêm được giỏi tươi.Giải kiết, tiêu tai, thêm tuổi thọ,Vững đá quý bổn mạng, được im vui.

BÀI TÁN PHẬT

Mười nhì nguyện to, Giáo công ty Đông Phương,Bốn chín đèn soi sáng bọn ngôi trường.Bảy bẩy đức crộng hay, lễ bái tán thưởng,Hết tai nạn thương tâm được tbọn họ trường.

Nam Mô Dược Sư Hải Hội Phật, Bồ Tát Ma Ha Tát. (3 lần)

KỆ KHAI KINH

Pháp nầy nhiệm mầu không nhỏ sâu,Ức kiếp muôn thuở chưa dễ dàng chạm mặt.Nay được thấy nghe, được thọ trì,Con thề cắt nghĩa Chơn hoàn toàn như Phật.

Nam tế bào Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. (3 lần)Nam tế bào Khai Bảo Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát. (3 lần)Nam tế bào Đông Phương thơm Giáo Chủ Tiêu Tai Trừ Diệt Nhứt Thiết Chúng Sanh Khổ Não.(3 lần)Nam mô Tiêu Tai Diên Thọ Dược Sư Lưu Ly Quang Vương Phật. (3 lần)Nam tế bào Dược Sư Hải Hội Phật Bồ Tát Ma Ha Tát. (3 lần)

DƯỢC SƯ LƯU LY QUANG NHƯ LAI BẢN NGUYỆN CÔNG ĐỨC KINH

Đúng thực như vậy, chính tôi được nghe:

Một thời bấy giờ, Đức Bạc Già Phạm đi độ những nước, đến thành Quảng Nghiêm, Ngài dừng lại ngơi nghỉ dưới cây âm thanh với tám ngàn vị Đại Tỳ Kheo, cha vạn sáu nghìn vị Đại Bồ Tát, với các Quốc Vương, những quan liêu Đại thần, các Bà La Môn, các thầy Cư sĩ, Thiên, Long, Bát Sở Nrộng cùng với Phi Nhơn, đông không xiết nói, thảy đầy đủ kính cẩn vây bí mật bao quanh Đức Phật tmáu pháp.

Con đấng Pháp Vương, bấy giờ là ngài Mạn Thù Sư Lợi, theo oai thần Phật, đương ngồi vùng lên, htại một vai áo, đầu gối bên hữu quì tiếp giáp tận đất, nhìn Bạc Già Phạm, cúi mình, lẹo tay bạch rằng: Thế Tôn, xin Phật Speeker, tương tự như thế, diễn đa số danh hiệu, và đều điều nguyện căn uống bạn dạng lớn tưởng, công đức tuyệt đối hoàn hảo của những Đức Phật, cho tất cả những người nghe tiêu không còn nghiệp chướng, bởi vì mong muốn lợi lạc các loài hữu tình, khi Tượng Pháp đưa.

Bấy giờ Thế Tôn tán thán Đồng tử Mạn Thù Sư Lợi, Ngài đánh giá cao rằng: “Hay lắm! Hay lắm! Mạn Thù Sư Lợi, lòng đại bi ông khuyến thỉnh ta nói thương hiệu chư Phật, phiên bản nguyện công đức, nhằm bạt mang lại hết nghiệp cphía buộc ràng những loại thơ mộng và để gia công đến công dụng an lạc những loại thơ mộng, lúc Tượng Pháp đưa.

Ông hãy nghe kỹ, ngẫm nghĩ về thực khéo, ta đã nói.

Mạn Thù Sư Lợi bạch rằng: Xin vâng, xin Thế Tôn nói, bọn chúng bé say mê nghe.

Đức Phật bảo ngài Mạn Thù Sư Lợi: về pmùi hương Đông cơ, cách đó xa các vô vàn Phật độ, những bằng mười số cát sông Hằng, sinh hoạt đấy tất cả một thế giới gọi là cõi Tịnh Lưu Ly.

Đức Phật cõi ấy, hiệu là Dược Sư Lưu Ly Quang Nlỗi Lai, Ứng chính đẳng giác, Minc hành viên mãn, Thiện thệ, Thế gian giải, Vô thượng sĩ, Điều ngự trượng phu, Thiên nhơn sư, Phật, Tệ Bạc già phạm.

Ông Mạn Thù ơi, khi Đức Thế Tôn Dược Sư Lưu Ly Quang Nlỗi Lai còn đương hành đạo Bồ Tát. Ngài đã phân phát ra mười nhì nguyện phệ, khiến cho thơ mộng cầu gì cũng rất được.

NGUYỆN LỚN THỨ NHẤT

Nguyện đời về sau, khi ta đắc đạo A Nậu Đa La Tam Miệu Tam Bồ Đề, thì từ bỏ thân ta sáng trưng tỏa nắng, soi suốt tất cả vô vàn thế giới vô lượng vô biên; cần sử dụng tía mươi tướng mạo Đại trượng phu, tám mươi tùy hình để trang nghiêm thân để cho hết thẩy những loài hữu tình, phần lớn được toàn bộ như ta ko khác.

NGUYỆN LỚN THỨ HAI

Nguyện đời về sau, lúc ta đắc đạo Vô Thượng Bồ Đề, thì tự thân ta nhỏng ngọc lưu ly trong kế bên tốt nhất, không bẩn ko vệt không sạch, quang đãng minh to lớn, công đức cao vời; thân khéo làm việc im vào lưới tia sáng sủa, nghiêm túc hơn cả mặt trời, phương diện trăng; bọn chúng sinh mờ ám đều được sáng sủa bừng, đâu cũng làm cho được mọi sự suôn sẻ.

NGUYỆN LỚN THỨ BA

Nguyện đời sau này, lúc ta đắc đạo Vô Thượng Bồ Đề, ta dùng không hề ít Trí Huệ phương tiện, vô lượng vô biên, để cho lãng mạn phần đông được những trang bị, trúc dụng vô cùng: chẳng nhằm bọn chúng sinch bao gồm chỗ thiếu thốn.

NGUYỆN LỚN THỨ TƯ

Nguyện đời về sau, Khi ta đắc đạo Vô Thượng Bồ Đề, giả dụ tất cả thơ mộng tu hành tà giáo, thì ta khiến cho đa số được sinh sống yên trong đạo Bồ Đề; nếu như ai hành đạo, Tkhô hanh Văn, Độc Giác thì ta cũng phần nhiều đem đạo Đại Thừa, nhưng mà dựng đến im.

NGUYỆN LỚN THỨ NĂM

Nguyện đời sau này, Khi ta đắc đạo Vô Thượng Bồ Đề, trường hợp có vô lượng, vô hạn hữu tình tu hành Phạm Hạnh vào Pháp của ta, thì hết thảy số đông được giới chẳng thiếu, đủ giới tam tụ, trường hợp có ai mà lại trót vẫn phạm giới nghe tên ta rồi, lại được tịnh giới, chẳng vào đường ác.

NGUYỆN LỚN THỨ SÁU

Nguyện đời về sau, Lúc ta đắc đạo Vô Thượng Bồ Đề, giả dụ phần đông hữu tình thân thể hèn nhát đầy đủ căn chẳng đầy đủ, xấu xa, đần ngốc, mù, điếc, ngọng, câm, què quặt, ksăng lưng, hóa hủi, điên, cuồng, từng nào bịnh khổ, nghe tên ta rồi không còn thảy các được xinh tươi, tối ưu, phần nhiều căn trọn vẹn, không số đông tật khổ.

NGUYỆN LỚN THỨ BẢY

Nguyện đời sau này, Lúc ta đắc đạo Vô Thượng Bồ Đề, nếu hầu như thơ mộng mắc phần lớn bịnh khổ, không có ai cứu giúp trị, không nơi nương thân, không tín đồ thân thiện, ko cửa ngõ ko đơn vị, bần hàn khốn khổ, môt lúc tên ta nghe lọt vào tai hầu hết bịnh hồ hết hết thân trung tâm yên vui, gia quyến tài chánh, thảy gần như phong lưu, rồi tu đắc đạo Vô Thượng Bồ Đề.

NGUYỆN LỚN THỨ TÁM

Nguyện đời sau đây, lúc ta đắc đạo Vô Thượng Bồ Đề, nếu như bao gồm thân gái thấy trăm nỗi xấu, bức bách hại não sinh lòng chán chường, ý muốn vứt thân gái, nghe tên ta rồi, thảy các chuyển được thân gái thành trai, đủ tướng tá trượng phu, rồi tu đắc đạo Vô Thượng Bồ Đề.

NGUYỆN LỚN THỨ CHÍN

Nguyện đời sau đây, khi ta đắc đạo Vô Thượng Bồ Đề, khiến cho số đông lãng mạn thoát chài lưới ma, bay được hết thảy ko kể đạo ràng buộc; ví như lạc vào các rừng rậm ác loài kiến, ta đã dắt dẫn xuất phát chánh loài kiến, rồi tu tập dần dần rất nhiều hạnh Bồ Tát, cchờ chứng được đạo Vô Thượng Bồ Đề.

NGUYỆN LỚN THỨ MƯỜI

Nguyện đời sau đây, Lúc ta đắc đạo Vô Thượng Bồ Đề, trường hợp rất nhiều lãng mạn bị luật pháp bắt trói buộc, tiến công đập, giam cầm lao ngục tù hoặc bị tử hình, và còn tương đối nhiều tai nạn ngoài ý muốn khác nữa lấn hà hiếp nhục nhã lo sầu nung nấu ăn, thân chổ chính giữa Chịu khổ, nếu như được nghe thương hiệu của ta, được giải bay không còn thảy lo khổ.

NGUYỆN LỚN THỨ MƯỜI MỘT

Nguyện đời sau này, lúc ta đắc đạo Vô Thượng Bồ Đề, ví như các hữu tình bị đói khát khổ, vì chưng kiếm nạp năng lượng cơ mà chế tác hồ hết nghiệp ác, khi nghe đến tên ta, siêng trung ương trì niệm, thì ta hãy mang đến nhà hàng ăn uống cực kỳ ngon để no thân đang, rồi sau ta mới mang lại ăn Pháp vị nhằm lập thành bạn rốt ráo im vui.

NGUYỆN LỚN THỨ MƯỜI HAI

Nguyện đời sau đây, Khi ta đắc đạo Vô Thượng Bồ Đề, nếu các lãng mạn, nghèo ko áo mặc, ruồi con muỗi, bức giá buốt khổ suốt đêm ngày, lúc nghe tới thương hiệu ta siêng trung ương trì niệm thì trung khu hy vọng gì ngay tức khắc được đủ thứ, áo khoác thiệt rất đẹp, được cả vật dụng trân quý nghiêm túc, treo hoa, ướp mùi hương, âm nhạc múa hát, tùy trọng điểm đam mê gì phần nhiều được tương đối đầy đủ.

Ông Mạn Thù ơi, cầm cố là mười nhị nguyện hết sức nhiệm mầu của Đức Thế Tôn Dược Sư Lưu Ly Quang Nhỏng Lai, Ứng cúng, Chánh đẳng giác, Khi Ngài còn đương hành đạo Bồ Tát; Ngài đang phân phát ra.

Còn nữa này ông Mạn Thù Sư Lợi, là hồ hết nguyện Khủng của Thế Tôn Dược Sư Lưu Ly Quang Như Lai. Ngài đang phạt ra, khi Ngài còn đương hành đạo Bồ Tát, và đều công đức chỉnh tề sống bên cõi nước của Ngài, ví như ta tâm sự, cho đến khi xong một kiếp tốt hơn một kiếp cũng không hết được.

Nhưng tất cả một điều: ngơi nghỉ nước Phật tê một color tkhô giòn tịnh, không tồn tại cô bé nhơn, không tồn tại ác thú và hồ hết giờ khổ; mặt đất thuần là ngọc pha lê lưu giữ ly, các thừng bằng đá quý giăng mặt lối đi, thành ktiết, cung, các, hiên, cửa, mạng lưới, mọi bằng thất bảo cũng tương tự trái đất Cực Lạc Phương thơm Tây, công đức nghiêm túc giống nhau ko không giống.

Trong nước tất cả nhì vị Đại Bồ Tát: một vị điện thoại tư vấn là Nhật Quang Biến Chiếu, một vị gọi là Nguyệt Quang Biến Chiếu Tiên phong toàn bộ rất nhiều vô lượng các vị Bồ Tát. Hai Ngài thứu tự đã lên ngôi Phật, số đông cầm lại được kho tàng Chánh Pháp của Đức Thế Tôn Dược Sư Lưu Ly Quang Như Lai.

Ông Mạn Thù ơi, vì chưng vậy cho nên rất nhiều Thiện phái mạnh tử cùng Thiện tại nàng nrộng tất cả tín chổ chính giữa rồi, thời nên phân phát nguyện sinh thanh lịch quả đât của đức Phật tê.

Bấy giờ Thế Tôn lại bảo Đồng tử Mạn Thù Sư Lợi: Này ông Mạn Thù, bao hàm bọn chúng sanh chưa biết thiện nay ác, chỉ ôm mẫu lòng ttê mê lam keo dán giấy không sạch, chả biết bố thí, với hồ hết trái báo về hạnh tía thí, ngớ ngẩn đam mê ko trí, thiếu mất tín căn uống, chứa đựng nhiều của báu cầu duy trì đem mãi, thấy kẻ xin mang lại trọng tâm họ chẳng mừng: khi bất đắc dĩ họ đề xuất tía thí, thị coi như cắt từng miếng giết mổ họ cực kì đau nuối tiếc. Lại bao gồm lắm kẻ tsay mê lam bỏn xẻn, tích tụ tiền giấy, mang đến tức thì thân bọn họ còn chẳng chi tiêu và sử dụng, huống lại dám cho thân phụ, mẹ, vk, con, tôi đòi sai khiến cho, cùng kẻ mang lại xin. Những lãng mạn ấy, mang đến dịp mạng tầm thường, sinh làm cho xẻ quỉ, hoặc có tác dụng bàng sinch, tuy nhiên vày thusinh hoạt xưa, nghỉ ngơi đời từng được nhất thời nghe danh hiệu của Đức Thế Tôn Dược Sư Lưu Ly Quang Như Lai, đề xuất đương lúc làm việc trong vòng ác thú, được tạm bợ ghi nhớ mang đến danh hiệu của Ngài, ngay lập tức vào phút ít suy nghĩ, tức thì thoát ra khỏi vòng, lại được thiết kế bạn, ghi nhớ được túc mạng sợ hãi khổ ác thú, chẳng say đắm dục lạc, say đắm làm cho cha thí, và khen những người dân tuyệt làm ba thí, mình bao hàm gì, hồ hết không tđam mê tiếc nuối, dần dà rước cả đầu, mắt, chân, tay, ngày tiết, giết mổ của chính mình, mang lại kẻ đến xin, huống còn tiếc nuối gì, đến tài đồ khác.

Còn nữa, này ông Mạn Thù Sư Lợi, nếu như mọi thơ mộng, phụ thuộc vào Nlỗi Lai thừa nhận các khu vực học mà phá thi la; lại sở hữu kẻ Mặc dù chẳng phá thi la mà lại phá quỷ tắc, kẻ giữ được cả thi la, quỷ tắc lại hủy chánh kiến; lại có kẻ Mặc dù chẳng hủy chánh kiến nhưng mà quăng quật nhiều văn uống quan trọng làm rõ nghĩa sâu trong ghê của Phật đang nói: bao gồm kẻ đa văn, lại tăng thượng mạn, vì tăng thượng mạn bít lấp trọng điểm rồi, khen bản thân chê ngườI, huỷ báng Chánh Pháp, làm các bạn với ma, người ngớ ngẩn như vậy, từ bỏ mình lấn sân vào con đường tà con kiến, lại còn khiến cho cho vô lượng ức triệu hữu tình cùng theo xuống hố thâm độc. Những thơ mộng nầy trôi quanh mãi mãi trong vòng Địa ngục tù Bàng Sinh, Quỷ trúc nếu mà được nghe thương hiệu Dược Sư Lưu Ly Quang Nhỏng Lai, ngay lập tức vứt ác hạnh, tu gần như thiện pháp, chẳng đọa ác thú, dù là kẻ nào, thiết yếu quăng quật được hết mọi ác hạnh cơ mà tu thiện pháp đề xuất đọa mãnh thú, vị nhờ vào sức thần bổn định nguyện của Phật, khiến bọn họ hiện tiền đã làm được nhất thời nghe thương hiệu của Phật, bọn họ sẽ bay thân khu vực mãnh thú tê, lại được làm fan, chánh loài kiến tinch tiến khéo điều hòa được trọng tâm ý yên ổn vui lập tức bỏ được nhà cho chốn ko công ty, chịu đựng theo nơi học vào Pháp Như Lai, không thể diệt phạm, chánh con kiến, nhiều vnạp năng lượng, gọi nghĩa vô cùng sâu, quăng quật tăng thượng mạn, chẳng báng Chánh Pháp, chẳng bạn cùng với ma, từ từ tu hành những hạnh Bồ Tát cngóng được toàn vẹn.

Còn nữa này ông, Mạn Thù Sư Lợi, nếu như đông đảo hữu tình xang tham mê ganh ghét khen bản thân chê bạn, vẫn bắt buộc đọa vào trong tía mặt đường ác, mấy mươi ngàn năm Chịu đựng các buồn bã, chịu âu sầu rồi, sinh hoạt đấy mãn hạn, lại lên dương thế, có tác dụng thân trâu, ngựa, lừa và lạc đà, hay bị đòn tiến công, đói khát nhức đầu khó xử, lại thường có nặng, theo mặt đường cơ mà đi: hoặc được gia công người, làm việc vị trí hạ nhân tiện, có tác dụng kẻ tôi tớ bị người sai khiến, chẳng được từ bỏ tại, ví như xưa làm cho tín đồ đã từng có lần được nghe danh hiệu Thế Tôn Dược Sư Lưu Ly Quang Nhỏng Lai, vì chưng nhân lành ấy nay lại ghi nhớ mang đến, dốc lòng quy y, nhờ vào thần lực Phật giải thoát mọi khổ, hầu như cnạp năng lượng thông lợi, trí tuệ nhiều vnạp năng lượng, thường cầu Thắng Pháp, thường gặp mặt các bạn hiền đức, chấm dứt hẳn lưới ma, đập vỡ lẽ dòng xác vô minc khuất tất, gạn lòng pnhân từ não giải thoát không còn thảy sinch, già, bịnh, chết, lo sầu, khổ não.

Còn nữa, này ông Mạn Thù Sư Lợi, giả dụ những lãng mạn đam mê gây ngược ngạo, chiến tranh kiện nhau, tạo cho xôn xao, cả mình cả người lấy thân, miệng, ý tạo thêm mãi ra từng nào nghiệp ác, theo thứ tự hay làm sự chẳng tác dụng, mưu sợ cho nhau, đi Call các thần nghỉ ngơi rừng, sống núi, sống cây, nghỉ ngơi mả, rồi giết bọn chúng sinc, rước máu, rước giết, cúng tế bọn quỷ Dược Xoa, La Sát, viết thương hiệu quân thù, làm hình quân địch, có tác dụng phù chú ác để nhưng mà nguyền rủa; yểm bùa thành mị, nuôi trùng thành cổ, hô quỷ nhập vào thây chết đứng dậy, sai đi giết hại thân mạng người ta; đều lãng mạn ấy, nếu như được nghe thương hiệu Dược Sư Lưu Ly Quang Nlỗi Lai, thì ác sự kia phần đa chẳng hại được; theo lần lượt hết thảy mọi khởi tự tâm, ích lợi, yên ổn vui, ko còn tồn tại ý óc hại hiềm thù, ai ai cũng vui mừng; phần đông thứ thụ dụng trường đoản cú cho là đầy đủ, chẳng lấn của nhau, nhưng mà đồng cùng có tác dụng tiện ích lẫn nhau.

Còn nữa, này ông Mạn Thù Sư Lợi, trường hợp có bốn chúng; Tỳ kheo, Tỳ Kheo Ni, Ưu Bà Tắc, Ưu Bà Di, và đông đảo tịnh tín thiện nay phái mạnh thiện nay nữ giới, ai Chịu giữ lại được tám phần trai giới, hoặc xuyên suốt một năm, hoặc vào bố mon Chịu theo nơi học, để làm thiện nay căn uống, nguyện được sinch lịch sự trái đất Cực Lạc sinh sống bên Phương Tây, mang đến khu vực đức Phật Vô Lượng Tchúng ta Quang cầu nghe Chánh Pháp, nhưng mà không ra quyết định, mà nếu như được nghe danh hiệu Thế Tôn Dược Sư Lưu Ly Quang Nlỗi Lai, thời Khi lâm chung, sẽ có được tám vị Đại Bồ Tát là: Vnạp năng lượng Thù Sư Lợi Bồ Tát, Quán Thế Âm Bồ Tát, Đắc Đại Thế Bồ Tát, Vô Tận Ý Bồ Tát, Bảo Đàn Hoa Bồ Tát, Dược Vương Bồ Tát, Dược Thượng Bồ Tát, Di Lạc Bồ Tát, tám vị ấy đã vận động sống trên không cơ mà đi đường, thoải mái và tự nhiên thấy bản thân hóa sinh tức thì bên thế giới tê, vào đám hoa báu nhiều Color đẹp mắt.

Hoặc là nhân cụ, được sinh lên chầu trời, mặc dù sinh thăng thiên nhưng căn lành cũ vẫn chưa không còn, chẳng nên sinc vào mãnh thú nào khác; trên trời tận số, thì xuống thiên hạ, hoặc có tác dụng Luân Vương, coi cả tứ châu, oai phong đức, trường đoản cú trên, giữ lại lặng vô lượng trăm nghìn thơ mộng sống trong thập thiện nay, hoặc sinh vào đều mẫu Sát Đế Lợi, chiếc Bà La Môn, Cư sĩ, Đại gia, rất nhiều của báu, kho báu đầy ngất xỉu, hình tướng tá giỏi rất đẹp, quyến ở trong đông đầy đủ, logic trí huệ, dõng khiếu nại oai hùng như đại lực sĩ.

Xem thêm: Tải Liên Minh Huyền Thoại Hàn Quốc Miễn Phí Tại Trang Chủ, Nguyễn Viết Hòa

Nếu là thiếu phụ nhân được nghe danh hiệu Thế Tôn Dược Sư Lưu Ly Quang Nlỗi Lai, dốc lòng trì niệm, thì sau chẳng nên làm cho thân gái nữa.

Còn nữa, này ông Mạn Thù Sư Lợi, lúc Đức Dược Sư Lưu Ly Quang Nlỗi Lai đắc đạo Bồ Đề, vày sức bạn dạng nguyện, cơ mà Ngài soi thấy những loại lãng mạn mắc các bịnh khổ, như thể hầu hết căn bệnh bé còm cõi, co hớt tóc, khô héo, nóng tiến thưởng, hoặc bị trúng độc, ma mị trùng cổ, hoặc bị bị tiêu diệt non, hoặc lúc bị tiêu diệt uổng. Ngài ý muốn làm cho số đông bịnh khổ ấy, hầu như được tiêu trừ, và gồm cầu gì cũng rất được thoả nguyện, thời Ngài tức khắc vào chình họa Ta Ma Đề Điện thoại tư vấn là chình ảnh Định, khử không còn hại não cho các bọn chúng sinch.

Đã vào Định rồi, sinh hoạt vào nhục kế, pđợi đại quang minch, trong đại quang đãng minch diễn nói thần chụ Đại Đà La Ni: “Nam tế bào Bạc-già-phạt-đế bệ trẹo xóm lũ-rô, bệ lưu-li, chén bát lạt bà, hát ra xà giã, đát đà yết đa gia, a ra hát đế, Tam diểu tam bột đà gia đát, điệt tha, Án, bệ trệu thệ, bệ trệu thệ, bệ trẹo xã, tam một yết đế sa ha.”

khi trong quang minc nói thần chú rồi, trái khu đất chấn hễ, pngóng đại quang minc, hết thảy chúng sinh, bịnh khổ đầy đủ trừ, được vui yên ổn ổn.

Ông Mạn Thù này: thấy ai, phái mạnh, phụ nữ giả dụ có bịnh khổ, thì nên nhất vai trung phong, bởi fan bịnh ấy, tắm, gội, súc miệng sạch mát rồi, tụng crúc một trăm tám lượt vào trong 1 thức nạp năng lượng, hoặc vào vị thuốc, hoặc vào nước thanh lọc, không có vi trùng, rồi đem đến uống, thì bịnh khổ gì cũng phần nhiều tiêu không còn. Nếu tất cả cầu gì, dốc lòng tụng niệm, cũng hầu như được cả, cùng lại còn được sống lâu, vô bịnh; sau khi mạng thông thường, sinh sang trọng cõi tê, được ngôi Bất Tân hận, cho tới tận Khi đắc đạo Bồ Đề. Bởi thế nên ông Mạn Thù ơi, giả dụ tất cả nam giới tử cô gái nhân làm sao cơ mà bao gồm lòng tôn kính, kính cẩn cúng nhường Đức Phật Dược Sư Lưu Ly Quang Nhỏng Lai, bắt buộc thường trì crúc, chớ để quên lãng.

Còn nữa, này ông Mạn Thù Sư Lợi, trường hợp có phái nam tử, phụ nữ nhân tịnh tín, được nghe toàn bộ thương hiệu của Ngài Dược Sư Lưu Ly Quang Như Lai, Ứng Chánh Đẳng Giác, nghe rồi tụng trì; sáng sủa sớm trlàm việc dậy, xỉa răng, tắm, gội, súc mồm tkhô giòn sạch, dưng các hoa thơm, mùi hương đốt, hương bôi, cùng các âm thanh, cúng nhường nhịn tượng Phật, rước gớm này ra, hoặc bản thân từ bỏ viết, hoặc bảo fan viết, tuyệt nhất chổ chính giữa chịu đựng nghe, chịu lưu giữ mang nghĩa đối với Pháp sư, bắt buộc chọn không còn thẩy các món cúng nhịn nhường đủ để nuôi thân, thẩy rất nhiều cấp mang đến, đừng để thiếu thốn; như vậy ngay thức thì được chư Phật hộ niệm, cầu gì cũng khá được, và được cả mang đến đạo trái Bồ Đề.

Bấy giờ Đồng tử Mạn Thù Sư Lợi bạch Đức Phật rằng: Lạy Đức Thế Tôn, con thề đến khi đời tượng Pháp chuyển nhỏ đem tương đối nhiều các phxay phương tiện, khiến cho bạn tịnh tín thiện nam, thiện người vợ được nghe thương hiệu Thế Tôn Dược Sư Lưu Ly Quang Như Lai cả trong những lúc ngủ, cũng rước hiệu Phật giác ngộ vào tai. Bạch Đức Thế Tôn, nếu như ai tchúng ta trì, đọc tụng kinh này,hoặc là diễn giả, khai thị cho người, hoặc trường đoản cú bản thân viết, hoặc bảo fan viết, Hoặc là tôn kính, cung kính tởm này, lấy những các thức hương hoa, hương bột, hương đốt, mùi hương trét, tràng hoa, anh lạc, phướn, lọng, music, để mà cúng dường; lấy sợi ngũ dung nhan làm cho túi đựng ghê, quét rửa vị trí sạch, cấu hình thiết lập tòa cao làm nơi nhằm khiếp, bấy tiếng sẽ có tứ Đại Thiên Vương, cùng rất quyến thuộc cùng Thiên chúng khác mấy mươi trăm nghìn gần như đến khu vực ấy, gìn giữ, cúng dường. Bạch Đức Thế Tôn: trường hợp chỗ nào phạt ghê báu này ra, bao gồm fan thọ trì, và nhờ công đức bạn dạng nguyện của Đức Thế Tôn Dược Sư Lưu Ly Quang Nlỗi Lai, được nghe thương hiệu cần phải biết khu vực ấy, không còn tồn tại bạn bị bị tiêu diệt kinh hoàng, chẳng ai còn bị lũ thần ác quỷ chiếm mất tinch khí; ai bị giành rồi, lại được thân trung tâm yên ổn vui nhỏng cũ.

Đức Phật bảo Ngài Mạn Thù Sư Lợi đúng rất thực như vậy, đúng thực như thế, Ông nói đúng lắm! ông Mạn Thù ơi, trường hợp gồm thiện tại phái nam, thiện thiếu phụ tịnh tín, mà ao ước cúng dường Thế Tôn Dược Sư Lưu Ly Quang Như Lai, thứ 1 phải tạo hình tượng của Ngài lập tòa thanh khô tịnh mà rước tượng lên, rải các máy hoa, đốt những lắp thêm mùi hương, dùng nhiều tràng phan chỉnh tề chỗ ấy, bảy ngày, bảy đêm; Chịu giữ được đủ tám phần trai giới, nhà hàng thanh tịnh, vệ sinh gội sạch mát thơm, mặc áo tkhô hanh tịnh, ko chút vẩn đục, không chút khó chịu, óc hại cho ai; đối với hết thẩy các loài lãng mạn, đề xuất khởi ra vai trung phong lợi ích im vui, từ, bi, hỉ, xả, đồng đẳng như nhau; đàn hát tán thán; nhi u quanh tượng Phật, trở về bên cạnh tay hữu; lại cần nghĩ về lưu giữ, công đức bản nguyện của Đức Phật kia, đọc tụng kinh này xem xét nghĩa tởm, rồi rước diễn giả khai thị cho người.

Thế rồi tùy ước ao cầu gì cũng được: cầu sinh sống lâu được sinh sống lâu, cầu giàu sang được phong phú, cầu quan lại chức được quan chức, cầu con cháu được con cái.

Hoặc có fan như thế nào, hốt nhiên thấy mộng ác, đều hình tướng ác, hoặc chim tai ác ác nơi đâu mang đến đâu, hoặc có lắm sự quái ác ác hiển thị ở ngay chỗ sinh hoạt, tín đồ ấy giả dụ mang các thức nhiệm mầu, kính cẩn cúng nhường Đức Thế Tôn Dược Sư Lưu Ly Quang Nlỗi Lai, thời hồ hết mộng ác, đông đảo hình tướng mạo ác, rất nhiều điềm chẳng lành, số đông bặt tăm không còn, chẳng làm cho hại được.

Hoặc gồm lo âu tai nạn đáng tiếc tbỏ hỏa, binh lửa gian ác, chênh vênh hiểm ác, voi dữ, sư tử, hùm, sói, gấu, beo, rắn, rít, tàn ác, sâu, bọ, muỗi, loài ruồi, giả dụ tốt dốc lòng, niệm Đức Phật tê, kính cẩn cúng nhịn nhường, thời sợ hãi ấy thẩy hầu như giải thoát.

Nếu có nước khác thôn tính phá rối, giặc giật phản nghịch loạn, thì fan kính cẩn niệm Đức Phật cơ, cũng phần đa giải bay.

Còn nữa này ông, Mạn Thù Sư Lợi, ví như có những người dân thiện nam giới thiện tại thanh nữ, tín nhiệm chơn tịnh, cho đến hết đời chẳng thờ thần không giống, chỉ dốc một lòng qui Phật, Pháp, Tăng, Chịu giữ lại cnóng giới, tư trăm giới Bồ Tát, hai trăm năm mươi giới Tỳ Kheo, năm trăm giới Tỳ Kheo Ni, tuy thế hoặc ở trong những vị trí thọ giới có ai bỏ phạm, sợ đọa ác thú, nhưng mà hay chăm niệm thương hiệu Phật cơ, cung kính cúng nhường nhịn, thì quyết chẳng sinch vào ba đường ác.

Hoặc có bọn bà, tới khi sinh nnghỉ ngơi, Chịu khôn xiết đau buồn, nhưng tuyệt dốc lòng niệm thương hiệu Phật lễ bái, tán thán cung kính cúng dường, thì phần đa đau đớn đầy đủ trừ diệt hết; người con có mặt, thân phận không thiếu thốn, hình dung nhan giỏi đẹp, ai thấy cũng mừng, nhanh hao nhứa sáng ý, không biến thành phi nhân đoạt mất tinch khí.

Bấy giờ Thế Tôn bảo A Nan rằng: Nlỗi ta đánh giá cao công đức của đấng Thế Tôn Dược Sư Lưu Ly Quang Như Lai, đó là phần đông vị trí hành động rất sâu của những Đức Phật, cạnh tranh gọi suốt lắm, ông gồm tin không? A Nan bạch rằng: Đại Đức Thế Tôn, bé đối với ghê của Phật vẫn nói chẳng dám nghi hoặc, là vì lẽ sao? Vì rằng bố nghiệp: thân, ngữ, ý của không còn thảy chỏng Phật, đông đảo tkhô hanh tịnh cả. Lạy Đức Thế Tôn, vừng Nhật Nguyệt tê làm cho rơi xuống được, núi Diệu Cao Vương có tác dụng nghiêng đổ được, lời clỗi Phật nói không có không giống được.

Bạch Đức Thế Tôn, đầy đủ chúng sanh tê, tín căn uống chẳng đầy đủ, nghe nói gần như địa điểm hành vi khôn cùng sâu của những Đức Phật, mà suy nghĩ ra rằng: làm những gì chỉ niệm danh hiệu Phật của Ngài Dược Sư Lưu Ly Quang Nhỏng Lai, nhưng được tức thì đa số thành công, công đức nhiều tới nhỏng thế! Vì chẳng tin vắt, hiện ra phỉ báng, tín đồ kia ở vị trí tối nhiều năm về tối mịt, mất không còn lợi lạc đọa những con đường ác, chuyển mãi ko thuộc.

Phật bảo A Nan: phần đông hữu tình ấy,trường hợp nghe thương hiệu Thế Tôn Dược Sư Lưu Ly Quang Nlỗi Lai, dốc lòng trì niệm, chẳng sinh nghi ngại, thì ko lúc nào yêu cầu đọa ác thú.

Ôn A Nan ơi, chính là phần đông địa điểm hành động khôn cùng sâu của những Đức Phật, vô cùng cạnh tranh tin lắm, siêu cực nhọc đọc lắm, mà lúc bấy giờ ông chịu đựng tin được như thế, thời cần hiểu rõ là phần nhiều nhờ vào oai nghiêm lực của Phật Nlỗi Lai. Này ông A Nan, không còn thảy những bậc Tkhô nóng Văn uống, Độc Giác, với những Bồ Tát còn chưa đăng địa, phần đa chẳng tin gọi được đúng như thực, chỉ trừ một hạng những vị Bồ Tát Nhất Sinh Ssống Hệ. Ông A Nan ơi, làm cho được thân bạn, sẽ là khó lắm; được biết kính tin tôn trọng Tam Bảo cũng là khó lắm, được nghe thương hiệu Thế Tôn Dược Sư Lưu Ly Quang Nlỗi Lai thời lại khó hơn.

Ông A Nan ơi, mọi hạnh Bồ Tát, đông đảo phép phương tiện, mọi nguyện lớn tưởng của Đức Dược Sư Lưu Ly Quang Như Lai, giả dụ ta nói ra trong suốt một kiếp, tuyệt rộng một kiếp, thì kiếp mau không còn, nhưng hồ hết hạnh, nguyện, phương tiện đi lại của Ngài vẫn không thấy không còn.

Trong bọn chúng bấy tiếng, có Đại Bồ Tát thương hiệu là Cứu Thoát, tức khắc từ số chỗ ngồi đứng lên, kéo áo hsinh hoạt vai mặt hữu, quỳ gối mặt hữu, gần kề xuống tận đất, cúi bản thân chắp tay, mà lại bạch Phật rằng: Bạch Đức Thế Tôn, Lúc Tượng Pháp chuyển có những chúng sanh bị các hoán vị nạn khiến cho khốn khổ, nhỏ xíu thọ, ốm mòn, chẳng ẩm thực ăn uống được, cổ ráo, môi thô, thấy những phương về tối, tướng tá bị tiêu diệt hiện nay ra; thân phụ, người mẹ, thân thuộc, đồng đội, thân quen biết, xúm quanh than khóc; thân tín đồ ốm tê vẫn nằm nguim đãy mà lại thấy Sđọng trả của vua Diêm Ma dẫn thần thức bản thân cho trước cửa tòa Pháp vương vãi Diêm Ma: phần lớn loại thơ mộng, người như thế nào cũng đều có một Thần Câu Sinc, người ấy làm gì: tội tốt phúc, Thần các chép đầy đủ, rồi rước trình không còn cho vua Diêm Ma; bấy giờ vua tức thì xét hỏi tín đồ ấy, tính toán các câu hỏi bạn ấy sẽ có tác dụng, theo địa điểm tội phúc ấy mà lại xử đoán thù. Lúc kia, những người thân nằm trong quen thuộc biết của fan nhỏ ấy giả dụ giỏi, quy y Đức Thế Tôn Dược Sư Lưu Ly Quang Nlỗi Lai cho những người gầy ấy, thỉnh các chúng tăng chuyên đọc gớm này, đốt đèn bảy từng, treo lá phướn thần năm dung nhan nối mạng, thần thức bạn ấy, hoặc tất cả nơi kia, nhưng mà được trsống về, từ thấy cụ thể như vào giấc mộng; hoặc vượt bảy ngày, hoặc hãm kiểu mốt ngày, hoặc ba lăm ngày, hoặc bốn chín ngày, thần thức tín đồ ấy, lúc được trsinh sống về, như nằm mộng tỉnh: từ bản thân ghi nhớ hiểu rằng những quả báo của các nghiệp thiện nay, và nghiệp bất thiện; vày từ bỏ triệu chứng mang quả báo của nghiệp, buộc phải chừa cho đến Lúc mắc nàn bị tiêu diệt, cũng chẳng dám làm cho hầu hết nghiệp ác nữa. Vì thế nên những người tịnh tín thiện tại phái mạnh, thiện nay người vợ, phần lớn bắt buộc trì niệm danh hiệu Dược Sư Lưu Ly Quang Nlỗi Lai, tùy sức mình mà cung kính cúng nhường nhịn.

Bấy giờ A Nan hỏi Ngài Cứu Thoát: Bạch Thiện phái mạnh tử, cung kính cúng nhường nhịn Đức Thế Tôn Dược Sư Lưu Ly Quang Nhỏng Lai, bắt buộc đề xuất chũm nào; đèn phướn nối mạng, cần có tác dụng thế nào? Ngài Cứu Thoát nói: Kính bạch Đại Đức, nếu như có tín đồ nhỏ xíu hy vọng bay bịnh khổ, cần bởi fan ấy, bảy ngày bảy tối, Chịu giữ lại cho vừa tám phần trai giới; phải tùy lực mua những thức siêu thị, và những đồ dùng cúng Tỳ Kheo tăng; đêm ngày sáu buổi, lễ bái hành đạo kính cẩn cúng nhường nhịn Đức Thế Tôn Dược Sư Lưu Ly Quang Như Lai; tụng đọc tởm này tứ mươi chín lượt, thắp tứ chín ngọn gàng đèn, tạo bảy pho tượng Đức Nlỗi Lai kia; trước từng vị tượng, nhằm bảy ngọn đèn, mỗi một đèn sáng, lớn bởi bánh xe, xuyên suốt tứ chín ngày, ko dịp nào tắt; làm cho một lá phướn ngũ sắc với lâu năm tư chín gang tay; cần rước pchờ sinh các loài cho vừa bốn chín thứ, thời rất có thể qua tai nạn thương tâm nguy ách chẳng bị chết uổng hung quỷ hãm hại.

Này ông A Nan, lại còn nlỗi khi các vua Quán Đỉnh, cùng Sát Đế Lợi, tai nạn khởi lên như là số đông nạn: quần chúng tật dịch, nước không giống lấn bức, nội địa phản bội nghịch, sao lạ mọc ra, Nhật thực, Nguyệt thực, mưa gió trái mùa, cho mùa chẳng mưa, những vua Quán Đỉnh; cùng Sát Đế Lợi, bấy giờ so với hết thảy thơ mộng, khởi trọng tâm từ bỏ bi, tha hầu như tù hãm tội, theo phép cúng nhịn nhường trước đang nói kia, kính cẩn cúng nhường Đức Thế Tôn Dược Sư Lưu Ly Quang Nhỏng Lai, dựa vào thiện cnạp năng lượng ấy cùng sức phiên bản nguyện của Nhỏng Lai cơ, làm cho toàn quốc tức tốc được yên ổn ổn, mưa gió thuận thời, lúa ghép được mùa, hết thảy thơ mộng, vô bịnh mừng vui, ở nội địa ấy, không tồn tại những thần, bạo ác Dược Xoa, não sợ thơ mộng, mọi hình tướng mạo ác, thảy rất nhiều đổi thay mất; những vua Quán Đỉnh, và Sá Đế Lợi, sống lâu, khỏe mạnh khoẻ, vô bịnh, từ tại, ích lợi gần như tăng.

Này ông A Nan, nếu như các Hoàng Hậu, Hoàng Phi Công Chúa, Thái Tử, Vương Tử, Đại Thần, Tể Tướng, Thể Nữ vào cung, những quan liêu cùng dân,bao gồm mắc bịnh khổ và ách nàn gì, cũng cần dựng cây phướn thần năm sắc đẹp, thắp đèn tiếp sáng sủa, phóng sinh những loại, rải các thiết bị hoa, đốt các hương thơm, căn bệnh được ngoài hết, nạn hầu như giải thoát.

Bấy giờ đồng hồ A Nan hỏi Ngài Cứu Thoát: Bạch Thiện nam giới tử, trên làm thế nào nhưng mà mạng người đã không còn, có thể tăng thêm?

Ngài Cứu Thoát nói: Kính bạch Đại Đức, Ngài há chẳng nghe Như Lai nói bao gồm chín lắp thêm bị tiêu diệt uổng? vì vậy khuim làm cho đèn phướn nối mạng tu phần đông phước đức; vày tu phước nên hết đời thọ mạng chẳng mắc nạn khổ.

A Nan hỏi rằng: Chín trang bị chết uổng ấy là đầy đủ gì?

Ngài Cứu Thoát nói: Nếu mọi thơ mộng, bịnh Tuy dịu mà không thầy, ko dung dịch, ko bạn săn sóc, xuất xắc có chạm mặt thầy, lại mang lại trái thuốc, thực chẳng đáng bị tiêu diệt, mà lại phải chết uổng; lại tin những thầy, ma tà, nước ngoài đạo, yêu nghiệt trần gian nói nhảm họa phúc, hiện ra lo lắng, trung ương chẳng được im, coi bói thấy xấu, thịt những bọn chúng sinch, khấn vái thần thánh, cầu ngũ quỷ lên ban đến niềm hạnh phúc ao ước mong sống thêm vẫn quan trọng được; ngớ ngẩn đê mê, hấp dẫn, mê tín, tà loài kiến, vì thế chết uổng, đọa vào âm phủ, không tồn tại ngày ra, như vậy điện thoại tư vấn là 1 trong đồ vật bị tiêu diệt uổng, nhì là kẻ bị vương vãi pháp xử quyết, cha là phần nhiều kẻ săn uống phun, đùa bời, mê man tửu sắc đẹp, rông nhãi ranh quá đáng, bị loại phi nhân chiếm mất tinch khí, vì vậy bị tiêu diệt uổng. Bốn là bị tiêu diệt cháy. Năm là chết đuối. Sáu là bị tiêu diệt vị các loài ác thú cắn bị tiêu diệt, nạp năng lượng làm thịt. Bảy là chết do xẻ xuống sườn núi. Tám là bị tiêu diệt do trúng đề xuất dung dịch độc, bùa, chú, chửi rủa, thây ma đứng lên, những sản phẩm tiếp giáp sợ. Chín là bị đói, bị khát khốn khổ, chẳng được siêu thị, nhưng mà buộc phải bị tiêu diệt uổng. Đấy là Nhỏng Lai giới thiệu chín thiết bị bị tiêu diệt uổng như thế, còn các vô vàn những đồ vật bị tiêu diệt uổng, nói thế nào cho xiết.

Lại còn phía trên nữa, này ông A Nan, Vua Diêm Ma cơ, chủ lĩnh giữ lại sổ đứng tên thế gian, trường hợp đa số hữu tình, phạm phần nhiều tội như: bất hiếu ngũ nghịch, phá nhục Tam Bảo, hoại pháp Vua quan tiền, hủy cả tín giới, thì vua Diêm Ma, tùy tội nặng nề dịu, xét nhưng xử pphân tử. Vì chũm ta ni khulặng mọi hữu tình thắp đèn, treo phướn, phóng sinch, tu phước cho thoát khổ ách, chẳng gặp gỡ tai nạn đáng tiếc. Bấy tiếng vào bọn chúng tất cả mười hai vị Đại tướng mạo Dược Xoa những ngồi sống hội ấy là các vị: Đại tướng mạo Cung Tì La, Đại tướng Pphân tử Chiết La, Đại tướng tá Mê Si La, Đại tướng An Để La, Đại tướng Át Nể La, Đại tướng mạo San Để La, Đại tướng tá Nhân Đạt La, Đại tướng Ba Di La, Đại tướng mạo Ma Hổ La, Đại Tướng Chân Đạt La, Đại Tướng Chiêu Đổ La, Đại Tướng Tỳ Yết La. Mười nhì vị này, Đại tướng Dược Xoa, mỗi vị đều phải sở hữu bẩy nghìn Dược Xoa, để làm quyến trực thuộc, mặt khác báo cáo mà bạch Phật rằng: Lạy Đức Thế Tôn, bọn chúng con ngày này nhờ oai phong lực Phật được nghe danh hiệu Đức Thế Tôn Dược Sư Lưu Ly Quang Như Lai, chẳng còn tồn tại sợ hãi vị trí mãnh thú, chúng con bảo nhau hầu hết cùng một lòng qui Phật, Pháp, Tăng cho đến hết đời thề xin phụ trách không còn thảy thơ mộng, làm việc nghĩa lợi, các ích, lặng vui; bất cứ nơi nào: trong những xóm quê, thành phố, làng nước; rừng cây tĩnh mịch, nhưng tất cả gớm này ban phát mang lại địa điểm, rồi có tín đồ như thế nào tbọn họ trì thương hiệu Đức Thế Tôn Dược Sư Lưu Ly Quang Như Lai, kính cẩn cúng nhường, quyến thuộc bọn chúng con hộ vệ người ấy khiến cho giải bay không còn thảy khổ nàn, gồm nguyện cầu gì gần như được đầy đủ cả; hoặc gồm ai cầu thoát ra khỏi bệnh tật, ách nạn cũng buộc phải gọi tụng ghê này, mang chỉ ngũ nhan sắc mà kết thành chữ thương hiệu của bọn chúng nhỏ, được nhỏng nguyện rồi, sau hãy túa ra.

Bấy giờ đồng hồ Thế Tôn đánh giá cao những vị Đại tướng Dược Xoa. Ngài tức thì nói rằng: Hay lắm! Hay lắm! Tướng Đại Dược Xoa, vào đoàn các ông, do nhớ báo ơn Đức Dược Sư Lưu Ly Quang Nhỏng Lai, hay buộc phải cứ làm như vậy mang lại được công dụng lặng vui hết thảy hữu tình.

Bấy giờ đồng hồ A Nan bạch Đức Phật rằng: Lạy Đức Thế Tôn, Pháp môn này nên được sắp xếp thương hiệu là gì, và chúng con yêu cầu phụng trì cầm cố nào?

Phật bảo A Nan: Pháp môn này Hotline là Pháp nói đa số công đức bạn dạng nguyện của Đức Dược Sư Lưu Ly Quang Nlỗi Lai ai cũng gọi là Pháp nói mọi thần crúc kết nguyện của mười nhị vị Thần tướng lợi ích hữu tình; cũng call là Pháp bạt trừ không còn thảy những trang bị nghiệp chướng; đề xuất phụng trì đúng rất nhiều nghĩa như vậy.

lúc Bạt Già Phạm nói lời ấy rồi, các Đại Bồ Tát, và Đại Thanh hao Văn uống, Quốc Vương, Đại Thần, Bà La Môn, Cư Sĩ, Thiên, Long, Dược Xoa, Càn Thát Bà, A Tu La, Yết Lộ Tthẩm tra, Khẩn Na La, Ma Hầu La Già, Nhân cùng Phi Nhân, hết thẩy đại bọn chúng, nghe lời Phật nói đa số cả vui mắt, tin, Chịu đựng, vâng làm.

NAM MÔ DƯỢC SƯ HẢI HỘI PHẬT BỒ TÁT. (3 lần)

DƯỢC SƯ QUÁN ĐẢNH CHƠN NGÔN

Nam tế bào bạc già phạt đế, bệ gần cạnh làng mạc, bọn lô phù hợp lưu ly bác lặc bà, hắc ra xà giả. Đát tha yết đa gia, a ra hắc đế. Tam miệu tam bột đà gia, đát điệt tha. Án, bệ ngay cạnh thệ, bệ tiếp giáp thệ, bệ gần cạnh làng, tam một yết đế tóa ha.

Giải kiết, giải kiết giải oan kiết,Nghiệp cphía bao đời phần nhiều giải hết.Rửa sạch sẽ lòng nai lưng vạc trọng tâm thành kính,Đối trước Phật đài cầu giải kiết.Dược Sư Phật, Dược Sư Phật.Tiêu tai Duyên ổn thọ Dược Sư Phật.Tùy trung tâm bằng lòng Dược Sư Phật.Nam Mô Tiêu Tai Duyên ổn Tbọn họ Dược Sư Phật. (3 lần)

BÀI TÁN CHUNG

Hải hội Dược Sư, sáng rực thần quang đãng, tám vị Bồ Tát giáng những tường, bảy vị Phật tuyên ổn dương, Nhật Nguyệt hồi quang quẻ, ban phúc tchúng ta an khang.

Dược Sư Phật, Dược Sư Phật.Tiêu Tai Dulặng Tbọn họ Dược Sư Phật.

BÀI TÁN DƯỢC XOA

Mười hai Đại tướng Dược Xoa,Giúp Phật tuim dương,Chỉ ngũ sắc kết thành thương hiệu,Cầu nguyện được chu viên,Rửa không bẩn oan khiên,Phúc thọ khang hoàn toàn.

BÀI NIỆM PHẬT

Mười nhì nguyện béo, giáo chủ đông phương thơm.Bốn chín đèn soi sáng lũ trường.Bảy bảy đức chân thường, lễ bái tán dương.Hết tai nạn đáng tiếc được tbọn họ trường.Nam mô Dược Sư Hải Hội Phật Bồ Tát Ma Ha Tát.Nam tế bào Tiêu Tai Diên Thọ Dược Sư Phật. (1 tràng)Nam tế bào Nhật Quang Biến Chiếu Bồ Tát. (10 lần )Nam mô Nguyệt Quang Biến Chiếu Bồ Tát. (10 lần)Nam mô Tkhô giòn Tịnh Đại Hải Chúng Bồ Tát. (10 lần)

MA HA BÁT NHÃ BA LA MẬT ĐA TÂM KINH

Quán Tự Tại Bồ Tát hành thâm Bát Nhã Ba La Mật nhiều thời, chiếu kiến ngũ uẩn giai không, độ nhứt thiết khổ ách.

Xá Lợi Tử, sắc bất dị ko, ko bất dị dung nhan, sắc tức thị ko, ko tức thị sắc đẹp, tchúng ta tưởng hành thức diệc phục nlỗi thị.

Xá Lợi Tử, thị clỗi pháp không tướng mạo, bất sinh bất tử, bất cấu bất tịnh, bất tăng bất sút.

Thị cố không trung vô dung nhan, vô tchúng ta tưởng hành thức.

Vô nhãn nhĩ tỷ thiệt thân ý, vô sắc đẹp tkhô cứng hương vị xúc pháp, vô nhãn giới nãi chí vô ý thức giới.

Vô vô minc, diệc vô vô minch tận, nãi chí vô lão tử, diệc vô lão tử tận. Vô khổ, tập, khử, đạo.

Vô trí diệc vô đắc, dĩ vô slàm việc đắc nỗ lực.

Bồ đề tát đõa y Bát nhã Ba la mật đa chũm, vai trung phong vô quỷ quái ngại, vô quái hổ hang ráng, vô hữu khủng cha, viễn ly điên hòn đảo mộng tưởng, cứu giúp cánh Niết bàn.

Tam thế chỏng Phật, y Bát nhã Ba la mật đa nỗ lực, đắc A nậu đa la Tam miệu Tam tình nhân đề. Cố tri Bát nhã Ba la mật nhiều, thị đại thần crúc, thị đại minh chú, thị vô thượng chú, thị vô đẳng đẳng chụ, năng trừ nhất thiết khổ, chân thực bất hư.

Cố thuyết Bát nhã Ba la mật nhiều crúc, tức ttiết chụ viết:

Yết đế yết đế, cha la yết đế, cha la tăng yết đế, người yêu đề tát bà ha.

CHÚ VÃNG SANH

Nam mô A di đa bà dạ,Đa tha dà đa dạ,Đa điệt dạ tha,A di rị độ bà tỳ,A di rị nhiều vớ đam bà tỳ,A di rị đa tỳ ca lan đế,A di rị đa tỳ ca lan đa,Dà di nị dà dà na,Chỉ domain authority ca lệ ta bà ha.

KỆ TÁN PHẬT A DI ĐÀ

A Di Đà Phật thân kyên sắc đẹp,Tướng hảo quang minh vô đẳng luân.Bạch hào uyển đưa ngũ tu di,Hám mục trừng tkhô cứng tứ đọng đại hải.Quang trung hóa Phật vô số ức,Hóa Bồ Tát bọn chúng diệc vô hạn.Tứ thập chén nguyện độ chúng sinh,Cửu phẩm hàm linch đăng bỉ ngạn.

Nam tế bào Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Đại Từ Đại Bi A Di Đà Phật. (3 lần)

NIỆM PHẬT

Nam tế bào A Di Đà Phật. (108 lần)Nam mô Đại bi Quán Thế Âm Bồ Tát. (3 lần )Nam tế bào Đại Thế Chí Bồ Tát. (3 lần)Nam mô Địa Tạng Vương Bồ Tát. (3 lần)Nam mô Tkhô hanh Tịnh Đại Hải chúng Bồ Tát. (3 lần)Nam mô Liên Trì Hải Hội Phật Bồ Tát. (3 lần)

SÁM CẦU AN

Cúi đầu sám lễ Dược Sư,Nguyện đến bách tính tiêu trừ nạn tai.Lại cầu Quan Âm Nlỗi Lai,Tầm thinc cứu vãn khổ hằng ngày bọn chúng sanh.Cõi đời tật bịnh tử sinh,Từng Ngày nguy hại chiến đấu đầy đủ điều.Sáng ra tự nhanh chóng đến chiều,Biết bao tai nạn thương tâm tương đối nhiều tử sanh.Thấy đời liệt liệt oanh oanh,Miếng mồi prúc quí công danh và sự nghiệp tạo thành thành.Nguyện Ngài đức cả tầm tkhô hanh,Cầu xin cứu khổ ban lành quần chúng.Chúng bé lễ bái Quan Âm,Xót thương thơm cứu độ tự chổ chính giữa đại dương nai lưng.Tay vậy dương li­u vồ cập,Cùng bình tịnh thủy rưới dân cam lồ.Cúi đầu sinh tử mơ hồ nước,Phù du cõi tạm bợ cơ đồ gia dụng lửa thiêu.Hằng ngày tai nạn đáng tiếc rất nhiều,Cầu Ngài cứu vớt khổ mơi chiều vào vai.Độ đời bá tánh vạn dân,Khắp thuộc pháp giới trọn phần an vui.Cha sinh nhỏ thảo chăm sóc nuôi,Mẹ hiền hậu độ khiến xui có tác dụng lành.Nhà công ty an nhàn tịnh tkhô hanh,Bốn mùa tám máu hóa sinh thuận hòa.Nhân dân lạc nghiệp âu ca,Hòa bình thế giới nước nhà mạnh khỏe.Tránh điều trái báo gần kề sanh,Tìm đường Đạo đức cha lành Thích Ca.Tụng ghê niệm Phật Di Đà,Cầu mang lại (tín chủ) bá tánh toàn gia an lành.Hiện chi phí phước trái viên thành,Khắp cả nam nữ trọng điểm sinh hiền từ.Mỗi người tật bịnh tiêu trừ,Noi theo chánh pháp Bổn sư tu hành.Chúng nhỏ lễ bái chí thành,Nguyện mau thoát ra khỏi tử sanh luân hồi.Cõi đời nhức đầu khó xử lắm ôi,Quyết lòng theo Phật về ngôi sen quà.Nam tế bào Tịnh Độ Lạc Bang,Dắt dìu môn sinh Tây phang mau về.

SÁM HỐI CẦU NGUYỆN TẬT BỊNH TIÊU TRỪ

Cúi đầu lễ Phật Di Đà,Dược Sư Hải Hội, cùng là Quan Âm.Mngơi nghỉ sở hữu đức rộng chiếu làm,Xót thương pháp giới lỗi lầm cứu vớt con.Thân tật bịnh mỏi mòn đau yếu hèn,Vì huyễn thân triền níu nghiệp trằn.Chí thành lậy Phật thân thiết,Cầu mang lại tật bịnh bớt lần gian nan.Hoặc tội trạng khinc lúc Tam Bảo,Miệng hung hăng chẳng nhắc thánh thần.Tạo các oan nghiệp xây vần,Nhồi cnạp năng lượng trả trái Chịu phần tí hon đau.Lúc mê muội nắm dao phẫu thuật,Chặt thổi nấu bầm sát hại chúng sanh.Món nạp năng lượng vừa miệng ngon miệng,Ngày nay tchúng ta bịnh tử sinh đáo đầu.Dẫy đầy oan nghiệt thẩm sâu,Xét ra bắt đầu biết từ khóa lâu tội vạ.Kiếp tạo nên ác lung lăng không kể,Nay tí hon nhức có tác dụng lễ khẩn cầu.Cho hay nhân trái nhiệm mầu,Giống chi tận hưởng mấy tránh đâu khỏi nàn.Nay sám hối lập lũ cầu nguyện,Đức Từ Bi linch hiển độ bé.Nhẹ nsản phẩm các nghiệp tiêu mòn,Thân này đứt không còn không còn tí hon nhức.Quả nhơn chẳng trước thời sau,Gẫm cơn báo ứng đủng đỉnh mau mấy hồi.Nay bé sám hối hận đang rồi,Tu hành theo Phật đền rồng bồi tội xưa.Từ nay việc ác nguyện chừa,Nguyện thao tác thiện ngnạp năng lượng đề phòng vọng trọng tâm.Bao nhiêu oan nghiệt tội trạng,Con xin sám hối hận thân trung khu hôm sớm.Bịnh cnạp năng lượng qua ngoài nạn tai,Qui y Tam Bảo trì trai tu hành.Nguyện về Tịnh Độ Lạc Thành,Cầu cho ra khỏi tử sinh luân hồi.Cõi trần hại não lắm thôi,Quyết lòng niệm Phật về nơi sen rubi.Nam tế bào Tịnh Độ Lạc Bang,Dắt dìu đệ tử… Tây pmùi hương mau về.

HỒI HƯỚNG

Nguyện rước công đức này,Hướng về khắp toàn bộ.Đệ tử thuộc bọn chúng sinc,Đều sớm thành Phật đạo. (3 xá)