Nghe Tụng Kinh Vu Lan Báo Hiếu Cha Mẹ Rằm Tháng 7

(Thắp 3 cây hương, quỳ ngay thẳng, nuốm hương ngang trán niệm lớn bài bác Cúng Hương)

CÚNG HƯƠNG

Nguyện rước lòng thành kính

Gởi theo đám mây hương

Phảng phất khắp mười phương

Cúng dường ngôi Tam Bảo

Thề trọn đời duy trì đạo

Theo trường đoản cú tánh làm cho lành

Cùng pháp giới chúng sanh

Cầu Phật trường đoản cú gia hộ:

Tâm Bồ-đề kiên cố

Chí tu học vững bền

Xa bể khổ nguồn mê

Chóng trở lại bờ giác.

Bạn đang xem: Nghe tụng kinh vu lan báo hiếu cha mẹ rằm tháng 7

(Xá rồi gọi tiếp bài bác kỳ nguyện)

KỲ NGUYỆN

Nay là ngày chư Tăng mãn hạ, rước đức lành phổ hoá chúng sanh. Chúng bé một dạ chí thành, cúng dường trì tụng Hồng danh đức Ngài. Nguyện khắp cả bố ngôi Tam Bảo, Đức Bổn sư từ bỏ phụ Thích-ca, Lạc Bang Giáo nhà Di-đà, cùng là Bồ-tát, các vị Thánh Tăng. Hiệp bố cõi mười phương Tăng chúng, ước ao từ bi tiếp độ hương thơm linh. Cửu huyền Thất tổ khôn cùng thăng, mẹ thân phụ hiện rứa phước tăng thọ trường. Khắp chúng sanh rõ con đường đạo đức, thoát muội mê bệnh bậc quang minh. Ngưỡng mong mỏi đức cả oai nghiêm linh, từ bi quan xót chứng tỏ hộ trì.

NAM MÔ THẬP PHƯƠNG THƯỜNG TRỤ TAM BẢO. (3 lần)

 (Đứng dậy cắn hương vào lư và đọc bài kệ tán thán Phật)

TÁN PHẬT

Đấng Pháp vương vãi Vô thượng,

Ba cõi chẳng ai bằng

Thầy dạy khắp trời người,

Cha lành phổ biến bốn loại,

Quy y tròn một niệm,

Dứt sạch mát nghiệp bố kỳ,

Xưng dương cùng tán thán,

Ức kiếp không cùng tận.

QUÁN TƯỞNG

Phật bọn chúng sanh tánh hay rỗng lặng,

Đạo cảm thông không thể nghĩ bàn,

Lưới đế châu ví đạo tràng,

Mười phương Phật bảo hào quang quẻ sáng ngời,

Trước bảo toạ thân con hình ảnh hiện,

Cúi đầu xin thệ nguyện quy y.

(Xá 1 xá rồi xướng lạy)

ĐẢNH LỄ

Chí trọng điểm đảnh lễ: Nam mô Tận hư không biến pháp giới, quá, hiện, vị lai, thập phương chư Phật, Tôn Pháp, nhân từ Thánh Tăng, thường trụ Tam Bảo. (1 lạy)

Chí trung ương đảnh lễ: Nam tế bào Ta-bà Giáo công ty Điều ngự Bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật, Đương lai hạ sanh Di Lặc Tôn Phật, Đại Trí Văn Thù Sư Lợi Bồ-tát, Đại Hạnh Phổ hiền Bồ-tát, Hộ Pháp chư Tôn Bồ-tát, Linh sơn Hội Thượng Phật Bồ-tát. (1 lạy)

Chí trọng tâm đảnh lễ: Nam mô Tây phương rất lạc trái đất đại từ đại bi A-di-đà Phật, Đại bi Quán vậy Âm Bồ-tát, Đại vậy Chí Bồ-tát, Đại nguyện Địa Tạng vương vãi Bồ-tát, tịnh tâm Đại Hải bọn chúng Bồ-tát. (1 lạy)

(Đứng tốt ngồi tùy ý, vô chuông mõ cùng đồng tụng)

TÁN LƯ HƯƠNG

Lò hương vừa bén chiên đàn,

Khắp xông pháp giới đạo tràng mười phương

Hiện thành mây báu kiết tường,

Chư Phật rõ biết ngọn hương thơm chí thiềng

Pháp thân tổng thể hiện tiền

Chứng minh hương nguyện phước tức thì ban cho.

NAM MÔ HƯƠNG VÂN CÁI BỒ-TÁT MA-HA-TÁT. (3 lần)

CHÚ ĐẠI BI

NAM MÔ ĐẠI BI HỘI THƯỢNG PHẬT BỒ-TÁT. (3 lần)

Thiên thủ thiên nhãn vô hổ ngươi đại bi trung ương đà la ni.

Nam mô hắc ra đát na đa ra dạ da.

Nam tế bào a rị da, bà lô yết đế thước chén bát ra da, nhân tình đề tát đoả bà da, ma ha tát đoả bà da, ma ha ca lô ni ca da. Án, tát bàn ra phát duệ, số đát na đát toả.

Nam mô tất kiết lật đoả, y mông a rị da, bà lô kiết đế, thất Phật ra lăng đà bà.

Nam mô na ra cẩn trì hê rị, ma ha bàn đa sa mế, tát bà a tha đậu du bằng, a thệ dựng, tát bà tát đa, mãng cầu ma bà dà, ma phân phát đạt đậu, đát điệt tha. Án a bà lô hê, lô ca đế, ca ra đế, di hê rị, ma ha nhân tình đề tát đoả, tát bà tát bà, ma ra ma ra, ma hê ma hê, rị đà dựng, cu lô cu lô kiết mông, độ lô độ lô, phạt xà da đế, ma ha phân phát xà da đế, đà ra đà ra, địa rị ni, thất Phật ra da, dá ra dá ra. Mạ mạ phát ma ra, mục đế lệ, y hê di hê, thất mãng cầu thất na, a ra sâm Phật ra xá lợi, phân phát sa phân phát sâm. Phật ra xá da, hô lô hô lô, ma ra, hô lô hô lô, hê rị, ta ra ta ra, vớ rị vớ rị, đánh rô đánh rô, ý trung nhân đề dạ tình nhân đề dạ, bồ đà dạ ý trung nhân đà dạ, di đế rị dạ, mãng cầu ra cẩn trì, địa rị sắc ni na, cha dạ ma na, ta bà ha. Tất đà dạ, ta bà ha. Ma ha tất đà đạ, ta bà ha. Vớ đà dủ nghệ, thất bàn ra dạ, ta bà ha. Mãng cầu ra cẩn trì, ta bà ha. Ma ra mãng cầu ra, ta bà ha. Vớ ra tăng a mục khê da, ta bà ha. Ta bà ma ha, a vớ đà dạ, ta bà ha. Mang kiết ra a vớ đà dạ, ta bà ha. Ba đà ma yết vớ đà dạ, ta bà ha. Mãng cầu ra cẩn trì bàn dà ra dạ, ta bà ha. Ma bà lợi thắng kiết ra dạ, ta bà ha. Nam mô hắc ra đát na nhiều ra dạ da. Nam tế bào a rị da, bà lô kiết đế, thước bàn ra dạ, ta bà ha.

Án tất năng lượng điện đô, mạn nhiều ra, bạt đà dạ, ta bà ha. (3 lần)

NAM MÔ BỔN SƯ THÍCH-CA MÂU-NI PHẬT. (3 lần)

KHAI gớm KỆ

Phật pháp rộng lớn sâu siêu nhiệm mầu.

Trăm ngàn muôn kiếp cạnh tranh tìm cầu.

Con ni nghe thấy siêng trì tụng.

Nguyện hiểu Như Lai nghĩa nhiệm mầu.

NAM MÔ ĐẠI HIẾU MỤC KIỀN LIÊN BỒ-TÁT. (3 lần)

PHẬT NÓI

KINH VU LAN BỒN

Ta từng nghe lời tạc như vầy:

Một thuở nọ thế Tôn an trụ,

Xá Vệ thành Kỳ Thụ viên trung,

Mục Liên mới đặng lục thông,

Muốn cho bố mẹ khỏi vòng trầm luân.

Công chăm sóc dục thâm nám ân dốc trả,

Nghĩa sinh thành đạo cả mong muốn đền,

Làm con hiếu hạnh vi tiên,

Bèn cần sử dụng huệ nhãn dưới trên kiếm tầm

Thấy vong mẫu mã sanh làm cho ngạ quỷ,

Không uống nạp năng lượng tiều tuỵ hình hài,

Mục Liên thấy vậy bi ai!

Biết bà bầu đói khát ai hoài tình thâm.

Lo phẩm vật dụng đem dưng từ mẫu,

Đặng đỡ lòng âu sầu bấy lâu,

Thấy cơm, chị em rất lo âu,

Tay tả bịt đậy hữu hầu bốc ăn.

Lòng bỏn xẻn tiền căn chưa dứt,

Sợ bọn chúng ma giật giựt của bà,

Cơm đưa không tới miệng đà,

Hoá thành than lửa nuốt mà đặng đâu.

Thấy như vậy buồn bã thê thảm,

Mục Kiền Liên yêu thương xót thương,

Mau mau về mang đến giảng đường,

Bạch cùng Sư phụ tầm phương giải nàn.

Phật bắt đầu bảo ví dụ căn cội.

Rằng mẹ ông nơi bắt đầu tội hết sức sâu,

Dầu ông thần lực nhiệm mầu,

Một mình thiết yếu ai mong đặng đâu.

Lòng hiếu hạnh của ông dầu lớn,

Tiếng vang đồn thấu đến cửu Thiên,

Cùng là những bậc Thần kỳ,

Tà ma ngoại đạo, bốn vì chưng Thiên vương

Cộng cha cõi sáu phương tụ tập,

Cũng ko phương cứu vãn tế bà bầu ngươi,

Muốn mang lại cứu đặng mạng người,

Phải nhờ thần lực của mười phương Tăng.

Pháp cứu tế Ta toan giảng nói,

Cho hồ hết người thoát khỏi ách nàn

Bèn kêu Mục Thị cho gần,

Truyền mang đến Diệu pháp ân cần thiết thi.

Rằm mon Bảy là ngày tự tứ,

Mười phương tăng lên dự lễ này,

Phải toan chọn sửa chớ chầy,

Thức nạp năng lượng trăm món, hoa trái năm màu.

Lại bắt buộc sắm nệm nằm nệm lót,

Cùng thau, bồn, đèn, đuốc, nhang, dầu,

Món nạp năng lượng tinh không bẩn báu mầu,

Đựng vào bình bát vọng mong kính dâng.

Chư Đại đức mười phương lâu thực

Trong bảy đời sẽ tiến hành siêu thăng,

Lại thêm phụ huynh hiện tiền,

Đặng nhờ phước đức tiêu khiên ách nàn.

Vì trước kia Thánh tăng đều đủ,

Dầu ở đâu cũng tụ hội về,

Như bạn thiền định tô khê,

Tránh điều phiền não chuyên về Thiền-na.

Hoặc bạn đặng tư toà đạo quả,

Công tu hành nguyện thoả vô sanh,

Hoặc bạn thọ hạ khiếp hành,

Chẳng ham quyền quý và cao sang ẩn danh lâm tòng.

Hoặc người đặng Lục thông tấn phát,

Và hồ hết hàng Duyên Giác, Thanh Văn,

Hoặc chư Bồ-tát mười phương,

Hiện hình làm cho sãi sinh hoạt gần chúng sanh.

Đều trì giới vô cùng thanh, siêu tịnh,

Đạo đức dày chánh định chơn tâm,

Tất cả các bậc Thánh, phàm,

Đồng lòng thọ lãnh chén cơm lục hoà.

Người nào tất cả sắm ra đồ dùng thực,

Đặng cúng dường Tự tứ Tăng thời,

Hiện chi phí phụ mẫu mã của người,

Bà con quyến trực thuộc thảy những nhờ ơn.

Tam đồ gia dụng khổ chắc rằng ra khỏi,

Cảnh thảnh thơi hưởng thọ tự nhiên,

Như còn bố mẹ hiện tiền,

Nhờ đó cũng đặng bá niên thọ trường;

Như cha mẹ bảy đời thừa vãng,

Sẽ hoá sinh về cõi Thiên cung,

Người thời tuấn tú hình dung,

Hào quang chiếu sáng khắp thuộc châu thân,

Phật khuyên bảo mười phương Tăng chúng,

Phải tuân thủ theo đúng thể thức sau này:

Trước khi thọ thực đàn chay,

Phải ước chú nguyện cho người tín gia.

Cầu thất cầm cố mẹ cha thí chủ,

Định tâm thần quán đầy đủ đừng quên,

Cho xong xuôi định ý hành thiền,

Mới dùng phẩm vật đàn tiền hiến dâng.

Khi lâu dụng, yêu cầu an đồ gia dụng thực,

Trước Phật đài hoặc tự tháp trung,

Chư Tăng chú nguyện viên dung,

Sau rồi tự luôn tiện thọ cần sử dụng bữa trưa.

Pháp cứu vớt tế Phật vừa nói dứt,

Mục Liên thuộc Bồ-tát chư Tăng

Đồng nhau tỏ dạ vui mừng,

Mục Liên cũng hết khóc than rầu buồn.

Mục Liên mẫu mã cũng trong thời gian ngày ấy,

Kiếp khổ về ngạ quỷ được tan,

Mục Liên bạch với Phật rằng:

Mẹ con nhờ mức độ Thánh Tăng khỏi nàn.

Lại cũng nhờ oai thần Tam Bảo,

Bằng chẳng thì nàn khổ cạnh tranh ra.

Như sau môn sinh xuất gia,

Vu Lan bồn pháp cần sử dụng mà độ sanh.

Độ phụ huynh còn đương trên thế,

Hoặc bảy đời có thể đặng không?

Phật rằng: Lời hỏi khôn xiết thông,

Ta vừa mong muốn nói con liền hỏi theo.

Thiện phái mạnh tử, Tỳ-kheo nam giới nữ,

Cùng Quốc vương, Thái tử, Đại thần,

Tam công, Tể tướng, Bá quan,

Cùng hàng lê vật dụng vạn dân cõi trần.

Như chí ao ước đền ơn cha mẹ,

Hiện tại thuộc thất vắt tình thâm.

Đến Rằm mon Bảy mỗi năm,

Sau lúc kiết hạ chư Tăng tựu về.

Chính trước kia Phật Đà hoan hỷ,

Phải chọn sanh bá vị cơm canh,

Đựng trong bình chén tinh anh,

Chờ giờ đồng hồ Tự tứ bọn chúng Tăng cúng dường.

Đặng ước nguyện tuy vậy đường ngôi trường thọ,

Chẳng bé đau cũng chẳng khổ chi,

Cùng ước thất nỗ lực đồng thì,

Lìa vị trí ngạ quỷ sinh về nhơn thiên,

Đặng hưởng phước nhân duyên vui đẹp,

Lại xa lìa nạn buồn bã thân,

Môn sanh Phật tử ân cần,

Hạnh tu hiếu thuận phải rất cần được chuyên.

Thường nguyện cầu thung huyên an hảo

Cùng bảy đời phụ chủng loại siêu sanh,

Ngày Rằm tháng Bảy từng năm,

Vì lòng hiếu thảo ân thâm đề nghị đền.

Lễ cứu tế chí thành sắp đặt,

Ngõ cúng dường chư Phật, chư Tăng,

Ấy là báo ơn thù ân,

Sanh thành chăm sóc dục tuy nhiên thân buổi đầu,

Đệ tử Phật lo ngại gìn giữ,

Mới phải là phù hợp tử Thiền môn.

Vừa nghe xong xuôi Pháp Lan Bồn,

Môn sinh tứ chúng thảy đồng hỷ hoan.

Mục Liên với bốn ban Phật tử,

Nguyện một lòng tín sự phụng hành.

Trước là trả nghĩa sanh thành,

Sau là cứu vớt vớt, chúng sanh muôn loài.

NAM MÔ ĐẠI HIẾU MỤC KIỀN LIÊN BỒ-TÁT. (3 lần)

PHẬT NÓI 

KINH BÁO ĐÁP CÔNG ƠN CHA MẸ

Ta từng nghe lời tạc như vầy::

Một thuở nọ cụ Tôn an trụ,

Xá Vệ thành Kỳ Thụ viên trung,

Chư Tăng câu hội rất đông,

Tính ra mang đến số nhì muôn tám ngàn,

Lại cũng có các hàng Bồ-tát,

Hội tại trên đây đủ mặt thường xuyên thường,

Bấy giờ, Phật lại lên đường,

Cùng sản phẩm đại bọn chúng Nam phương tiến hành.

Đáo cung cấp lộ đành rành đôi mắt thấy,

Núi xương khô vứt đấy lâu đời,

Thế Tôn bèn vội mang lại nơi,

Lạy liền ba lạy, rồi rơi giọt hồng

Đức A-nan trong tim ái ngại,

Chẳng đọc sao Phật lạy đống xương,

Vội quà xin Phật dạy dỗ tường:

“…Thầy là tự Phụ cha phương tư loài.

Ai ai cũng kính Thầy nhịn nhường ấy,

Cớ sao Thầy lại lạy xương khô?”

Phật rằng: trong những môn đồ,

Ngươi là đệ tử cầm đầu dày công.

Bởi không biết đục trong không rõ,

Nên vày ngươi Ta tỏ đuôi đầu:

Đống xương liên tục bấy lâu,

Cho nên trong những số ấy biết bao cốt hài.

Chắc cũng có thể có ông bà thân phụ mẹ,

Hoặc thân ta, hoặc kẻ ta sanh,

Luân hồi sanh tử, tử sanh,

Lục thân đời trước, thi thể còn đây.

Ta lễ bái kỉnh người tiền bối,

Và ngậm ngùi bởi vì nhớ kiếp xưa.

Đống xương láo lếu tạp chẳng vừa,

Không phân trai gái quăng quật bừa cực nhọc coi.

Ngươi chăm chỉ xét soi cho kỹ,

Phân làm 2 bên nữ, bên nam,

Để cho phân minh cốt phàm,

Không còn lộn lạo thiếu nữ nam chất chồng.

Đức A-nan trong thâm tâm tha thiết,

Biết làm sao phân biệt khỏi sai,

Ngài bèn xin Phật tỏ bày,

Vì khó chọn lựa gái trai cơ hội này.

Còn sinh tiền dễ dàng bề sắp đặt,

Cách đứng đi ăn diện phân minh,

Chớ lúc rã xác tiêu hình,

Xương ai như nấy, cạnh tranh nhìn khó khăn phân.

Phật new bảo: A-nan yêu cầu biết,

Xương cô gái nam tách biệt rõ ràng,

Đàn ông xương trắng nặng trĩu oằn,

Đàn bà xương nhẹ black thâm dễ nhìn.

Ngươi gồm biết cớ sao đen nhẹ?

Bởi lũ bà sinh đẻ mà lại ra,

Sanh con cha đấu máu ra,

Tám hộc tứ đấu sữa hoà nuôi con.

Vì cớ ấy hao mòn thân thể,

Xương bọn bà, đen nhẹ hơn trai.

A-nan nghe vậy bi ai,

Xót thương bố mẹ công dày chăm sóc sanh.

Bèn ước Phật thi ân dạy bảo,

Phương pháp nào báo hiếu tuy nhiên thân?

Thế Tôn mới bảo lời rằng:

Vì ngươi Ta sẽ đãi đằng khá nghe!

Thân bầy bà các bề cực nhọc,

Sanh đặng con thập ngoạt cưu mang,

Tháng đầu, bầu đậu tợ sương,

Mai chiều giữ gìn sợ chảy bất thường.

Tháng sản phẩm nhì bên cạnh đó sữa đặc.

Tháng thứ tía như cục huyết ngưng.

Bốn tháng đã tượng ra hình.

Năm tháng ngũ thể(<1>) hiện sinh rõ ràng.

Tháng máy sáu lục căn(<2>) những đủ.

Bảy mon thì đủ bộ cốt xương.

Lại thêm đủ lỗ chân lông,

Cộng chung đến số tám muôn bốn ngàn.

Tháng vật dụng tám trọn vẹn tạng phủ.

Chín mon thì khá đầy đủ vóc hình.

Mười mon là mang lại kỳ sinh.

Nếu nhỏ hiếu thuận xuôi bản thân ra luôn,

Bằng ngỗ ngược làm bi quan thân mẫu.

Nó vẫy vùng sút quấu lung tung,

Làm cho bố mẹ hãi hùng,

Sự đau, sự khổ không thuộc tỏ phân.

Khi sinh đặng muôn phần khoái lạc,

Cũng ví như được bạc đãi được vàng.

Thế Tôn lại bảo A-nan:

Ơn cha nghĩa bà mẹ mười phần đề nghị tin.

Điều thứ nhất giữ gìn thai giáo,

Mười mon trường chu đáo gần như bề.

Thứ nhì sanh đẻ tởm ghê,

Chịu đau chịu đựng khổ mỏi mê trăm phần.

Điều sản phẩm ba, rạm ân nuôi dưỡng,

Cực cho đâu, chắc chắn chẳng lay.

Thứ tư nạp năng lượng đắng nuốt cay,

Để dành riêng bùi ngọt đủ đầy mang đến con.

Điều thiết bị năm lại còn lúc ngủ,

Ướt bà bầu nằm, không ẩm mốc phần con.

Thứ sáu sú nước nhai cơm,

Miễn con sung túc chẳng nhờm, chẳng ghê.

Điều máy bảy không chê ô uế,

Giặt đồ bẩn thỉu của trẻ ko phiền.

Thứ tám chẳng nỡ phân chia riêng,

Nếu bé đi vắng phụ vương phiền bà bầu lo

Điều trang bị chín miễn nhỏ sung sướng,

Dầu đề xuất mang nghiệp chướng cũng cam,

Tính sao có ích thì làm,

Chẳng màng tội lỗi, bị giam bị cầm.

Điều trang bị mười chẳng đắm say trau chuốt,

Dành cho con những cuộc thanh nhàn,

Thương bé như ngọc như vàng,

Ơn cha, nghĩa bà bầu sánh bởi Thái Sơn.

Phật lại bảo: A-nan bắt buộc biết!

Trong bọn chúng sanh tuy thiệt phẩm người,

Mười phần mê muội cả mười,

Không tường ơn trọng đức dày song thân.

Chẳng kính mến, quên ân, trái đức,

Không xót thương chăm sóc dục xoay lao.

Ấy là bất hiếu khoác giao,

Thì những người ấy đời nào nên thân.

Mẹ sinh con cưu mang mười tháng,

Cực khổ dường gánh nặng nề trên vai,

Uống nạp năng lượng chẳng đặng vì thai,

Cho cần thân thể hình hài hèn suy.

Khi sinh sản gian nan chi xiết,

Sanh đặng rồi tinh máu dầm dề,

Ví như thọc ngày tiết trâu dê,

Nhứt sanh thập tử những bề gian nan.

Con còn nhỏ tuổi phải lo săn sóc,

Ăn đắng cay, bùi ngọt phần con,

Phải tắm, nên giặt, cọ trôn,

Biết rằng dơ bẩn dáy mẹ không ngại gì.

Nằm phía ướt, bé nằm phía ráo,

Sợ cho bé ướt áo, ướt chăn,

Hoặc lúc ghẻ chóc khắp thân,

Ắt con đề xuất chịu trăm phần thảm thương.

Trọn bố năm mút nương sữa mẹ,

Thân tí hon mòn làm sao nệ cùng với con,

Đến khi vừa mới được lớn khôn,

Mẹ cha dạy bảo cho con vỡ lòng,

Cho tới trường mở thông trí huệ,

Dựng vợ ông xã có nắm làm ăn,

Ước mong mỏi con được nên thân,

Dầu cho bố mẹ cơ bựa quản chi.

Con đau bé tức thì lo chạy,

Dầu tốn hao giải pháp mấy cũng đành,

Khi con căn bệnh dịch đặng lành,

Thì cha mẹ mới an thần định tâm.

Công chăm sóc dục sanh bởi non biển,

Cớ sao bé chẳng biết ơn này!

Hoặc khi lầm lỗi bị rầy,

Chẳng tuân thì chớ lại bày ngỗ ngang.

Hỗn bố mẹ phùng mang trợn mắt,

Khinh trưởng huynh nộ doạ thê nhi,

Bà bé chẳng đề cập ra chi,

Không tuân Sư phụ nghi lễ chẳng tường.

Lời dạy bảo tuy nhiên đường ko kể,

Tiếng khuyên răn các bạn chẳng màng.

Trái ngang phòng báng đầy đủ đàng,

Ra vào tiến thoái mắng càn tín đồ trên.

Vì thô tục tánh quen làm bướng,

Chẳng kể lời trưởng thượng dạy dỗ răn,

Lớn lên theo thói hung hăng,

Đã ko nhẫn nhịn lại càng hành hung.

Bỏ các bạn lành theo cùng chúng dữ,

Nết tập quen làm cho sự trái ngang,

Nghe lời dỗ ngon dỗ ngọt quân hoang,

Bỏ phụ vương bỏ bà mẹ trốn thanh lịch quê người

Trước còn tập theo thời theo thế,

Thân lập thân tìm kế sinh nhai,

Hoặc đi bán buôn kiếm lời,

Hoặc vào quân lính với đời lập công.

Vì buộc ràng đồng công, mọt nợ,

Hoặc trở chống vì vợ vì con,

Quên cha quên chị em tình thâm,

Quên xứ quên sở nhiều năm không về.

Xem thêm: Hướng Dẫn Cách Liên Kết Ví Airpay Với Ngân Hàng Agribank Qua Internet Banking

Ấy là nói những người dân có chí,

Chớ phần nhiều du hý mà lại thôi,

Sau khi phá không còn của rồi,

Phải tra cứu phương kế kiếm song đồng xài.

Theo trộm cướp, hoặc là bài xích bạc,

Phạm tội hình, tầy ngục buộc phải vương,

Hoặc khi mang bệnh dịch giữa đường,

Không bạn nuôi dưỡng bỏ thân xung quanh đồng.

Hay tin dữ, bà bé cô bác,

Cùng mẹ phụ vương xao xác bi quan rầu,

Thương con tỉ ti ưu sầu,

Có khi mang dịch đui mù vấn vương.

Hoặc bệnh trở nặng vì thương thừa lẽ,

Phải bỏ xác làm quỷ giữ lại hồn,

Hoặc nghe nhỏ chẳng lo lường,

Trà đình, tửu điếm, phố phường nghêu du.

Cứ mải miết theo vật dụng bất chánh,

Chẳng mấy lúc thần tỉnh chiêu mộ khang,

Làm cho bố mẹ than van,

Sanh bé bất hiếu yêu cầu mang tiếng đời.

Hoặc phụ huynh đến hồi già yếu,

Không ai nuôi thốn thiếu mọi điều,

Ốm đau đói rách nát kêu rêu,

Con không cung cấp dưỡng quăng quật liều chẳng thương.

Phận đàn bà còn nương cha mẹ,

Thì tất cả lòng hiếu đễ thuận hoà,

Cần lao phục dịch vào nhà,

Dễ không đúng dễ khiến hơn là nam nhi.

Song cho lúc tòng phu xuất giá,

Lo bên chồng chẳng sá mặt mình,

Trước còn lai vãng viếng thăm,

Lần lần nguội lạnh biệt tích biệt nhà.

Quên chăm sóc dục song thân ân trọng

Không ghi nhớ công có nặng đẻ đau,

Chẳng lo báo ân cù lao,

Làm cho bố mẹ buồn rầu thảm thay.

Nếu bố mẹ la rầy quở mắng,

Trở sinh lòng hờn giận chẳng kiêng,

Chớ chi chồng đánh liên miên,

Thì cam lòng chịu chẳng phiền chẳng than.

Tội bất hiếu lưỡng ban nam nữ,

Nói không cùng nghiệp dữ bắt buộc mang.

Nghe Phật chỉ rõ những đàng,

Trong hàng đại bọn chúng lòng càng thảm thay!

Gieo xuống đất, rước cây lấy củi,

Đập vào mình, vào mũi vào hông,

Làm cho những lỗ chân lông,

Thảy phần lớn rướm máu, ướt đầm cả thân.

Đến hôn mê tinh thần bất định,

Một giây lâu new tỉnh than rằng:

Bọn ta quả thiệt tội nhơn,

Xưa ni chẳng rõ ko hơn người mù.

Nay tỏ ngộ biết bao lầm lạc,

Ruột gan dường như nát như tan,

Tội tình khó khăn nỗi than van,

Làm sao trả đặng muôn nghìn ơn sâu.

Trước Phật tiền ai ước trần tố,

Xin cố kỉnh Tôn mẫn chũm bi lân,

Làm sao báo ân thù ân,

Tỏ lòng hiếu thuận tuy nhiên thân của mình.

Phật bèn dụng Phạm thinh sáu món,

Phân tỏ cùng Đại bọn chúng lắng nghe,

Ơn cha nghĩa bà mẹ nặng nề,

Không phương báo ân cho vừa mức độ đâu.

Ví có tín đồ ơn sâu dốc trả,

Cõng mẹ cha tất cả nhì vai.

Giáp vòng hòn núi Tu-di,

Đến trăm ngàn kiếp ơn kia không đền.

Ví bao gồm người chạm mặt cơn đói rét,

Nuôi tuy nhiên thân dưng hết thân này,

Xương ép thịt nát phân thây,

Trải trăm ngàn kiếp ơn đây không đồng.

Ví có người vì công sinh dưỡng,

Tự tay bản thân khoét thủng tuy vậy ngươi,

Chịu thân mù buổi tối như vầy,

Đến trăm ngàn kiếp ơn này ngấm đâu.

Ví có fan cầm dao thiệt bén,

Mổ bụng ra, rút hết vai trung phong can,

Huyết ra khắp đất chẳng than,

Đến trăm ngàn kiếp thâm ân đâu bằng.

Ví có người dùng ngàn mũi nhọn,

Đâm vào bản thân bất luận nơi nào,

Tuy là sự khó biết bao,

Trải trăm ngàn kiếp chẳng sao đáp đền.

Ví có bạn vì ơn dưỡng dục,

Tự treo mình cúng Phật cố kỉnh đèn,

Cứ treo bởi thế trọn năm,

Trải trăm nghìn kiếp ân thâm không đền.

Ví có fan xương nghiền ra mỡ,

Hoặc dùng dao chặt té thân mình,

Xương tan thịt nát chẳng phiền,

Đến trăm nghìn kiếp ơn trên chưa đồng.

Ví có bạn vì công chăm sóc dục,

Nuốt sắt rét thấu ruột thấu gan,

Làm cho thân thể tiêu tan,

Đến trăm nghìn kiếp rạm ân chưa đền.

Nghe Phật nói thảy hầu như kinh hãi,

Giọt lệ tràn cạnh tranh nỗi cố gắng ngăn,

Đồng thinh bạch Phật lời rằng:

Làm sao trả đặng thâm ân song đường?

Phật bắt đầu bảo những hàng Phật tử,

Phải lắng nghe Ta chỉ với sau này,

Các ngươi ý muốn đáp ơn dày,

Phải toan biên chép Kinh trên đây lưu truyền.

Vì cha mẹ trì siêng phúng tụng,

Cùng ăn năn những tội tình xưa,

Cúng nhịn nhường Tam Bảo nhanh chóng trưa,

Cùng là tu phước chẳng chừa món chi.

Rằm tháng Bảy cho kỳ tự tứ

Thập phương tăng lên dự lễ này,

Sắm sanh lễ thiết bị đủ đầy,

Chờ tiếng câu hội để bày bái dâng.

Đặng mong nguyện tuy vậy đường trường thọ,

Hoặc sanh về Tịnh Độ an nhàn,

Ấy là báo ơn thù ân,

Sanh thành chăm sóc dục tuy vậy thân của mình.

Mình còn phải buộc phải chuyên trì giới,

Pháp Tam quy Ngũ giới duy trì gìn,

Những lời Ta dạy dỗ đinh ninh,

Khá bắt buộc y demo phụng hành chớ sai

Được như vậy mới là khỏi tội,

Bằng chẳng thì ngục tù tối yêu cầu sa,

Trong năm đại tội kể ra,

Bất hiếu thứ nhất, thiệt là trọng thay.

Sau khi bị tiêu diệt bị đày vào ngục

Ngũ Vô Gián, cũng call A-tỳ

Ngục này vào núi Thiết Vi,

Vách phên bằng sắt vây quanh tứ bề.

Trong ngục tù này từng ngày lửa cháy,

Đốt tội nhân không còn thảy thành than,

Có lò nấu nướng sắt mang đến tan,

Rót vào trong miệng tội nhân hành hình.

Một vá đủ cho người thọ khổ,

Lột thịt da đau thấu tâm can,

Lại bao gồm chó sắt, rắn gang,

Phun ra khói lửa đốt đoàn tội nhân,

Ở trong ngục có giường bởi sắt,

Bắt tội nhân ở khắp kia xong,

Rồi cho 1 ngọn lửa hồng,

Nướng tảo kẻ tội domain authority phồng giết mổ thau.

Móc bởi sắt, mến đao, gươm giáo,

Trên ko trung đổ tháo như mưa,

Gặp ai chém nấy chẳng chừa,

Làm cho thân thể nát nhừ như tương.

Những hình vạc vô phương nhắc hết,

Mỗi ngục đều sở hữu cách trị riêng,

Như là xe sắt phân thây,

Chim ưng mổ bụng, trâu cày lưỡi le.

Chớ chi đặng bị tiêu diệt liền khôn xiết đỡ,

Vì nghiệp duyên không nỡ hành thân,

Ngày đêm trống mái muôn lần,

Đến trăm ngàn kiếp không hoàn thành một giây.

Sự hành phát tại A-tỳ ngục,

Rất nặng nài nỉ ngỗ nghịch tuy vậy thân,

Chúng ngươi đều cần ân cần,

Thừa hành các việc đãi đằng khoản trên.

Nhứt là đề xuất Kinh này in chép,

Truyền bá ra cho khắp Đông Tây

Như ai chép một quyển này,

Ví bằng đặng thấy một chính vì vậy Tôn

Nếu in đặng nghìn muôn quyển ấy,

Thì cũng bởi thấy Phật vạn thiên

Do theo nguyện lực tuỳ duyên,

Chư Phật ủng hộ giống như sở nguyền.

Cha bà bầu đặng xa miền khốc lãnh.

Lại hoá sinh về cảnh Thiên cung.

Khi lời Phật giảng vừa xong,

Khắp vào tứ bọn chúng một lòng kính vâng.

Lại phạt nguyện thà thân này nát

Ra bụi tro, muôn kiếp chẳng nài,

Dầu cho lưỡi kéo trâu cày,

Đến trăm ngàn kiếp lời Thầy ko quên.

Ví như bị bá thiên đao kiếm.

Khắp thân này đâm chém phân thây.

Hoặc như lưới trói thân này,

Trải trăm nghìn kiếp lời Thầy chẳng sai.

Dẫu thân này bị cưa, bị chặt,

Phân chia ra muôn đoạn tung rời,

Đến trăm ngàn kiếp như vầy,

Chúng con cũng chẳng trái lời Thầy khuyên.

Đức A-nan kiền thiền đảnh lễ,

Cầu nắm Tôn để để hiệu Kinh,

Ngày sau truyền bá chúng sinh,

Dễ bề phúng tụng, trì chăm tu hành.

Phật new bảo: A-nan yêu cầu biết!

Quyển gớm này trái thiệt cao xa,

Đặt thương hiệu “BÁO HIẾU MẸ CHA”,

Cùng là “ÂN TRỌNG” thiệt là chơn Kinh.

Các ngươi đề xuất giữ gìn chu đáo,

Đặng đời sau y giáo phụng hành,

Sau khi Phật dạy đành rành,

Bốn ban Phật tử hết sức mừng, rất vui,

Thảy một lòng vâng theo lời Phật,

Và kính thành tin chắc chắn vẹn truyền,

Đồng nhau tựu tại Phật tiền,

Nhất trọng điểm đảnh lễ rồi ngay thức thì lui ra

NAM MÔ ĐẠI HIẾU MỤC KIỀN LIÊN BỒ-TÁT. (3 lần)

MA HA BÁT NHàBA LA MẬT ĐA TÂM KINH

Đức Bồ-tát hiệu tiệm Tự Tại,

Dầy công tu huệ mới mở mang!

Chân như 1 áng linh quang,

Chiếu soi năm uẩn đều không tồn tại gì.

Bát-nhã huệ soi đi khắp chốn,

Dứt phần đa đường khổ khốn tai nàn!

Xá-lợi vai trung phong chớ nghi nan,

Sắc cơ nào khác cái không đâu mà!

Cái không nọ nào xa mẫu sắc,

Sắc là không, không dung nhan như nhau.

Thọ, tưởng, hành, thức khác đâu,

Chân không xét cũng một mầu cố thôi

Này Xá-lợi nghĩ coi bao gồm phải?

Những pháp không xét lại thực là:

Chẳng sanh, chẳng xong xuôi đó mà,

Sạch dơ, thêm bớt cũng là chân không

Ấy vậy buộc phải xét thông gần như lẽ,

Như lỗi không nhan sắc vẻ gì đâu?

Thọ, tưởng, hành, thức sạch sẽ làu,

Nhãn, nhĩ, tỷ, thiệt còn đâu nương nhờ

Thân, ý cũng hờ hững như thế,

Lục trần kia cũng kể là không.

Đã không nhãn giới trong cả thông

Đến ý thức giới cũng không thấy gì.

Vô vô minh nương đưa ra mà có?

Bổn tánh không soi nó nên tiêu!

Đã ko lão tử hiểm nghèo,

Còn đâu già chết, hòng theo quấy rầy?

Khổ, Tập, Diệt, Đạo không thay!

Trí còn ko có, đắc này được đâu?

Vô sở đắc là câu tốt diệu!

Bồ-tát xưa khéo liệu mặt đường tu.

Chân ko bổn tánh như như,

Nhờ huệ Bát-nhã thật lỗi soi làu!

Không ngăn ngại còn đâu lo sợ!

Mộng tưởng không trung tâm chẳng hòn đảo điên

Chân như bổn tánh thiên nhiên,

Niết-bàn cõi ấy, chứng đề nghị đạo mầu!

Tam núm Phật ngôi cao hội chứng quả,

Thảy rất nhiều nhờ Bát-nhã tu nên.

Bát-nhã này khôn cùng thiêng liêng!

Ấy đại thần chú giúp nên đạo thiền.

Ấy thần chú đại minh sáng sủa chói!

Chú vô thượng vòi vĩnh vọi cao xa!

Vô đẳng đẳng chú ấy mà,

Gồm đủ thần lực thật là tối linh!

Những khổ não thênh thênh trừ hết,

Lời nói này chân thật chẳng ngoa.

Vậy đề xuất Bát-nhã thuyết qua,

Này câu thần chú niệm ra như vầy:

Yết đế, yết đế, bố la yết đế, ba la tăng yết đế, nhân tình đề ta bà ha. (3 lần)

VÃNG sinh THẦN CHÚ

Nam tế bào A-di-đà bà dạ. Đa tha dà đa dạ. Đa khử dạ tha. A di rị đô bà tỳ. A di rị đa, vớ đam bà tỳ. A di rị đa, tỳ ca lan đế. A di rị đa, tỳ ca lan đa. Dà di ni, dà dà na. Chỉ nhiều ca lệ, ta bà ha. (3 lần)

NIỆM PHẬT

Di-đà thân Phật sắc kim cương tươi,

Tướng tốt quang minh vẹn đầy đủ mười.

Ánh sáng sủa toả hình năm núi lớn,

Mắt trong tợ nước tư nguồn khơi.

Hào quang quẻ hoá Phật bao nhiêu ức,

Bồ-tát hiện nay thân gấp mấy mươi.

Bốn tám lời nguyện mong độ chúng,

Hoa sen chín phẩm rước lên ngôi.

Nam mô Tây Phương cực Lạc trái đất Đại tự Đại bi A-di-đà Phật.

Nam tế bào A-di-đà Phật. (Nhiều, ít tuỳ thời gian)

Nam tế bào Đại bi Quán thế Âm Bồ-tát. (3 lần)

Nam mô Đại chũm Chí Bồ-tát. (3 lần)

Nam mô Địa Tạng vương vãi Bồ-tát. (3 lần)

Mam tế bào Đại Hiếu Mục Kiền Liên Bồ-tát. (3 lần)

Nam mô Thanh Tịnh Đại Hải bọn chúng Bồ-tát. (3 lần)

SÁM VU LAN

Đệ tử chúng con,

Vâng lời Phật dạy.

Ngày Rằm mon Bảy,

Gặp hội Vu Lan,

Phạm vũ huy hoàng,

Đốt hương đảnh lễ,

Mười phương Tam thế,

Phật Pháp Thánh Hiền.

Noi gương đức Mục Kiền Liên,

Nguyện làm nhỏ thảo,

Lòng càng áo não,

Nhớ nghĩa thân sanh,

Con mang đến trưởng thành,

Mẹ dày gian khổ,

Ba năm nhũ bộ,

Chín mon cưu mang,

Không ngớt lo toan,

Quên ăn bỏ ngủ,

Ấm no đầy đủ,

Cậy bao gồm công cha,

Chẳng cai quản yếu già,

Sanh nhai lam lũ.

Quyết cùng hoàn vũ,

Phấn đấu nuôi con,

Giáo dục vuông tròn,

Đem con đường học đạo.

Đệ tử ơn sâu không báo,

Hổ phận hèn hèn.

Giờ này quỳ trước đài sen,

Chí thành cung kính,

Đạo tràng thanh tịnh,

Tăng Bảo trang nghiêm,

Hoặc quá Tự tứ,

Hoặc hiện tham thiền,

Đầy đủ thiện duyên,

Rủ lòng lấn mẫn,

Hộ niệm cho:

Bảy kiếp bố mẹ chúng con,

Đượm nhuần mưa pháp.

Còn tại thế,

Thân vai trung phong yên ổn,

Phát nguyện tu trì.

Đã qua đời,

Ác đạo xa lìa,

Chóng thành Phật quả.

Ngưỡng trông các Đức Như Lai

Khắp cõi hỏng không,

Từ bi gia hộ.

NAM MÔ ĐẠI HIẾU MỤC KIỀN LIÊN BỒ-TÁT. (3 lần)

SÁM MỤC LIÊN

Con quỳ lạy Phật Thích-ca,

Chứng minh môn sinh tên là Mục Liên,

Lòng nhỏ mộ đạo tu hiền,

Xuất gia theo Phật ước nguyền hôm mai.

Nghe tởm Phật thuyết bảy ngày,

Minh trung khu kiến tánh Như Lai trọn lành,

Lục thông không thiếu nên danh,

Muốn tìm cha mẹ lòng thành cố gắng công,

Đền ơn đến bú, ẵm bồng,

Liền dùng đạo nhãn coi vòng cố kỉnh gian.

Thấy vong bà mẹ khổ muôn ngàn,

Ốm gầy, đói khát trong đàng quỷ ma.

Mục Liên kêu bà mẹ khóc la,

Đau lòng thương bà mẹ đoạ sa Diêm đình.

Thanh Đề nhìn thấy con mình,

Mục Liên cứu bà mẹ hết tình nuốm công

Con ơi! bà mẹ đói trong lòng,

Mục Liên nghe nói khóc ròng rã thở than,

Vội vàng quay lại thế gian,

Bới cơm một bát đem sang bà bầu mừng,

Và cơm vô miệng nửa chừng,

Chén cơm hoá lửa phừng phừng thành than.

Mục Liên xem thấy gớm hoàng,

Trong lòng đau đớn, khóc than buồn tình.

Mẹ ơi! Niệm Phật độ mình,

Trở về lạy Phật ước xin người mẹ già.

Thích-ca Đức Phật phân qua,

Mẹ ngươi tội nặng trĩu đoạ sa nghiệp hành.

Ta truyền cứu tế pháp lành,

Cần ước Tăng chúng tịnh thanh chú nguyền.

Cầu đến phụ chủng loại hiện tiền,

Lục thân, quyến thuộc thận trọng điều hoà.

Bảy đời phụ mẫu mã đã qua,

Về trời tận hưởng phước sáng loà hào quang

Vui chơi thư thả an nhàn,

Ngày Rằm tháng Bảy lập lũ trai Tăng.

Sắm sanh trăm sản phẩm ăn,

Trái cây ngũ quả, hương đăng rõ ràng,

Chiếu, giường, bồn nước, mùng màn.

Dầu, đường, trà lá, chén bát vàng đựng cơm,

Những đồ vật quý bông thơm,

Thành trung khu dọn tiệc Lan bể phân minh.

Cúng nhịn nhường Tam Bảo mong Kinh,

Chư Tăng tịch giới giữ lại gìn nghiêm trang

Cầu cho thí nhà trai đàn,

Tâm hành thiền định, vái van chúc nguyền.

Thanh Đề khổ ách hết liền,

Ngày Rằm mon Bảy thành Tiên về Trời.

Noi gương hiếu thảo đời đời,

Xót thương phụ mẫu mã hiện thành nuôi con.

Nhai cơm cho bú hao mòn,

Ơn sâu nghĩa nặng thương nhỏ hết lòng.

Trời cao đất rộng mênh mông,

Biển hồ lai bóng sánh đồng Thái Sơn

Tu hành báo tứ trọng ân,

Độ đời ba cõi sạch trơn trọn lành

Mục Liên đại hiếu tu hành,

Báo ơn phụ mẫu bắt buộc danh độ đời.

NAM MÔ ĐẠI HIẾU MỤC KIỀN LIÊN BỒ-TÁT. (3 lần)

HỒI HƯỚNG

Tụng tởm công đức vô biên

Xin rước hồi hướng phần lớn miền ngay gần xa

Chúng sanh pháp giới bao la

Đều về rất Lạc Di-đà Tây thiên.

Nguyện tiêu bố chướng não phiền

Nguyện khai trí óc vô biên sáng sủa ngời

Nguyện trừ tội chướng bao đời

Hành theo Bồ-tát đời đời vị tha.

Nguyện sinh Tịnh độ Di-đà

Hoa sen chín phẩm là bố mẹ mình

Hoa khai ngộ pháp Vô sanh

Cùng chư Bồ-tát chúng ta lành với ta.

Nguyện rước công đức tạo ra

Hướng về khắp cả xa gần hưởng nhờ

Con thuộc muôn các loại thân sơ

Đều thành Phật đạo, cho bờ an vui.

PHỤC NGUYỆN

Nam tế bào Thập phương thường trụ Tam Bảo.

Nam tế bào Ta Bà Giáo nhà Điều ngự Bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật.

Nam mô Tây phương cực Lạc quả đât Đại trường đoản cú Đại bi A-di-đà Phật.

Tác đại triệu chứng minh.

Giờ này đệ tử, với đại chúng, kính cẩn trước Phật, tình thực đọc tụng, kinh... Với xưng thương hiệu Phật. Nguyện mang công đức này hồi hướng: đạo phật sáng thêm, xe Pháp thường chuyển, gió hoà mưa thuận, tổ quốc hưng thịnh, trái đất hoà bình, quần chúng an lạc.

Thứ nguyện: cầu an lành đệ tử ..... Thuộc chư thiện phái mạnh tín nữ, nghiệp chướng tiêu trừ, tai qua bệnh khỏi, thân tâm an lạc, thường được kiết tường, vạn sự như ý, phát trung ương Bồ-đề, trở lại chánh đạo, thấm nhuần mưa pháp, phước huệ song tu, gia quyến an khang, tin tưởng Tam Bảo càng sâu, trọng tâm từ đối bọn chúng sinh tăng trưởng.

Lại nguyện: mong siêu mùi hương linh ..... Thuộc chư mùi hương linh, cửu huyền thất tổ, các gia các tộc, chiến sỹ trận vong, đồng bào tử nạn, nương nhờ sức Phật, mang lại được đạo tràng, nghe khiếp nghe Pháp, mau chóng thoát con đường mê, sinh về Tịnh độ.

Khắp nguyện: Kẻ mất cực kỳ thăng, bạn còn phúc lạc, âm dương lưỡng lợi, pháp giới nhân thiên, đồng thành Phật đạo.

Nam mô A-di-đà Phật!

TAM TỰ QUY

Tự quy y Phật, xin nguyện bọn chúng sanh, thể theo Đạo cả, phân phát lòng Vô thượng. (1 lạy)

Tự quy y Pháp, xin nguyện bọn chúng sanh, thấu rõ gớm tạng, trí huệ như biển. (1 lạy)

Tự quy y Tăng, xin nguyện bọn chúng sanh, thống lý Đại chúng, toàn bộ không ngại. (1 lạy)

HÔ KỆ TỊNH TOẠ

Nam tế bào Bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật.

Kính thưa đại chúng, đã đi đến giờ hô kệ niệm Phật tịnh toạ, kính mời đại chúng lẹo tay trang nghiêm, lắng lòng thanh tịnh, nghe hô kệ niệm Phật tịnh toạ.