Sơ đồ tư duy môn hóa 12

     

Hệ thống định hướng Hóa 12 qua Sơ đồ tứ duy Hóa 12 chương 1 đưa ra tiết, vừa đủ nhất. Tổng thích hợp loạt bài xích hướng dẫn lập Sơ đồ tư duy Hóa 12 hay, ngắn gọn

A. Sơ đồ tư duy hóa 12 chương 1 – este với lipit

1. Sơ đồ bốn duy hóa 12 chương 1 ngắn gọn

 

*

2. Sơ đồ tứ duy hóa 12 chương 1 bỏ ra tiết

*

3. Sơ đồ bốn duy este

*

*

5. Sơ đồ tư duy lipit

*

B. Nắm tắt lý thuyết hóa 12 chương 1 este - lipit


I. ESTE 1. Định nghĩa:

Este là dẫn xuất của axit hữu cơ khi ráng nhóm OH vị nhóm OR.

Bạn đang xem: Sơ đồ tư duy môn hóa 12

R’-CO-OH => R’-CO-OR (R là gốc hiđrocacbon)

2. Danh pháp: 

Tên este = cội hiđrocacbon của ancol + gốc axit tương ứng.

Ví dụ: CH3-COO-CH2-CH3 : Etyl axetat

HCOO-CH=CH2 : Vinyl fomat

CH3-CH2-HCOO-C6H5 : Phenyl propionat

3. Phân loại:

A. Este đơn chức : R-COO-R’ (R rất có thể là H hay gốc hiđrocacbon)

B. Este đa chức : (RCOO)nR’ tuyệt R(COOR’)n.

4. Lý tính: Este là hóa học lỏng không màu, mùi thơm hoa quả, không tan vào nước, tan giỏi trong dung môi hữu cơ.

5. Hóa tính:

A. Phản nghịch ứng thuỷ phân: Este + H2O  Axit + Ancol

Ví dụ: CH3COOC2H5 + H2O ⇌ CH3COOH + C2H5OH

(HCOO)2C2H4 + 2H2O ⇌ 2HCOOH + C2H4(OH)2

CH2OOC-COOCH3 + 2H2O ⇌ HOOC-COOH + 2CH3OH

B. Phản bội ứng xà chống hoá: Este + dd kiềm => muối + Ancol

Ví dụ: CH3COOC2H5 + KOH => CH3COOK + C2H5OH

Chú ý: HCOO-CH=CH2 + KOH => HCOOK CH3CHO

(CH3COO)2CH2 + 2KOH => 2CH3COOK + HCHO + H2O

CH3COO-C6H5 + 2KOH => CH3COOK + C6H5OK + H2O

6. Điều chế:

A. Tự axit cùng ancol:

Ví dụ: CH3COOH + C2H5OH ⇌ CH3COOC2H5 + H2O

B. Tự axit với hiđrocacbon ko no:

Ví dụ: CH3COOH + CH  CH => CH3COO-CH=CH2

II. LIPIT

1. Lipit bao gồm các loại: chất béo, sáp, steroit, photphorit...

2. Chất béo còn call là glixerit, là trieste của axit bự với glixerol. Axit lớn là đầy đủ axit hữu cơ đối kháng chức mạch thẳng gồm tổng số nguyên trường đoản cú cacbon là số chẵn. 

CTCT của chất béo: 

R-COO-CH2

R’-COO-CH

R’’-COO-CH2

4. Tên gọi của hóa học béo: Trong ví dụ trên, nếu R  R’  R”  C17H35 thì có tên là: glyxeryl tristearat xuất xắc tristearin

5. Lý tính: Chất bự không tan và khối lượng nhẹ hơn nước, ở nhiệt độ thường:

+ nếu R, R’, R” là cội hiđrocacbon no thì chất mập ở thể rắn (mỡ ăn).

+ nếu như R, R’, R” là gốc hiđrocacbon không no thì chất bự ở thể lỏng (dầu ăn).

6. Hoá tính: tương từ este.

A. Phản ứng thuỷ phân:

Chất béo + H2O  Axit lớn + Glixerol

Ví dụ:

(C17H35COO)3C3H5 + 3H2O ⇌ 3C17H35COOH + C3H5(OH)3

B. Phản ứng xà chống hoá:

Chất bự + Dd kiềm => muối + Glixerol

Ví dụ:

(C17H33COO)3C3H5 + 3KOH => 3C17H33COOK + C3H5(OH)3

C. Hiđro hóa chất béo lỏng

Ví dụ: (C17H33COO)3C3H5 + 3H2 => (C17H35COO)3C3H5

+ Chỉ số axit: số miligam KOH dùng để trung hoà 1g hóa học béo.

+ Chỉ số xà chống hoá: số miligam KOH để tác dụng hết với 1g hóa học béo.

+ Chỉ số este hoá = chỉ số xà chống hoá – chỉ số axit

III. CHẤT GIẶT RỬA

1. Xà phòng: là muối bột natri xuất xắc kali của axit panmitic tốt axit stearic.

Xem thêm:

Điều chế:

(C17H35-COO)3C3H5 + 3NaOH => 3C17H35COONa + C3H5(OH)3

2. Hóa học giặt rửa tổng hợp: muối natri của axit ankylbenzen sunfònic.

Điều chế:

CH3-(CH2)11-C6H4-SO3H + Na2CO3---------> CH3-(CH2)11-C6H4-SO3Na

Trắc nghiệm hóa 12 chương 1 gồm đáp án đầy đủ

Các chú ý khi làm nhanh bài tập

- Nếu cho thấy số mol O2 phản nghịch ứng ta nên áp dụng ĐLBTKL để tìm những đại lượng khác. Nếu như đề bài xích cho este solo chức ta có: neste + nO2(pư) = nCO2 + 1/2nH2O

- ráng chắc lí thuyết, các phương trình, những gốc hiđrocacbon thường chạm mặt để không hẳn nháp nhiều.

- Đốt cháy este no luôn cho nCO2 = nH2O và ngược lại.

- nếu đề mang đến hay từ lời giải suy ra este 1-1 chức thì trong phản ứng với NaOH thì số mol các chất luôn luôn bằng nhau.

- Xà phòng hoá este solo chức đến 2 muối cùng nước => este của phenol.

- Khi mang đến hh hóa học hữu cơ chức năng với NaOH:

+ chế tạo ra số mol ancol bé hơn số mol NaOH => hh lúc đầu gồm este với axit.

 Khi đó: nancol = neste; nmuối = nNaOH(pư) = nhh

+ chế tạo số mol ancol lớn hơn số mol NaOH => hh thuở đầu gồm este với ancol

Bài toán khẳng định các chỉ số của chất béo: chỉ số axit, chỉ số xà chống hoá, chỉ số este, chỉ số iot...

Để làm những bài tập dạng này, đề xuất nắm vững những khái niệm sau:

1. Chỉ số axit (aaxit): là số mg KOH bắt buộc để trung hoà axit béo tự do có trong một gam chất béo

2. Chỉ số xà chống hoá (axp): là số mg KOH cần để xà chống hoá glixerit và trung hoà axit béo thoải mái có trong một g chất béo

3. Chỉ số este (aeste): là số mg KOH cần để xà chống hoá glixerit của 1 gam hóa học béo

4. Chỉ số iot (aiot): là số gam iot có thể cộng vào nối đôi C=C của 100 gam chất béo

5. Chỉ số peoxit (apeoxit): là số gam iot được giải hòa từ KI vị peoxit tất cả trong 100 gam chất béo.

Bài 1: mang đến este C3H6O2 xà phòng hoá vày NaOH thu được muối có trọng lượng bằng 41/37 trọng lượng este. Kiếm tìm CTCT của este.

HD: RCOOR’

Suy luận: vì chưng este đối chọi chức cơ mà mmuối > meste yêu cầu gốc R’ (este đối kháng chức đề nghị số mol những chất bằng nhau)

=> MRCOONa =

*
 = 82 => R = 15 => R’ = 15

CT: CH3COOCH3

Bài 2: tra cứu CTCT của este C4H8O2 biết rằng khi tính năng hết với Ca(OH)2 thu được muối có khối lượng lớn hơn khối lượng của este.

HD: 2RCOOR’ + Ca(OH)2 → (RCOO)2Ca + 2R’(OH)

a → a/2

bài ra ta có: (2R + 88 +40)a/2 > (R + R’ + 44)a => R’ Bài 3: cho vô bình bí mật (có V = 500 ml) 2,64 gam một este A nhì lần este rồi rước nung lạnh bình mang đến 273˚C cho tới khi toàn thể este hóa hơi thì áp suất trong bình từ bây giờ là 1,792 atm. Xác đ ịnh CTPT

của A

HD: => 12x+y = 68 => C5H8O4

Bài 4: Đun rét 0,1 mol hóa học hữu cơ X với một lượng đủ dung dịch NaOH chiếm được 13,4 gam muối của một axit cơ học Y với 9,2 gam một rượu. Mang đến rượu cất cánh hơi 127°C với 600 mmHg thu được luôn tiện tích 8,32 lít. CTCT của X là:

C2H5OOC COOC2H5 B. CH3OOC-COOC2H5

CH3OOC-CH2-COOC2H5 D. C2H5OOC CH2 COOC2H5

HD:

nrượu = 0,2 => Mrượu = 46 => C2H5OH

nrượu = 2 nX cần este cần là este của axit nhị chức và rượu solo chức tất cả dạng: R(COOC2H5)2 

R(COOC2H )2 + 2NaOH  2C2H5OH + R(COONa)2

0,2 0,1

Mmuối = 134 => R = 0 => A

Bài 5: cho các chất HCOOCH3; CH3COOH; CH3COOCH=CH2; HCOONH4; CH3COOC(CH3)=CH2; CH3COOC2H5; HCOOCH2-CH=CH2. Khi cho những chất trên chức năng với dd NaOH thu được thành phầm có khả năng tác dụng với dd AgNO3/NH3. Số chất thoả mãn đk trên là:

A. 3

B. 4

C. 5

D. 6

HD: HCOOCH3; CH3COOCH=CH2; HCOONH4; HCOOCH2-CH=CH2

Bài 6: cho 12,9g một este đơn chức, mạch hở công dụng hết cùng với 150ml dd KOH 1M. Sau bội phản ứng thu được một muối cùng anđehit. Số CTCT của este thoả mãn tính chất trên là:

A. 1

B. 2

C. 3

D. 4

HD: HCOOCH=CH-CH3 cùng CH3COOCH=CH2

Bài 7: Hợp chất hữu cơ X cất C, H, O mạch thẳng gồm phân tử khối là 146. X không tác dụng Na. Lấy 14,6g X chức năng 100ml dd NaOH 2M thu được 1 muối cùng 1 rượu. CTCT X là:

A. C2H4(COOCH3)2

B. (CH3COO)2C2H4

C. (C2H5COO)2

D. A và B đúng

HD nX:nNaOH = 1:2 =>CT X: R(COOR’)2 hoặc (RCOO)2R’

TH1: R + 2R’ = 58 => R = 28 (-C2H4) với R’ = 15 (-CH3)

TH2: 2R + R’ = 58 => R’ = 28 (-C2H4) với R = 15 (-CH3)

Bài 8: đến 21,8 gam hóa học hữu cơ A chỉ cất 1 một số loại nhóm chức tác dụng với 1 lít dung dịch NaOH 0,5M thu được 24,6 gam muối cùng 0,1 mol rượu. Lượng NaOH dư có thể trung hòa hết 0,5 lít hỗn hợp HCl 0,4M. Công thức cấu trúc thu gọn của A là: