Thông tư 04 của bộ nội vụ

     

Quy định về phụ cấp trách nhiệm so với kế toán trưởng CQNN


MỤC LỤC VĂN BẢN
*

BỘ NỘI VỤ -------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT nam giới Độc lập - tự do - hạnh phúc ---------------

Số: 04/2018/TT-BNV

Hà Nội, ngày 27 mon 03 năm 2018

THÔNG TƯ

HƯỚNG DẪN VỀ THẨM QUYỀN, THỦ TỤC BỔ NHIỆM, BỔ NHIỆM LẠI, MIỄN NHIỆM, THAYTHẾ VÀ PHỤ CẤP TRÁCH NHIỆM CÔNG VIỆC CỦA KẾ TOÁN TRƯỞNG, PHỤ TRÁCH KẾ TOÁN CỦACÁC ĐƠN VỊ KẾ TOÁN vào LĨNH VỰC KẾ TOÁN NHÀ NƯỚC

Căn cứ Nghị định số 34/2017/NĐ-CP ngày 03 tháng bốn năm 2017 của chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạnvà cơ cấu tổ chức của cục Nội vụ;

Căn cứ Nghị định số 204/2004/NĐ-CP ngày 14 mon 12 năm 2004 của cơ quan chỉ đạo của chính phủ về chính sách tiền lương đối với cán bộ,công chức, viên chức cùng lực lượng vũ trang;

Căn cứ Khoản 5 Điều 20 Nghị định số174/2016/NĐ-CP ngày 30 mon 12 năm 2016 của cơ quan chính phủ quy định chi tiết một sốĐiều của mức sử dụng kế toán (sau phía trên viết tắt là Nghị định số 174/2016/NĐ-CP);

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Côngchức - Viên chức,

Bộ trưởng bộ Nội vụ ban hành Thôngtư lý giải về thẩm quyền, thủ tục bổ nhiệm, bửa nhiệmlại, miễn nhiệm, thay thế sửa chữa và phụ cấp trách nhiệm quá trình của kế toán trưởng, phụ trách kế toán của các đơn vị kế toán tài chính trong lĩnh vựckế toán công ty nước.

Bạn đang xem: Thông tư 04 của bộ nội vụ

Điều 1. Phạm viĐiều chỉnh

Thông tứ này chỉ dẫn về thẩm quyền,thủ tục, thời điểm, hồ sơ bổ nhiệm, chỉ định lại, bố trí, miễn nhiệm, cố kỉnh thếvà phụ cung cấp trách nhiệm quá trình của kế toán tài chính trưởng, phụ trách kế toán tài chính của cácđơn vị kế toán trong nghành kế toán bên nước.

Điều 2. Đối tượngáp dụng

Đối tượng vận dụng của Thông tư nàybao gồm:

1. Phòng ban có trọng trách thu, chi ngânsách đơn vị nước những cấp (Kho bội bạc nhà nước, phòng ban thuế, ban ngành hải quan);

2. Đơn vị kế toán giá thành vàtài bao gồm xã, phường, thị trấn;

3. Cơ sở nhà nước;

4. Đơn vị sự nghiệp công lập;

5. Tổ chức, đơn vị chức năng sử dụng ngân sáchnhà nước;

6. Ban thống trị dự án gồm tư giải pháp phápnhân vì chưng cơ quan công ty nước, đơn vị sự nghiệp công lập thành lập;

7. Cơ quan, tổ chức thống trị quỹ tàichính nhà nước ngoài chi tiêu nhà nước;

8. Những tổ chức được bên nước cung cấp vốnđể tổ chức chuyển động theo phương châm chính trị - xã hội ráng thể;

9. Kế toán trưởng, phụ trách kế toáncủa cơ quan, đơn vị chức năng quy định tại các Khoản 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Điều này vàcác cá nhân, tổ chức triển khai khác gồm liên quan.

Điều 3. Tiêu chuẩnvà Điều kiện của chức vụ kế toán trưởng, phụ trách kế toán

Kế toán trưởng, phụ trách kế toán tài chính phảicó những tiêu chuẩn, Điều khiếu nại theo cách thức tại Điều 21 Nghị địnhsố 174/2016/NĐ-CP.

Điều 4. Ngã nhiệmngười giữ chức danh kế toán trưởng, phụ trách kế toán

1. Những đơn vị kế toán hiện tượng tạicác Khoản 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Điều 2 của Thông bốn này phải chỉ định kế toán trưởngtheo khí cụ tại Khoản 1 Điều 20 Nghị định số 174/2016/NĐ-CP.

2. Việc bổ nhiệm phụ trách kế toán tài chính đượcthực hiện nay theo lý lẽ tại điểm a Khoản 2 Điều 20 Nghị định số174/2016/NĐ-CP.

Điều 5. Thẩm quyềnbổ nhiệm, chỉ định lại kế toán trưởng

1. Đối với đơn vị kế toán thuộc cáccơ quan có trọng trách thu, chi túi tiền nhà nước

a) bộ trưởng liên nghành Bộ Tài thiết yếu bổ nhiệm, bổnhiệm lại kế toán tài chính trưởng đơn vị chức năng kế toán thuộc phòng ban có trọng trách thu, bỏ ra ngânsách trung ương;

b) Cấp bao gồm thẩm quyền té nhiệm, bửa nhiệmlại kế toán trưởng đơn vị kế toán thuộc cơ sở có trọng trách thu, chi ngân sáchđịa phương (trừ đơn vị chức năng kế toán ngânsách cùng tài chính xã, phường, thị trấn) là cấp gồm thẩm quyền chỉ định Phó Thủtrưởng đối kháng vị.

2. Đối với các cơ quan bên nước; đơnvị sự nghiệp công lập; tổ chức, đơn vị sử dụng ngân sách chi tiêu nhà nước có tổ chức bộmáy kế toán

a) bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quanngang Bộ, Thủ trưởng cơ sở thuộc chính phủ nước nhà bổ nhiệm, bổ nhiệm lại kế toán tài chính trưởngđơn vị dự trù cấp I ở trong Trung ương;

b) chủ tịch Ủy ban quần chúng tỉnh,thành phố trực thuộc Trung ương; chủ tịch Ủy ban quần chúng huyện, quận, thị xã,thành phố trực thuộc tỉnh, tp thuộc thành phố trực thuộc trung ương (sau đâygọi chung là cung cấp huyện) bổ nhiệm, bổ nhiệm lại kế toán tài chính trưởng solo vị dự toán cấp I trực thuộc địa phương quản ngại lý, sau thời điểm có chủ ý của cơ quan nội vụ vàtài thiết yếu cùng cấp;

c) Cấp có thẩmquyền vấp ngã nhiệm, bổ nhiệm lại kế toán trưởng những đơn vị dự toán ngân sách, 1-1 vịsử dụng ngân sách, đơn vị chức năng sự nghiệp công lập tự bảo đảm an toàn chi hay xuyên, đơn vịsự nghiệp công lập từ bỏ bảo đảm 1 phần chi thường xuyên, đơn vị chức năng sự nghiệp cônglập do ngân sách nhà nước đảm bảo an toàn chi liên tiếp là cấp bao gồm thẩm quyền bổ nhiệmPhó Thủ trưởng solo vị;

d) tín đồ đứng đầu đơn vị chức năng kế toán làđơn vị sự nghiệp công lập tự bảo đảm chi liên tục và chi đầu tư bổ nhiệm, bổnhiệm lại kế toán trưởng.

3. Ngoài những cơ quan, đơn vị chức năng nêutrên, đối với các đơn vị kế toán không giống được công cụ tại Điều 2 của Thông tưnày, kế toán tài chính trưởng do tín đồ đứng đầu hoặc người đại diện theo luật pháp (sauđây gọi thông thường là bạn đứng đầu) của đơn vị kế toán đó té nhiệm.

Điều 6. Thẩm quyềnbổ nhiệm, bổ nhiệm lại, sắp xếp phụ trách kế toán

1. Đối với đơn vị kế toán chỉ tất cả mộtngười làm kế toán hoặc một fan làm kế toán kiêm nhiệm

Việc vấp ngã nhiệm, bổ nhiệm lại phụ tráchkế toán do fan đứng đầu tư mạnh quan, đơn vị chức năng kế toán quyết định.

2. Đối với đơn vị kế toán ngân sáchvà tài chủ yếu xã, phường, thị trấn

Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp cho huyện bổnhiệm, bổ nhiệm lại phụ trách kế toán sau khi có ý kiến của phòng Nội vụ vàPhòng Tài bao gồm cấp huyện.

3. Đối với đơn vị kế toán phải tía tríkế toán trưởng cơ mà chưa chỉ định được ngay kế toán tài chính trưởng thì sắp xếp phụ trách kế toán tài chính theo hình thức tại Khoản1 Điều trăng tròn Nghị định số 174/2016/NĐ-CP.

Điều 7. Thủ tục,thời điểm té nhiệm, bổ nhiệm lại kế toán tài chính trưởng, phụ trách kế toán, bố trí phụtrách kế toán

1. Giấy tờ thủ tục bổ nhiệm, chỉ định lại kếtoán trưởng, phụ trách kế toán, bố trí phụ trách kế toán

a) Đối với những trường hợp quy định tạiKhoản 1 và các điểm a, b, c Khoản 2 Điều 5 của Thông bốn này, bạn đứng đầu đơnvị kế toán lập hồ nước sơ ý kiến đề nghị cấp gồm thẩm quyền chỉ định kế toán trưởng.

Cơ quan liêu nội vụ nhà trì, phối kết hợp vớicơ quan tài chính cùng cấp thẩm định hồ sơ, trình chủ tịch Ủy ban quần chúng xemxét, quyết định đối với trường hợp giải pháp tại điểm b Khoản 2 Điều 5 của Thôngtư này;

b) Đối với các trường hợp biện pháp tạiđiểm d Khoản 2 và Khoản 3 Điều 5; Khoản 1 và Khoản 3 Điều 6 của Thông bốn này,người đứng đầu đơn vị kế toán đưa ra quyết định việc giao tổ chức, solo vị, cá thể thuộcthẩm quyền quản lý lập hồ sơ để chỉ định kế toán trưởng, phụ trách kế toán; bốtrí phụ trách kế toán;

c) Đối với ngôi trường hợp chế độ tạiKhoản 2 Điều 6 của Thông tứ này, chủ tịch Ủy ban dân chúng xã, phường, thị trấnlập làm hồ sơ đề nghị quản trị Ủy ban nhân dân cấp huyện chỉ định phụ trách kếtoán. Phòng Nội vụ công ty trì, phối hợp với Phòng Tài chủ yếu cấp huyện đánh giá hồsơ, trình quản trị Ủy ban nhân dân cung cấp huyện coi xét, quyết định;

d) thủ tục bổ nhiệm lại kế toán tài chính trưởng,phụ trách kế toán được triển khai như giấy tờ thủ tục bổ nhiệm kế toán trưởng, phụ tráchkế toán.

2. Thời điểm xem xét để chỉ định lạikế toán trưởng, phụ trách kế toán

Chậm độc nhất 90 ngày trước ngày hết thờihạn ngã nhiệm, tín đồ đứng đầu đơn vị kế toán phải triển khai quy trình chỉ định lạiđể ra quyết định hoặc trình cơ quan bao gồm thẩm quyền coi xét, ra quyết định bổ nhiệm lạihoặc không bổ nhiệm lại kế toán tài chính trưởng, phụ trách kế toán. Ra quyết định bổ nhiệmlại kế toán trưởng, phụ trách kế toán yêu cầu được phát hành trước ít nhất 01 ngàylàm việc, tính mang lại ngày hết thời hạn bổ nhiệm.

3. Đối cùng với trường vừa lòng kế toán trưởng,phụ trách kế toán là công chức, viên chức, khi không còn thời hạn xẻ nhiệm, tính đếntháng đủ tuổi về hưu còn tự 02 năm cho dưới 05 năm công tác làm việc mà được bửa nhiệmlại thì thời hạn chỉ định được tính đến thời điểm đủ tuổi nghỉ hưu theo quy định;trường phù hợp tính cho tháng đủ tuổi về hưu còn bên dưới 02 năm công tác, phòng ban cóthẩm quyền bổ nhiệm kế toán trưởng, phụ trách kế toán xem xét, nếu đầy đủ tiêu chuẩn,Điều kiện thì quyết định kéo dãn dài thời gian giữ chức vụ kế toán trưởng, phụtrách kế toán cho tới thời điểm đủ tuổi nghỉ ngơi hưu.

Điều 8. Hồ sơ bổnhiệm, bổ nhiệm lại kế toán trưởng, phụ trách kế toán, sắp xếp phụ trách kế toán

1. Hồ sơ chỉ định kế toán trưởng, phụtrách kế toán, bố trí phụ trách kế toán

a) Sơ yếu đuối lý kế hoạch (có xác thực củađơn vị cai quản lao hễ hoặc cơ quan gồm thẩm quyền);

b) bản sao văn bởi hoặc hội chứng chỉchuyên môn, nghiệp vụ về kế toán tài chính theo yêu mong của vị trí xẻ nhiệm;

c) phiên bản sao chứng chỉ bồi dưỡng kếtoán trưởng;

d) xác nhận của những đơn vị kế toánnơi fan được lập hồ sơ bổ nhiệm kế toán trưởng, phụ trách kế toán đã công tácvề thời hạn thực tế làm kế toán trưởng theo mẫu số01/GXN hoặc thời hạn thực tế làm kế toán theo mẫusố 02/GXN phát hành kèm theo Thông tứ này đối với trường hợp bổ nhiệm kếtoán trưởng; xác nhận theo mẫu số 02/GXN đối vớitrường hợp bửa nhiệm, bố trí phụ tráchkế toán;

đ) Văn bạn dạng đề nghị chỉ định kế toán trưởng,phụ trách kế toán tài chính do bạn đứng đầu đơn vị kế toán ký và đóng vệt của đơn vị(trừ trường hợp hình thức tại điểm d Khoản 2 với Khoản 3 Điều 5; Khoản 1 với Khoản3 Điều 6 của Thông tư này).

2. Hồ nước sơ chỉ định lại kế toán tài chính trưởng,phụ trách kế toán

a) Sơ yếu ớt lý định kỳ (có xác nhận củađơn vị thống trị lao hễ hoặc cơ quan bao gồm thẩm quyền);

b) phiên bản tự dìm xét, nhận xét kết quảcông tác vào thời hạn giữ chức danh kế toán trưởng, phụ trách kế toán;

c) dấn xét của tín đồ đứng đầu solo vịkế toán;

d) bạn dạng sao các văn bằng, chứng chỉ bổsung (nếu có);

đ) Văn phiên bản đề nghị chỉ định lại kếtoán trưởng, phụ trách kế toán do bạn đứng đầu đơn vị chức năng kế toán ký kết và đóng lốt của đơn vị chức năng (trừ trường hợp chế độ tại điểm d Khoản 2 vàKhoản 3 Điều 5; Khoản 1 Điều 6 của Thông tư này).

Điều 9. Thẩm quyền,thủ tục miễn nhiệm, sửa chữa thay thế kế toán trưởng, phụ trách kế toán

1. Thẩm quyền miễn nhiệm, sửa chữa kếtoán trưởng, phụ trách kế toán

Cấp nào bổ nhiệm kế toán trưởng, phụtrách kế toán tài chính thì cấp cho đó có thẩm quyền quyền miễn nhiệm, sửa chữa thay thế kế toán trưởng,phụ trách kế toán.

2. Thủ tục miễn nhiệm, thay thế kếtoán trưởng, phụ trách kế toán

Người đứng đầu đơn vị chức năng kế toán quyết địnhtheo thẩm quyền hoặc có văn phiên bản đề nghị cơ quan gồm thẩm quyền miễn nhiệm, thaythế kế toán tài chính trưởng, phụ trách kế toán. Văn bản đề nghị bắt buộc nêu rõ lý do miễnnhiệm, sửa chữa và tư liệu có tương quan kèm theo.

Điều 10. Phụ cấptrách nhiệm các bước kế toán trưởng

1. Fan được bổ nhiệm kế toán trưởng ở những đơn vị cơ chế tại các Khoản 1, 3, 4, 5, 8 Điều 2 của Thông tưnày thừa kế mức phụ cấp cho trách nhiệm quá trình hằng tháng 0,2 so với mứclương cơ sở.

Xem thêm: Sự Thật Đằng Sau Lời Khuyên Không Nên Cho Trẻ Sơ Sinh Nằm Võng : Lợi Bất

2. Fan được bổ nhiệm kế toán trưởngở các đơn vị qui định tại Khoản 6 cùng Khoản 7 Điều 2 củaThông tứ này thừa hưởng mức phụ cung cấp trách nhiệm các bước kế toán trưởng theoquyết định của cấp có thẩm quyền trên cơ sở vận dụng mức phụ cấp trách nhiệmcông vấn đề kế toán trưởng cách thức tại Khoản 1 Điều này phù hợp với chuyển động củađơn vị mình.

Điều 11. Phụ cấptrách nhiệm các bước phụ trách kế toán

1. Fan được bổ nhiệm phụ trách kếtoán lao lý tại Khoản 1 cùng Khoản 2 Điều 6 hoặc bạn được bố trí làm phụtrách kế toán pháp luật tại Khoản 3 Điều 6 của Thông bốn này (trừ trường vừa lòng quyđịnh trên Khoản 2 Điều này) thừa kế phụ cung cấp trách nhiệm công việc hằng tháng0,1 so với khoảng lương cơ sở.

2. Người được sắp xếp phụ trách kếtoán ở những đơn vị phương tiện tại Khoản 6 cùng Khoản 7 Điều 2 của Thông tứ này đượchưởng nút phụ cấp trách nhiệm quá trình phụ trách kế toán tài chính theo quyết định của cấpcó thẩm quyền trên cơ sở vận dụng mức phụ cấp cho trách nhiệm công việc phụ trách kếtoán khí cụ tại Khoản 1 Điều này cân xứng với hoạt động của đơn vị mình.

Điều 12. Tráchnhiệm của những đơn vị

1. Người đứng đầu những đơn vị kế toáncó trách nhiệm

a) sắp xếp người gồm đủ tiêu chuẩn, Điềukiện làm cho kế toán trưởng, phụ trách kế toán tại đơn vị theo pháp luật tại Nghị địnhsố 174/2016/NĐ-CP và chỉ dẫn của Thông bốn này;

b) triển khai đúng các quy định về thẩmquyền, giấy tờ thủ tục bổ nhiệm, chỉ định lại, miễn nhiệm, sửa chữa thay thế và phụ cấp cho tráchnhiệm quá trình kế toán trưởng, phụ trách kế toán tài chính theo khí cụ của Thông tưnày;

c) kiến tạo quy chế hoạt động trongđơn vị để kế toán trưởng, đơn vị kế toán, fan làm kế toán tiến hành đúngtrách nhiệm và quyền lợi theo dụng cụ của pháp luật về kế toán.

2. Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ sở thuộcChính phủ, Ủy ban dân chúng tỉnh, thành phố trực thuộc tw có trách nhiệmchỉ đạo, hướng dẫn những cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc thẩm quyền quản lý thựchiện việc bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, ba trí, miễn nhiệm, chũm thế, xếp phụ cấp trách nhiệm quá trình kế toán trưởng, phụ trách kế toántheo công cụ hiện hành và hướng dẫn của Thông tư này.

Điều 13. ĐiềuKhoản thi hành

1. Thông tư này còn có hiệu lực từ ngày15 mon 5 năm 2018.

2. Thông tứ này sửa chữa Thông tưliên tịch số 163/2013/TTLT-BTC-BNV ngày 15 tháng 11 năm 2013 của bộ trưởng BộTài bao gồm và bộ trưởng Bộ Nội vụ về phía dẫn tiêu chuẩn, Điều kiện, giấy tờ thủ tục bổnhiệm, bổ nhiệm lại, cha trí, miễn nhiệm, thay thế và xếp phụ cung cấp trách nhiệmcông việc kế toán trưởng, phụ trách kế toán trong số đơn vị kế toán tài chính thuộc lĩnhvực kế toán nhà nước.

3. Trong quá trình thực hiện nếu cóvướng mắc, ý kiến đề nghị phản ánh đúng lúc về bộ Nội vụ nhằm hướngdẫn hoặc xem xét, giải quyết./.

Nơi nhận: - Thủ tướng tá và các Phó Thủ tướng chủ yếu phủ; - những Bộ, phòng ban ngang Bộ, phòng ban thuộc bao gồm phủ; - Văn phòng trung ương Đảng và các Ban của TW Đảng; - văn phòng Quốc hội; - Văn phòng quản trị nước; - văn phòng công sở Tổng bí thư; - tòa án nhân dân buổi tối cao; - Viện kiểm gần kề nhân dân về tối cao; - kiểm toán nhà nước; - Ủy ban giám sát và đo lường tài bao gồm quốc gia; - Ủy ban TW chiến trường Tổ quốc Việt Nam; - phòng ban Trung ương của những đoàn thể; - Cục kiểm tra văn bạn dạng QPPL (Bộ tư pháp); - HĐND, UBND những tỉnh, thành phố trực ở trong TW; - Sở Nội vụ các tỉnh, tp trực ở trong TW; - Công báo; Cổng thông tin điện tử chính phủ; - Cổng thông tin điện tử cỗ Nội vụ; - bộ Nội vụ: bộ trưởng, máy trưởng, các đơn vị thuộc với trực trực thuộc Bộ; - Lưu: VT, CCVC (30b).

BỘ TRƯỞNG Lê Vĩnh Tân

Mẫu số 01/GXN (Ban hành cố nhiên Thông tư số 04/2018/TT-BNV ngày 27 tháng 3 năm2018 của bộ trưởng bộ Nội vụ hướng dẫn về thẩm quyền, thủ tục bổ nhiệm, bửa nhiệmlại, miễn nhiệm, sửa chữa và phụ cung cấp trách nhiệm công việc của kế toán trưởng,phụ trách kế toán của những đơn vị kế toán trong nghành kế toán nhà nước)

CỘNGHÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - tự do thoải mái - niềm hạnh phúc ---------------

GIẤY XÁC NHẬNTHỜI GIAN THỰC TẾ LÀM KẾTOÁN TRƯỞNG

Kính gửi:

(Tên cơ quan, đơn vị chức năng nơi đang công tác) …………………………………... (Địa chỉ cơ quan, đối chọi vị)……………………………………………………...

1. Họ với tên:...........................................................................................................................

2. Tháng ngày năm sinh: ……………………………………….Tại: .................................................

4. Hiện đang công tác tại:........................................................................................................

Nay tôi làm đơn này kính hy vọng cơquan, đối chọi vị chứng thực thời gian công tác thực tế về kế toán trưởng của tôi, đểtôi hoàn thiện hồ sơ làm thủ tục bổ nhiệm kế toán trưởng:

Thời gian

Từ…… đến……

Bộ phận làm việc

Chức danh, công việc

Số tháng thực tiễn làm kế toán trưởng

XÁC NHẬN CỦA CƠ QUAN, ĐƠN VỊ Xác nhận nội dung kê khai về quy trình công tác thực tiễn của Anh/Chị …………….. nêu trên là đúng sự thật. (Ký, ghi rõ chúng ta tên bạn đứng đầu cơ quan, solo vị xác thực và đóng dấu)

….., ngày.... Tháng…. Năm...... Người kiến nghị (Ký, ghi rõ bọn họ tên)

Ghi chú: mỗi cơ quan, đơn vị chỉ có thẩm quyền xác nhận thông tin của cá nhântrong thời hạn công tác tại cơ quan, đơn vị chức năng đó.

Mẫu số 02/GXN (Ban hành dĩ nhiên Thông tư số 04/2018/TT-BNV ngày 27 mon 3 năm 2018của bộ trưởng Bộ Nội vụ khuyên bảo về thẩm quyền, thủ tục bổ nhiệm, bửa nhiệmlại, miễn nhiệm, sửa chữa thay thế và phụ cấp trách nhiệm quá trình của kế toán trưởng,phụ trách kế toán của những đơn vị kế toán tài chính trong nghành nghề dịch vụ kế toán bên nước)

CỘNGHÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - thoải mái - niềm hạnh phúc ---------------

GIẤY XÁC NHẬNTHỜI GIAN THỰC TẾ LÀM KẾ TOÁN HOẶC PHỤ TRÁCH KẾTOÁN

Kính gửi:

(Tên cơ quan, đơn vị chức năng nơi đã công tác) …………………………………... (Địa chỉ cơ quan, 1-1 vị)……………………………………………………...

1. Họ và tên: ...........................................................................................................................

2. Ngày tháng năm sinh: ……………………………………….Tại: .................................................

4. Hiện tại đang công tác tại:........................................................................................................

Nay tôi làm 1-1 này kính muốn cơquan, đối chọi vị xác nhận thời gian công tác thực tiễn về kế toán tài chính trưởng của tôi, đểtôi hoàn thiện hồ sơ làm giấy tờ thủ tục bổ nhiệm kế toán tài chính trưởng hoặcphụ trách kế toán:

Thời gian

Từ…… đến……

Bộ phận làm việc

Chức danh, công việc

Số tháng thực tiễn làm kế toán hoặc phụ trách kế toán

XÁC NHẬN CỦA CƠ QUAN, ĐƠN VỊ Xác nhận câu chữ kê khai về quá trình công tác thực tế của Anh/Chị …………….. nêu trên là đúng sự thật. (Ký, ghi rõ bọn họ tên người đứng đầu tư mạnh quan, đơn vị xác nhận và đóng dấu)

….., ngày.... Tháng…. Năm...... Người kiến nghị (Ký, ghi rõ chúng ta tên)

Ghi chú: từng cơ quan, đơn vị chức năng chỉ tất cả thẩm quyền xác thực thông tin của cá nhântrong thời gian công tác tại cơ quan, đơn vị chức năng đó.