Đến giờ uống thuốc rồi bạn

     
Wikidich Edit: May Bìa by me --------------- Thể loại: Đam mỹ, hiện nay đại, kết?, tuy nhiên thị giác. Ngược luyến. ở trong tính: Ốm yếu CÔNG (Trạch) × đê mê tình cố gắng chấp THỤ (Vấn)