Từ điển hàn việt

     
Anh-Việt Việt-Anh Nga-Việt Việt-Nga Lào-Việt Việt-Lào Trung-Việt Việt-Trung Pháp-ViệtViệt-Pháp Hàn-Việt Nhật-Việt Italia-Việt Séc-Việt Tây Ban Nha-Việt ý trung nhân Đào Nha-Việt Đức-Việt mãng cầu Uy-Việt Khmer-Việt Việt-KhmerViệt-Việt

Bạn đang xem: Từ điển hàn việt

*
*
*

Từ điển Hàn Việt.Korean-Vietnamese Dictionary

Từ điển Anh - Việt

Từ điển Việt - Anh

Từ điển Nga - Việt

Từ điển Việt - Nga

Từ điển Lào - Việt

Từ điển Việt - Lào

Tra cứu vãn từ điển WordNet, từ bỏ điển Collocation. Tra cứu vớt nghữ pháp

Bạn gồm thể cài đặt app ứng dụng từ điển trên Windows để tra từ điển tiện lợi khi đọc văn phiên bản trên Word, PDF, Website, Game, Video... Xem phía dẫn.

dictionary

dictionary /"dikʃənəri/ danh từ
từ bỏ điển a walking (living) dictionary: từ điển sống, bạn học rộng lớn biết những (định ngữ) có đặc điểm từ điển, có đặc điểm sách vở a dictionary style: văn sách vở và giấy tờ dictionary English: giờ đồng hồ Anh giấy tờ
folder
contents dictionary entry : điểm vào thư mục lịch trình
từ bỏ điển
IRDS (information resource dictionary system) : hệ thống từ điển tài nguyên thông tin
automatic dictionary : trường đoản cú điển auto
composite external symbol dictionary : từ điển ký hiệu ngoài phối hợp
composite external symbol dictionary (CESD) : từ bỏ điển cam kết hiệu ngoài phức tạp
computer dictionary : từ bỏ điển laptop
descriptor dictionary : trường đoản cú điển mô tả
dictionary code : mã từ bỏ điển
dictionary order : thứ tự từ điển
electronic commerce dictionary : từ điển năng lượng điện tử
external symbol dictionary : trường đoản cú điển cam kết kiệu xung quanh
frequency dictionary : từ bỏ điển tần suất
information resource dictionary (IRD) : tự điển nguồn thông tin
information resource dictionary schema : sơ thứ từ điển nguồn tin tức
information resource dictionary system (IRDS) : hệ thống từ điển tài nguyên tin tức
integrated data dictionary : từ điển tài liệu tích thích hợp
machine dictionary : từ điển thứ
main dictionary : trường đoản cú điển thiết yếu
mechanical dictionary : từ điển cơ giới
relocation dictionary : từ bỏ điển chuyển vị
relocation dictionary : trường đoản cú điển gửi vị trí
relocation dictionary : trường đoản cú điển định vị lại
relocation dictionary : từ điển tái định vị
reverse code dictionary : từ điền mã ngược
Lĩnh vực: năng lượng điện
sách thuật ngữ
information source dictionary
từ điểm nguồn thông tin

Xem thêm: Hanah Nguyễn Tri Phương - Dùng Quà Tặng Để Kết Nối Yêu Thương

*

*

*

dictionary

dictionary noun

ADJ. comprehensive, good | electronic, online | picture | pocket | English, French, etc. | English/French, French/English, etc. | bilingual, monolingual | learner"s, native-speaker | standard | specialist, technical | collocation, etymological, historical, pronunciation | biographical, encyclopedic, medical I decided lớn consult a medical dictionary.

VERB + DICTIONARY consult, look sth up in, use If you don"t know the meaning of a word, look it up in the dictionary. Teaching children how lớn use dictionaries | compile, write | edit | publish